شهرستان رفسنجان

روستاهای شهرستان رفسنجان

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان رفسنجان

اسامی روستاهای رفسنجان استان کرمان به شرح زیر است :

 • علی‌آباد دره دور
 • علی‌آباد سادات (رفسنجان)
 • علی‌آباد شهید
 • علی‌آباد مفت‌آباد
 • علی‌آباد هراتی

;

 • کهن رزان

ا

 • اودرج
 • اوراف
 • آب‌ترش
 • ابراهیم‌آباد حاجی
 • ابراهیم‌آباد شور
 • احسان‌آباد (رفسنجان)
 • احمدآباد دیفه خشک
 • احمدآباد عباسخان
 • احمدآباد فلاح
 • احمدآباد هرندی
 • احمدآباد رضوی
 • احمدیه (رفسنجان)
 • ارجاس
 • اسطاهوییه
 • اسلام‌آباد (رفسنجان)
 • اسلامیه (رفسنجان)
 • اسماعیل‌آباد (رفسنجان)
 • اکبرآباد (رفسنجان)
 • اکبرآباد هجری
 • اکبرآباد برخوردار
 • امامزاده رضا (رفسنجان)
 • امیرآباد (رفسنجان)
 • امیرآباد کشاورزان

و

 • وسیل‌آباد
 • وکیل‌آباد (رفسنجان)
 • ولی آباد (رفسنجان)

آ

 • آلاچیق (رفسنجان)

ب

 • باب کهکین
 • باقرآباد (رفسنجان)
 • بلک (رفسنجان)
 • بندوان
 • بهارستان (رفسنجان)
 • بهجت‌آباد (رفسنجان)
 • بهروزیه
 • بهمن‌آباد (رفسنجان)
 • بیدزرین سفلی

پ

 • پاکش
 • پورکان (رفسنجان)
 • پشتکوه (رفسنجان)

ت

 • تاج‌آباد (رفسنجان)
 • تاج‌آباد کهنه
 • توکل‌آباد رنجبر
 • تقی‌آباد (رفسنجان)
 • تلاتوئیه
 • تلمبه احمدآباد افضلی
 • تلمبه احمد سلطانی
 • تلمبه ارسطو ایرانی
 • تلمبه وکیل‌آباد دیانتی
 • تلمبه ده پناه
 • تلمبه سلطانی (رفسنجان)
 • تلمبه سیدآباد دق کبوترخان
 • تلمبه سیدرضا علوی
 • تلمبه عباس صالحی
 • تیربید

ج

 • جوادیه الهیه
 • جوادیه مرتضوی
 • جودعوائی
 • جعفرآباد (رفسنجان)
 • جلال‌آباد (رفسنجان)
 • جنت آباد (رفسنجان)
 • جنت مرتضوی
 • جهان‌آباد (رفسنجان)

چ

 • چاروک
 • چشمه کبک

ح

 • حاجی‌آباد (رفسنجان)
 • حوم‌الدین
 • حسن‌آباد خانم وکیلی
 • حسن‌آباد زندی
 • حسن‌آباد نواب
 • حسن‌آباد نوش‌آباد
 • حسن‌آباد دهنو
 • حسین‌آباد (رفسنجان)
 • حسین‌آباد امامی
 • حسین‌آباد شفیعی
 • حسین‌آباد علی اکبرخان
 • حسین‌آباد نژادی

خ

 • خوری
 • خرم‌آباد (رفسنجان)
 • خمرودوئیه
 • خنامان
 • خیسوییه

د

 • داوران (رفسنجان)
 • دام بهایی
 • دوازده امام (رفسنجان)
 • دولت آباد (رفسنجان)
 • دره جوز
 • دره دور
 • دره رنج
 • دره کردی
 • دره گرم (رفسنجان)
 • دستوییه
 • دقوق آباد
 • ده بالا (رفسنجان)
 • ده پشته
 • ده تک
 • ده ساردی
 • ده سیاهان سفلی
 • ده سیاهان علیا
 • ده شهلا
 • ده ظهیر
 • ده محمد مرتضوی
 • ده‌نو (رفسنجان)
 • دهوئیه
 • دهوییه (رفسنجان)
 • دهنو جهانگیرخان
 • دهن‌آباد
 • دهنه درکال
 • دیفه‌آقا

ر

 • روامهران
 • رودین (رفسنجان)
 • روستای عباس‌آباد
 • روکرد
 • رحمت‌آباد (رفسنجان)
 • رحمت‌آباد معین‌زاده
 • رحیم‌آباد اگاه
 • رشوان
 • رضاآباد نواب
 • رضوئیه
 • رکن‌آباد (رفسنجان)
 • رئیس آباد (رفسنجان)
 • رئیس‌آباد (رفسنجان)

ز

 • زانوق آباد
 • زندیه (رفسنجان)
 • زهروییه
 • زین‌آباد (رفسنجان)

س

 • ساردی
 • سجادیه (رفسنجان)
 • سعادت آباد (رفسنجان)
 • سعیدآباد (رفسنجان)
 • سعیدآباد شفیع‌پور
 • سنجدوییه (رفسنجان)
 • سید جلال‌الدین
 • سیراب (رفسنجان)

ش

 • شادی‌آباد (رفسنجان)
 • شجاع‌آباد پایین
 • شریف‌آباد (رفسنجان)
 • چشمه سفید (رفسنجان)
 • شمس‌آباد (رفسنجان)
 • شهرآباد (رفسنجان)

ص

 • صدرآباد (رفسنجان)
 • صفی آباد (رفسنجان)

ظ

 • ظهرکوه

ع

 • عباس‌آباد امین
 • عباس‌آباد آغفور
 • عباس‌آباد حاجی
 • عباس‌آباد فلاح
 • عباس‌آباد کبوترخان
 • عباس‌آباد معین
 • عباسآبادعلیا (رفسنجان)
 • عبدالله‌آباد (رفسنجان)
 • عرب‌آباد (رفسنجان)
 • علم‌آباد (رفسنجان)
 • علیآباد (رفسنجان)
 • علیآبادانقلاب (رفسنجان)
 • عیش‌آباد (رفسنجان)

ف

 • فتح آباد (رفسنجان)
 • فدیج
 • فرخ آباد (رفسنجان)
 • فردوسیه (رفسنجان)
 • فیض‌آباد (رفسنجان)

ق

 • قائمیه (رفسنجان)
 • قاسم‌آباد (رفسنجان)
 • قاسم‌آباد حاجی
 • قایمیه (رفسنجان)
 • قوام آباد (رفسنجان)
 • قدرت‌آباد (کرمان)

ک

 • کاخ (رفسنجان)
 • کاظم‌آباد (رفسنجان)
 • کوثرریز
 • کورگه (رفسنجان)
 • کوره‌های آجرپزی (جاده امام زاده غریب)
 • کبوترخان (رفسنجان)
 • کریم‌آباد (رفسنجان)
 • کریم‌آباد علیا (رفسنجان)
 • کم زرد (رفسنجان)
 • کمال‌آباد (رفسنجان)

گ

 • گوداحمر سفلی
 • گروئیه بالا
 • گلوسالار
 • گل‌آذر
 • گلیلون

ل

 • لابید سفلی
 • لاهیجان (رفسنجان)
 • لطف‌آباد شور
 • لنگر (رفسنجان)

م

 • مانی علیا
 • موتور صفائیه
 • موتور مسعودآباد خلیلی
 • موسی‌آباد (رفسنجان)
 • محمودآباد (رفسنجان)
 • محمودیه (رفسنجان)
 • محمودیه بهرامی
 • محمدآباد برخوردار
 • محمدآباد ساقی
 • م

  • محمدیه (رفسنجان)
  • محی آباد
  • مخازن نفت
  • مزرعه رضوی (رفسنجان)
  • مظفرآباد (رفسنجان)
  • مغوئیه (رفسنجان)
  • ملک آباد (رفسنجان)
  • منصورآباد (رفسنجان)
  • مهاجری (رفسنجان)
  • مهجرد
  • مهدی‌آباد امینیان
  • مهدی‌آباد واحد
  • مهدی‌آباد سردار
  • مهدی‌آباد معاون
  • مهدی‌آباد (رفسنجان)
  • مهدی‌آباد شرکا

  ن

  • نازی‌آباد (رفسنجان)
  • ناصح‌آباد (رفسنجان)
  • ناصریه بالا
  • نوبهار (رفسنجان)
  • نورآباد (رفسنجان)
  • نجم‌آباد (رفسنجان)
  • نصرت‌آباد (رفسنجان)
  • نظم آباد (رفسنجان)
  • نعمت‌آباد (رفسنجان)
  • نعمت‌آباد زیرکوه
  • نیزار (رفسنجان)
  • نیمجردوییه

  ه

  • هرمزآباد (رفسنجان)
  • همت‌آباداگاه
  • همت آبادعلیا (رفسنجان)
  • هنزاف (رفسنجان)

  ی

  • یوسف آباد (رفسنجان)
  • یحیی‌آباد (رفسنجان)
  • یدالله‌آباد


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران