شهرستان رودسر

روستاهای شهرستان رودسر

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان رودسر

اسامی روستاهای رودسر استان گیلان به شرح زیر است :

ا

 • اوشیان
 • احمدآباد (رودسر)
 • اربه لنگه
 • ارزن پشته
 • ارکم
 • اره‌چاک
 • ازارکی
 • اغوزبن کندسر
 • اغوزکله (رودسر)
 • افرمجان سفلی
 • افرمجان علیا
 • اکبرآباد (رودسر)
 • امیرگوابر
 • ایرمحله
 • ایزدین

و

 • وپرسر
 • وربن (رودسر)
 • وگلخانی
 • ولنی
 • ولیسه
 • ویشکی

آ

 • آبدوچال
 • آخوندملک
 • آربوسرا
 • آسیاب‌دره

ب

 • باجی گوابر
 • بازارمحله (رودسر)
 • بازرگان‌محله
 • بازکل
 • بازنشین سفلی
 • بازنشین علیا
 • باغدشت (رودسر)
 • بالاگواسرا
 • بالاگزاف رود
 • بالالام بشکست
 • بالالمین جوب
 • بالامحله قاسم‌آباد
 • بالانوده
 • بالنگاه
 • برگام
 • برمکوه
 • بزاستان
 • بزچاله
 • بزکویه
 • بلترک
 • بلده سرا
 • بلکوت
 • بند بن قاسم‌آباد
 • بندبن واجارگاه
 • بندبن بنکسر
 • بنکسر
 • بهادرمحله
 • بی بالان
 • بیجارپشته
 • بیجارگاه سفلی
 • بیجارگاه علیا
 • بینه پهلو

پ

 • پایین درازلات
 • پایین کلامحله
 • پایین گواسرا
 • پایین لمین جوب
 • پایین محله قاسم‌آباد
 • پوده (رودسر)
 • پتنک
 • پرامکوه
 • پرویزخانی
 • پرچ‌کوه
 • پرشو
 • پرندان
 • پس چور
 • اشکورات
 • پلام
 • پلستان
 • پلطدشت
 • پلطکله سر
 • پی اغوزبن
 • پیجان
 • پیرمحله

ت

 • تازه‌آباد (رودسر)
 • تواسانکش
 • توتکله سفلی
 • توتکله علیا
 • توسکا محله قاسم‌آباد
 • توسه چاله
 • توکاس
 • توکامجان
 • تب طوس
 • ترشایه
 • ترشکوه (رودسر)
 • ترک (رودسر)
 • تلابن
 • تلابنک
 • تله سر (رودسر)
 • تله میان
 • تلیسین
 • تلیکان

ج

 • جانبازمحله
 • جواهردشت
 • جوپشتان
 • جورده (رودسر)
 • جورسرا
 • جورمحله
 • جنگسرا
 • جیرده (رودسر)
 • جیرکل

چ

 • چافجیر
 • چاکان
 • چاکانک
 • چاکل
 • چالکسرا
 • چایجان
 • چایخانسر
 • چورکلایه (رودسر)
 • چشان
 • چکرود
 • چلمانرود
 • چماقستان (رودسر)
 • چمتو
 • چمتوکش
 • چملک سرا
 • چناربن (رودسر)
 • چینی جان

ح

 • حاجی‌آباد (رودسر)
 • حسن سرا (رودسر)
 • حسنی کوه
 • حسین‌آباد (رودسر)

خ

 • خاناپشتان (رودسر)
 • خان‌اله
 • خانکسرای سفلی
 • خانکسرای علیا
 • خانه سر (رودسر)
 • خانه سرک
 • خورتابسرا
 • خورسندکلایه
 • خورگردان
 • خراسان پشته
 • خراسان سر
 • خسادان سفلی
 • خسادان علیا
 • خشکاسرا
 • خشکلات
 • خلیفه محله
 • خمپته اربوسرا
 • خمیرمحله (رودسر)
 • خیاط محله

د

 • دادامحله
 • داروگرمحله
 • دواب (رودسر)
 • دوستکوه
 • دوگل سر
 • دوگل سرا
 • دولاگوابر
 • دتورسر
 • درازلات بالا
 • درزی محله (رودسر)
 • درسنک
 • درگاه (رودسر)
 • دزلی (رودسر)
 • دشتک (رودسر)
 • دعوی سرا
 • دلیجان (رودسر)
 • دلیجان اشکورات
 • دهکده قدس
 • دیودره
 • دیورود (رودسر)
 • دیمابن

ر

 • رودبارک (رودسر)
 • رودمیانه
 • روشن آبسربالا
 • روشن آبسرپایین
 • روم دشت
 • رجه‌سرا
 • رزه گردن
 • رضامحله (رودسر)
 • ریاب (رودسر)
 • ریسن

ز

 • زورزمه
 • زراکی
 • زرخان لات
 • زرکلام
 • زنگول بره
 • زیاز
 • زیازمحله

س

 • سارسر (رودسر)
 • سارم (رودسر)
 • سالومحله
 • سوخته کش
 • سورچان‌محله
 • سوگوابر (رودسر)
 • سجوبسر
 • سجیدان
 • سجیران
 • سراورسو
 • سراگوابر
 • سرایدشت
 • سرولات
 • سرخ تله
 • سرخانی
 • سرده (رودسر)
 • سرمستان (رودسر)
 • س

  • سلاکجان (رودسر)
  • سلوکبن وسطی
  • سلوکبن سفلی
  • سلوکبن علیا
  • سلجه
  • سلطانسرا
  • سلیم سرا
  • سلیمان چپر
  • سنگ بنگ
  • سنگسرود
  • سی‌سرا (رودسر)
  • سیاوان محله
  • سیاوشکوه
  • سیارستاق
  • ارشادمحله
  • سیاه‌کشان
  • سیاه گل چال
  • سیاه لات
  • سیاه‌کش (رودسر)
  • سیاهکشان
  • سیاهکل‌رود
  • سیاه‌کله (رودسر)
  • سیجاره

  ش

  • شادراج سفلی
  • شادراج علیا
  • شادمرادمحله (رودسر)
  • شاهی سرا
  • شوییل
  • شرمدشت
  • شفیع‌آباد (رودسر)
  • شمشادپشته
  • شمشادسرا
  • شیخ زاهدمحله
  • شیرایه (رودسر)
  • شیرعلی بیک محله
  • شیرمحله (رودسر)

  ص

  • صحنه‌سرا
  • صمدآباد (رودسر)
  • صیادمحله

  ط

  • طولای بالا
  • طولای پایین
  • طول‌لات

  ع

  • عروس محله (رودسر)
  • عزت‌آباد (عسکرآباد)
  • عزت‌آباد شرمدشت
  • عسگرآباد (رودسر)
  • علی اوسطمحله
  • علی کلایه
  • علی آباد (رودسر)
  • علی‌آباد (رودسر)

  ف

  • فبیل سرا
  • فشکل پشته
  • فکجور
  • فکش

  ق

  • قاسم‌آباد سفلی
  • قاضی چاک
  • قاضی محله (رودسر)
  • قلعه‌گردن (رودسر)

  ک

  • کاوه‌لنگه
  • کاکرود (رودسر)
  • کوتاله
  • کورچه پشت
  • کوره تاشه
  • کوشکوه
  • کوگاه (رودسر)
  • کویه سفلی
  • کویه علیا
  • کبوترابکش
  • کج محمدگوابر
  • کرباس سرای سفلی
  • کرباس سرای علیا
  • کشایه
  • کشکوه (رودسر)
  • کلایه (رودسر)
  • کلایه پهلو
  • کلوج گوابر
  • کلجار
  • کلدره سفلی
  • کلدره علیا
  • کلرود
  • کلکاسرا
  • کلکاموس
  • کلن کلایه
  • کندبن
  • کندسر (رودسر)
  • کندسربی بالان
  • کیارمش
  • کیاسج محله
  • کیاسرا (رودسر)
  • کیاسه
  • کیاشکول
  • کیوان پشته
  • کیشاکجان

  گ

  • گاوماست
  • گواسراعلیا
  • گوزلبن
  • گوزه لنگه
  • گوسفندگویه
  • گوگاه (رودسر)
  • گرمابدشت
  • گرمجان
  • گره گوابر
  • گل محله (رودسر)
  • گنجارود
  • گیری
  • گیلاکجان
  • گیلاملک
  • گیلایه

  ل

  • لات پرشو
  • لات محله (رودسر)
  • لاتک (رودسر)
  • لاته (رودسر)
  • لاکلایه
  • لام بشکست پایین
  • لوسرا
  • لترود
  • لرودبن
  • لرداربن
  • لرده (رودسر)
  • لسبو
  • لسبومحله
  • لشکاجان سفلی
  • لشکاجان علیا
  • لله‌رود
  • لهداربن
  • لیاسی
  • لیلکی
  • لیما (روستا)
  • لیماچال
  • لیماگوابر
  • لیمه سرا
  • لیه خانی
  • لیه کلام

  م

  • ماچیان
  • مازودره
  • مازوکله پشته
  • مازگاه
  • مازندران‌محله (رودسر)
  • مازی بن
  • مازی کله پشته
  • مازی گوابر
  • ماسرک
  • ماه سایه
  • مایستان بالا
  • مایستان پایین
  • مؤمن زمین
  • محمودلات
  • مرداب بن
  • مردابسر
  • مرسه
  • مریم دشت
  • ملک میان
  • میان پشته
  • میان لنگه
  • میانده (رودسر)
  • میانرود (رودسر)
  • میران محله
  • میرزاحسن لنگه
  • میرگ محله
  • میلاش

  ن

  • نارنج کلایه سفلی
  • نارنج کلایه علیا
  • ناصرسرا
  • نرکی
  • نرماش
  • نعمت‌سرا
  • نهارخورلات
  • نیاسن
  • نی‌لو (رودسر)
  • نیلوپرده سر

  ه

  • هادی کیاشر
  • هادی گوابر
  • هرات بر
  • هراتبر (رودسر)
  • هلوبن دره
  • هلوکله (رودسر)

  ی

  • یاسور


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران