شهرستان رودبارجنوب

روستاهای شهرستان رودبار کرمان

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان رودبار جنوب

اسامی روستاهای رودبار جنوب استان کرمان به شرح زیر است :

 • علی‌آباد (رودبار جنوب)
 • علی‌آباد سفلی (رودبار جنوب)
 • علی‌آباد علیا (رودبار جنوب)

ا

 • ابوذریه (رودبار جنوب)
 • ابسردوییه (رودبار جنوب)
 • ابگرم (رودبار جنوب)
 • الله‌آباد (رودبار جنوب)
 • امین‌آباد (رودبار جنوب)

آ

 • آب حیات (رودبار جنوب)
 • آب سگون
 • آبگرمو (رودبار جنوب)

ب

 • بوهنگ
 • بحرین (رودبار جنوب)
 • برج عباس‌آباد
 • بهادرآباد (رودبار جنوب)
 • بهور
 • بیژن‌آباد (رودبار جنوب)

پ

 • پورکی
 • پتکی (رودبار جنوب)
 • پرواز (رودبار جنوب)
 • پشته زیارت (رودبار جنوب)
 • پنگ
 • پیرکهور

ت

 • تاج‌آباد علیا
 • توکل‌آباد (رودبار جنوب)
 • توکل‌آباد زهکلوت
 • تومیری
 • تحتالی
 • تکل حسن
 • تکل‌آباد
 • تنبور (رودبار جنوب)
 • تنگ جدائی

ج

 • جوغن
 • جدول نو (رودبار جنوب)
 • جری (رودبار جنوب)
 • جعفرآباد (رودبار جنوب)
 • جمال‌آباد (رودبار جنوب)
 • جمجمه (رودبار جنوب)
 • جنت‌آباد (رودبار جنوب)
 • جنگل شور
 • جیکلاکشته

چ

 • چاه ابراهیم (رودبار جنوب)
 • چاه احمد (رودبار جنوب)
 • چاه بلوچ (رودبار جنوب)
 • چاه بهمن (رودبار جنوب)
 • چاه جهانی
 • چاه حسن احمدی
 • چاه خدامراد رویدل
 • چاه دادعلی
 • چاه دادعلی شماره یک
 • چاه دشت بوهنگ
 • چاه شولیان
 • چاه طاهر
 • چاه عباس غلامی
 • چاه عزیز زهکلوت
 • چاه علم
 • چاه علی (رودبار جنوب)
 • چاه علی غضوی
 • چاه علی کپری
 • چاه فلاح پور
 • چاه کم‌شاد
 • چاهکی (رودبار جنوب)
 • چراغ ریگی‌نژاد
 • چراغ‌آباد زهکلوت
 • چشمه‌ها (رودبار جنوب)
 • چنتکی
 • چه بید
 • چهارچاهی

ح

 • حاجی‌آباد (رودبار جنوب)
 • حجت‌آباد سردی
 • حسن‌آباد زهکلوت
 • حسین‌آباد زهکلوت
 • حسین‌آباد مرادخان
 • حسین‌آباد یاراحمدی
 • حشرآباد (رودبار جنوب)
 • حیدرآباد (رودبار جنوب)

خ

 • خیرآباد (رودبار جنوب)

د

 • دازان (رودبار جنوب)
 • دال‌آباد
 • دوغ‌آباد (رودبار جنوب)
 • دران‌آباد (رودبار جنوب)
 • درحمزه (رودبار جنوب)
 • درراس
 • درگی (رودبار جنوب)
 • دریانیل
 • دشت مهران
 • دلمشان
 • دمیر
 • دندسکی
 • ده اشرف
 • ده بالا (رودبار جنوب)
 • ده عاشور بالا
 • ده عاشور پایین
 • ده گود (رودبار جنوب)
 • ده میر (رودبار جنوب)
 • ده نویاراحمدی
 • دهنوجری
 • دهنوکوهستان

ر

 • روستای سلمانیه
 • روستای مستضعفان
 • روشن‌آباد (رودبار جنوب)
 • رحمت‌آباد کتکی
 • رحمت‌آباد میان دران
 • رستم‌آباد (رودبار جنوب)
 • رضاآباد (رودبار جنوب)
 • رضوانیه (رودبار جنوب)
 • ریگ‌آباد (رودبار جنوب)
 • ریگک (رودبار جنوب)

ز

 • زهکلوت
 • زیارت ملنگ
 • زیارت میرمقداد
 • زیردن زیرون
 • زین‌آباد (رودبار جنوب)

س

 • ساده میتون
 • سورگان سفلی
 • سورگان علیا
 • سولوییه
 • سبزپوشان (رودبار جنوب)
 • سبزگزی (رودبار جنوب)
 • سرجنگل (رودبار جنوب)
 • سردی شاه‌آباد
 • سعیدآباد (رودبار جنوب)
 • سنگ کت
 • سه‌چاه (رودبار جنوب)
 • سیاه کهور

ش

 • شوراب (رودبار جنوب)
 • شریک‌آباد (رودبار جنوب)
 • شمس گز
 • شه بابا (رودبار جنوب)
 • شه شیری
 • شهیدآباد (رودبار جنوب)

ط

 • طبق (رودبار جنوب)
 • طراده (رودبار جنوب)

ع

 • عالی‌آباد (رودبار جنوب)
 • عباس‌آباد کروغی
 • عباس‌آباد ملارضا
 • عبدالله‌آباد (رودبار جنوب)
 • عزیزآباد (رودبار جنوب)
 • عزیزآباد میل فرهاد

ف

 • فتح‌آباد (رودبار جنوب)
 • فیروزآباد (رودبار جنوب)

ق

 • قادرآباد (رودبار جنوب)
 • قاسم‌آباد (رودبار جنوب)
 • قلعه کنتک

ک

 • کوجک
 • کولگان
 • کوهستان (رودبار جنوب)
 • کپری
 • کریم‌آباد (رودبار جنوب)
 • کزکنار
 • کل کرمی
 • کلاتنگ
 • کلشک‌آباد
 • کلیتو (رودبار جنوب)
 • کم سرتاپ
 • کناردنگ
 • کنت‌آباد
 • کهن چراغ
 • کهن رود
 • کهن غلام

گ

 • گاوچهاران
 • گروچان
 • گرکاب
 • گرگ انداز
 • گزسردی شاه‌آباد
 • گل کندی
 • گلو (رودبار جنوب)
 • گنارستان
 • گنج کسور

ل

 • لاتی کشته
 • لچ‌آباد (رودبار جنوب)

م

 • مجتمع چاه ملا
 • محمودآباد (رودبار جنوب)
 • محمدآباد دوزیارتی
 • محمدآباد کتکی
 • مختارآباد (رودبار جنوب)
 • مسخره (رودبار جنوب)
 • مشاع رضاآباد
 • مشتین
 • مظفرآباد (رودبار جنوب)
 • من دوست کشته
 • منی گز
 • مهن‌آباد
 • میان دران
 • میان ده (رودبار جنوب)
 • میان‌آب (رودبار جنوب)
 • میریخانی
 • میل سعیدی

ن

 • نادعلی هشتوگانی
 • نوماهی
 • نروک
 • نصرت‌آباد (رودبار جنوب)
 • نظم‌آباد (رودبار جنوب)
 • نقصان کپری
 • نهضت‌آباد (رودبار جنوب)
 • نی بریم

ه

 • هوشفت
 • هیرشاه‌آباد
 • هیرگلو


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران