شهرستان زابل
ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان زابل

اسامی روستاهای زابل استان سیستان و بلوچستان به شرح زیر است :

 • بهادر سارانی
 • حسین سعیدمحمد سارانی
 • بالاشیخ (زابل)
 • علی‌آباد (زابل)

ا

 • ارباب (زابل)
 • اسماعیل علی
 • اسماعیل‌آباد (زابل)
 • ال گرگ
 • ال گرگ (هیرمند)
 • الاهی
 • الدوخی
 • الله‌داد (زابل)
 • الهی (زابل)
 • امامیه پائین
 • امرودی
 • امیرآباد (زابل)
 • امیرخان (زابل)
 • ایستگاه تلویزیون
 • اسلام‌آباد (زابل)

و

 • ولی‌آباد (زابل)

آ

 • آبادی امام زمان
 • آخوند غلامی (زابل)
 • آزاد (زابل)
 • آزادی (زابل)

ب

 • بازیران
 • باغک (زابل)
 • بامری جهانتیغ
 • بخش (زابل)
 • برانی (زابل)
 • برج افغان
 • برج یوسف
 • بزی بالا
 • بصیران (زابل)
 • بهرام‌آباد (زابل)

پ

 • پدگی (زابل)
 • پسندخان
 • پکیرشهسوار
 • پل اسبی
 • پنجک (زابل)
 • پیران دخت

ت

 • تاسوکی (زابل)
 • توتی (زابل)
 • توکل (زابل)
 • تپه دز
 • تغازی
 • تقی (زابل)
 • تکور
 • تمبکا
 • تیلر (زابل)
 • تیمورآباد شیخی

ج

 • جانی (روستا)
 • جولی بالا کلاته حسین‌خان
 • جبار (زابل)
 • جلال‌آباد (زابل)
 • جماآباد
 • جمال‌آباد (زابل)
 • جهانبخش (زابل)
 • جهان‌تیغ (زابل)
 • جهانتیغ (زابل)
 • جهان‌تیغ (شهرستان زابل)
 • جهانگیر (زابل)

چ

 • چارک (زابل)
 • چلنگ (زابل)
 • چهارخری
 • چهارخمی

ح

 • حاج محمد علی‌شاه
 • حاج‌محمد علیشاه
 • حاجی احمد شاهوزائی
 • حاجی بلوچ خان
 • حاجی بلوچ‌خان
 • حاجی خدارحم ریگی
 • حاجی صفر
 • حاجی عباس (زابل)
 • حاجی ملک (روستا)
 • حاجی ملک شیرزایی
 • حاجی ملنگ خروط
 • حاجی نبی
 • حسن شیخ
 • حسن عبدالله (زابل)
 • حسن‌آباد (زابل)
 • حسین باقر
 • حسین زینل (حسین ژاندار)
 • حسین صفدر
 • حسینا (زابل)
 • حسین‌آباد (بخش شهرکی و ناروئی)
 • حسین‌آباد (بخش شیب آب)
 • حسین‌آباد (زابل)
 • حسین‌آباد (میان کنگی)
 • حسین‌آباد جر
 • حسین‌آباد سفلی (زابل)
 • حمزه‌آباد (زابل)
 • حیدرآباد (شیب‌آب)
 • حیدرآباد (میان‌کنگی)
 • حیدرآباد سلیمان
 • حیدری (زابل)

خ

 • خانه‌های نظرصاحب خان
 • خواجه محمودی
 • خوشداد جدید
 • خدارحم
 • خدری (زابل)
 • خدری (ستوده)
 • خمر (زابل)

د

 • دادالله (زابل)
 • دادی
 • دوست‌محمد پهلوان شاهگل
 • دوست‌محمدشاه گل پهلوان
 • دوکله (روستا)
 • دوکله
 • دولت‌آباد (زابل)
 • دراز (زابل)
 • دسرباتی
 • میل نادر
 • دک دهمرده
 • ده ارباب (زابل)
 • ده اسکل
 • ده اسماعیل قنبر
 • ده اصغر (زابل)
 • ده آخوندغلامی
 • ده آس
 • ده آقائی
 • ده آقاجان
 • ده بامری
 • ده بوله
 • ده بزی
 • ده بلوچی
 • ده پرویز سارانی
 • ده تقی
 • ده جعفری
 • ده جمعه
 • ده چها ردری
 • ده حاجی عباس
 • ده حاجی عبدالله
 • ده حاجی میرزا خان
 • ده حسن (حسن‌آباد)
 • ده حسن کربلایی
 • ده حسین رحمان
 • ده حسین مشهدی
 • ده خدارحم
 • ده خیاری
 • ده درویش‌علی
 • ده درگی
 • ده دلارامی
 • ده رستم محمود
 • ده رشید (زابل)
 • ده رضاعلی
 • ده سادات
 • ده سرگزی
 • ده سعید
 • ده سلطان (زابل)
 • د

  • ده سندگل
  • ده سنگو
  • ده شاه نظر
  • ده شرکت
  • ده شیخا
  • ده شیردل
  • ده عوض (گلستان)
  • ده عباس آقاجان
  • ده علی احمد لک زهی
  • ده علی احمد لکزایی
  • ده علیشاه
  • ده غلامان
  • ده کرمی
  • ده کریم دهمرده
  • ده کندل
  • ده کیخا
  • ده گت
  • ده گرگ (زابل)
  • ده گل محمد
  • ده گلزار
  • ده لطف‌الله
  • ده موسی محمد
  • ده محسن (زابل)
  • ده محمد ابراهیم
  • ده مریم
  • ده ملا نظر
  • ده ملاعبدالله
  • ده ملاعلی
  • ده ملنگ
  • ده میر (زابل)
  • ده میر بیک
  • ده میران
  • ده میران (زابل)
  • ده میرجعفرخان
  • ده میرزاخان براهویی
  • ده میرزنگ
  • ده میرعبدالله
  • ده نور محمد خان
  • ده نظر عیسی زهی
  • ده نهور
  • ده هابیل
  • ده‌فتح‌الله
  • دهکول
  • دهکول (زابل)
  • دهکول اسلام نظر
  • دهمرده (جهان‌آباد)
  • دهمرده (زابل)
  • ده‌نو (پشت ادیمی)
  • ده‌نو (زابل)
  • ده‌نو علی‌خان
  • ده‌نو علی‌خان (زابل)
  • دیوانه (زابل)

  ذ

  • ذوالفقاری (زابل)

  ر

  • راهدار (زابل)
  • روستای دوران‌خان
  • روستای عیسی زهی
  • هاشم‌آباد (زابل)
  • رخشانی (روستا)
  • رسول افغان
  • رسول سارانی
  • رستم محمود
  • رنده شهرکی
  • ریگاب

  ز

  • زورآباد سالاری
  • زهروزهی
  • زینل‌آباد (زابل)

  ژ

  • ژاله‌ای

  س

  • سارانی (روستا)
  • ساسولی (شهرستان زابل)
  • سدکی
  • سراوانی
  • سراوانی (هیرمند)
  • سرفراز
  • سرگزی
  • سرگزی (روستا)
  • سعیدآباد (ده صاحب الزمان)
  • سنجر دهمرده
  • سنجرانی
  • سهراب شیخی
  • سیا دک دهمرده
  • سیادک (زابل)
  • سیادک دهمرده
  • سیاه پشته
  • سیدخان (روستا)

  ش

  • شارخ
  • شاه محمدقاسمی
  • شاهوزهی
  • شهر گل محمد
  • شهرک ابوالفضل (زابل)
  • شهرک بزرگ
  • شهرک سالاری
  • شهرک سنچولی
  • شهرک شهیدبهشتی (زابل)
  • شهرک کوچک
  • شهرک کیان‌آباد
  • شهرک گلخانی
  • شهرک موسی سالاری
  • شهریاری (زابل)
  • شیبانی (زابل)
  • شیخ علم (روستا)
  • شیخ علم
  • شیردل سادک
  • شیرمحمد گرگیج (روستا)
  • شیرین (زابل)
  • حاجی حسین شیرزهی

  ص

  • صاحب خان بارانی
  • صوفی سیدی
  • صدیف
  • صفربرفی
  • صمد (زابل)
  • صیادان سفلی

  ع

  • عباس‌آباد سنجدی
  • عباسیه (زابل)
  • علی اکبرخمر
  • علی صوفی (زابل)
  • علی‌جان درویش
  • علیخان کچکول
  • علیرضا (زابل)
  • عنایت (زابل)

  غ

  • غریب (زابل)
  • غلام رستم
  • غلامحسین دهمرده (زابل)
  • غلامحسین لاغری
  • غلامعلی جعفر

  ف

  • فتح‌آباد (زابل)
  • فراهی
  • فقیرقاسم
  • فیروزه‌ای (زابل)

  ق

  • قائم‌آباد (زابل)
  • قادرآباد (ما دین)
  • قاسم‌آباد (زابل)
  • قلجه‌ای
  • قلعه حسن (زابل)

  ک

  • کام خان
  • کانال (زابل)
  • کوره اجرپزی
  • کوشه پایین
  • کوشه علیا (زابل)
  • کبلائی موسی خمری
  • کچکول
  • کخا
  • کخا (روستا)
  • کرباسک
  • کربلائی علی
  • کربلایی حسین (زابل)
  • کربلایی عباس
  • کربلایی غلام (زابل)
  • کربلایی قربان
  • کریم شاه نظر
  • کریم کشته
  • کریم‌کشته
  • کلات حاجی نورمحمد براهوئی
  • کلاته سهراب (زابل)
  • کلاته عمر
  • کلوخی (زابل)
  • کمک (زابل)
  • کنگ امام‌داد
  • کنگ ملاعبدالله
  • کنگ ملاعبداله
  • کیخارسول

  گ

  • گرگ (روستا)
  • گرگ (زابل)
  • گزموم
  • گزمه (زابل)
  • گل خانی
  • گل محمد بیک
  • گل محمد دانش نارویی
  • گل میر (زابل)
  • گل‌آباد اول
  • گل‌آباد دوم
  • گلزاریگن
  • گله بچه
  • گنبدشاهی

  ل

  • لوتک صفر شاه
  • لورگ خاری
  • لطفی (زابل)

  م

  • مارگان (زابل)
  • موسی کوهکن
  • مجید عیسی زهی
  • محمد رخشانی
  • محمداعظم (زابل)
  • محمدآباد لورگ باغ
  • محمدآباد هراتی (زابل)
  • محمدخان (گلشاه خان)
  • محمدصفر
  • محمدقاسم
  • مرادعلی (زابل)
  • مرادقلی (زابل)
  • مسکین (زابل)
  • ملا ابراهیم (زابل)
  • ملا دادی (روستا)
  • ملا کریم براهویی
  • ملا گل جان
  • ملادادی
  • ملارضا (زابل)
  • ملاعوض
  • ملاعلی (روستا)
  • ملامحمد
  • ملک‌آباد (زابل)
  • ملکی (زابل )
   • میلک (هیرمند)

   ن

   • ناصرآباد سفلی
   • ناصرآباد علیا
   • نایب
   • نورمحمد جهان‌تیغ
   • نوری (زابل)
   • نراقی (زابل)
   • نظرسارانی
   • نیگرد
   • نیگرد سیستان

   ه

   • هاشمزهی

   ی

   • یوسف حسن


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران