شهرستان روانسر

روستاهای شهرستان روانسر

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان روانسر

اسامی روستاهای روانسر استان کرمانشاه به شرح زیر است :

 • باباحیران
 • باباعزیز
 • دوآب (روانسر)
 • دولت‌آباد (روانسر)
 • علی‌آباد (روانسر)

ا

 • اسماییل‌کل
 • الیاسی (روانسر)

و

 • ولی‌آباد (روانسر)

آ

 • آهنگران (روانسر)

ب

 • باکلانی
 • بانچیا سفلی
 • بانشله
 • بدرآباد (روانسر)
 • برهان‌الدین (روستا)
 • بزاولی
 • بزگوره
 • بله‌زین سفلی
 • بله‌زین علیا
 • بناوچ
 • بناوچکو
 • بنچله
 • بیرداد

پ

 • پشت‌تنگ چشمه قلی‌جان
 • پشت‌تنگ شاینگان
 • پیروزه

ت

 • تازه‌آباد سریاس
 • تازه‌آباد مله‌ترشی
 • تپه‌رش (روانسر)
 • تپه‌زرد
 • تپه‌کوی یک
 • تپه‌گل
 • تپه‌لری (روانسر)
 • تم‌تم

ج

 • جانجان (روانسر)
 • جبرآباد (روانسر)

چ

 • چراغستان
 • چشمه‌پنبه
 • چشمه‌سفید شبانکاره
 • چشمه‌میران
 • چقاشکر
 • چلانه سفلی
 • چلانه علیا

ح

 • حاجی‌آباد (روانسر)
 • حاجی‌آباد شانرش
 • حسن‌آباد (روانسر)
 • حسن‌آباد کره
 • حسین‌آباد (روانسر)

خ

 • خانم‌آباد (روانسر)
 • خانیله (روانسر)
 • خوری‌آباد (روانسر)
 • خراجیان
 • خرم‌آباد سفلی

د

 • درگه (روانسر)
 • ده‌باوگه
 • ده‌باغ (روانسر)
 • ده‌جان‌جان
 • ده‌چراغ
 • ده‌ساده
 • ده‌سرخ (روانسر)
 • ده‌لیلی
 • ده‌میراحمد

ر

 • روانسر
 • روتوند (روانسر)
 • رییس

ز

 • زالوآب (روانسر)
 • زرین‌چقا
 • زیرجوبی

س

 • سبزبلاغ
 • سرآبگرم‌گرآب
 • سرآبیان
 • سردم
 • سلکان
 • سمنگان (روانسر)
 • سیاه‌سیاه (روانسر)

ش

 • شالی‌آباد (روانسر)
 • شاینگان
 • شوربلاغ (روانسر)
 • شبان‌کاره
 • شش‌بید سفلی
 • شش‌بید علیا
 • شهرک بنیاد
 • شهرک سریاس

ص

 • صادق‌آباد (روانسر)

ع

 • عایشه دول
 • عمرآباد (روانسر)

غ

 • غلامعلی‌بیگ

ف

 • فیروزه (روانسر)

ق

 • قوری‌قلعه
 • قشلاق (روانسر)
 • قلانجه
 • قلاین
 • قلعه‌خدامروت
 • قلعه‌ذکریا
 • قلعه‌رضا
 • قلعه‌فرج‌الله‌بیگ
 • قلعه‌گاه (روانسر)

ک

 • کان یکچکینه
 • کان یکبود (روانسر)
 • کانی‌پاشا
 • کانی‌خضران
 • کانی‌شریف
 • کوریان‌گورا
 • کچکینه
 • کره‌قلعه‌سفید
 • کره‌قلعه‌کهنه
 • کریم‌آباد (روانسر)
 • کزازی
 • کلاوه (روانسر)
 • کلاوه‌حیدرخان
 • کلاه‌کبود
 • کن دوله (روانسر)

گ

 • گرازآباد (روانسر)
 • گرآب علیا (روانسر)
 • گرگ‌آبی میرزاعلی
 • گرگیدر
 • گل‌سفید (روانسر)
 • گلمت‌آباد
 • گمشتر علیا
 • گیلانبر سفلی

ل

 • لاچین (روانسر)
 • لورآبی
 • لمینی

م

 • ماخوشین
 • مامنان سفلی
 • مامنان علیا
 • مرادآباد (روانسر)
 • مزرعه‌جابری
 • مزرعه‌روانسر
 • مسکین‌آباد علیا
 • مهرگان (روانسر)
 • میرعزیزی (روانسر)

ن

 • نوخان
 • نوروله سفلی
 • نوروله علیا
 • ن

  • نهرآبی


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران