شهرستان رزن

روستاهای شهرستان رزن

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان رزن

اسامی روستاهای رزن استان همدان به شرح زیر است:

ا

 • اورته قمیش
 • اجاق (رزن)
 • احمدآباد (رزن)
 • اغچه خرابه
 • اق چای
 • اقکند (رزن)
 • امامزاده اسماعیل (رزن)
 • امتلر
 • امیرآباد (رزن)
 • امیریه (رزن)

و

 • وروزین
 • ورقستان
 • وسمق (رزن)
 • وفس (رزن)
 • ولاشجرد (رزن)
 • وهنده
 • ویر (رزن)

آ

 • آب‌باریک (رزن)
 • آرپادره
 • آقچه خرابه
 • آقچه لوچه

ب

 • بابانظر (رزن)
 • بادکوه
 • بهکندان

پ

 • پاینده
 • پشتجین
 • پلیکان (رزن)
 • پیربگ
 • پیله‌جین

ت

 • تازه‌کند (رزن)
 • تخت (رزن)
 • تکیه (رزن)
 • تموزان

ج

 • جاورسجین
 • جامیشلو
 • جربانلو
 • جعفرآباد (رزن)

چ

 • چال بقا
 • چانگرین
 • چایان (رزن)
 • چورمق (رزن)
 • چپقلو (رزن)
 • چهاربلاغ

ح

 • حسن‌آباد (رزن)
 • حکان

خ

 • خورونده
 • خلج (رزن)
 • خمایگان
 • خنجرآباد (رزن)
 • خیرآباد (رزن)

د

 • دورنیان
 • دولوجردین بالا
 • درجزین (رزن)

ر

 • رازین (رزن)
 • رکین (رزن)

ز

 • زاکان (رزن)

س

 • ساریجلو
 • سایان (رزن)
 • سورتجین
 • سرله (رزن)
 • سلطان‌آباد (رزن)
 • سلیلک
 • سنقرآباد (رزن)
 • سنگ گران کوه
 • سیراب (رزن)
 • سیلک (رزن)

ش

 • شوند
 • شنجور

ع

 • عمان (رزن)
 • عین‌آباد (رزن)

غ

 • غازیاتان
 • غلامعلی (رزن)

ف

 • فارسجین (رزن)

ق

 • قادرخلج
 • قاطراولن
 • قان قانلو
 • قایش
 • قوزلیجه (رزن)
 • قراقیه (رزن)
 • قراکند (رزن)
 • قرایلر
 • قره بلاغ (رزن)
 • قزل‌آباد (رزن)
 • قزلجه خرقان
 • قلعه جوق زمانی
 • قلعه زندلیج
 • قلعه شاطربالی
 • قینرجه (رزن)

ک

 • کاج (رزن)
 • کاروانه (رزن)
 • کرفس (رزن)
 • کل کبود
 • کلیجه (رزن)
 • کمندان (رزن)
 • کهارد
 • کهریزبقازی

گ

 • گاوسوار (رزن)
 • گونلو (رزن)
 • گرمک (رزن)
 • گستر
 • گندوز (رزن)

ل

 • لاله‌دان

م

 • مادآباد (رزن)
 • ماهنیان
 • مسینک
 • ملابداغ
 • منوچهر (رزن)
 • منصورآباد (رزن)

ن

 • ناکین
 • نوار (رزن)
 • نوده (رزن)
 • نظام‌آباد (رزن)
 • نیر (رزن)
 • نینج

ه

 • هریان (رزن)

ی

 • یارمجه باغ
 • یوشانلو (رزن)
 • ینگجه کرفس
 • ینگی‌قلعه (رزن)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران