شهرستان زاهدان
ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان زاهدان

اسامی روستاهای زاهدان استان سیستان و بلوچستان به شرح زیر است :

 • حاجی‌آباد (زاهدان)
 • موتور الله نظر (زاهدان)
 • موتور تاج محمد
 • موتور حاجی رسول
 • موتور رحیم (زاهدان)

ا

 • ابراهیم‌آباد (زاهدان)
 • احمدآباد (زاهدان)
 • احمدآباد الماسکی
 • احمدآباد دوربن
 • اسکوه (زاهدان)
 • اسلام‌آباد (میرجاوه)
 • اسلام‌آباد (نصرت‌آباد)
 • اسلام‌آباد (زاهدان)
 • اسلام‌آباد قنات شهباز
 • اسماعیل‌آباد (زاهدان)
 • اسماعیل‌آباد (کورین)
 • اسماعیل‌آباد (میرجاوه)
 • اسماعیل‌آباد (نصرت‌آباد)
 • افضل‌آباد (دومک)
 • افضل‌آباد (زاهدان)
 • افضل‌آباد (کورین)
 • اکبرآباد (زاهدان)
 • ال گری
 • الله‌آباد (زاهدان)
 • الله‌آباد باکو
 • الله‌آباد دومک
 • الله‌آباد روغنی
 • الله‌آباد مینوئی
 • الله‌دادآباد (زاهدان)
 • النجان دو
 • امام‌آباد (زاهدان)
 • امام‌آباد (کورین)
 • امرآباد (زاهدان)
 • امیرآباد (زاهدان)
 • امیرآباد (کورین)
 • انارشاهی
 • انوشیروان (زاهدان)
 • انجرک پایین
 • انجره
 • انجیرک بالا
 • انجیرک پایین
 • انده (زاهدان)

و

 • واویلا بالا
 • وکیل‌آباد (زاهدان)
 • آ

  • آبادی خروط
  • آب‌دوزک پایین
  • آبسرد (زاهدان)
  • آبک زیری حاجی علی
  • آپکچوشان
  • آهوآب

  ب

  • باره پوز قریب‌آباد موتور ابراهیم
  • باریز (زاهدان)
  • باگو
  • بورتا
  • بورگر
  • بوک (زاهدان)
  • بوک حرمک
  • بوگک‌آباد
  • بپی (زاهدان)
  • برزیار (زاهدان)
  • برکت‌آباد (زاهدان)
  • بزرک‌آباد (زاهدان)
  • بک جود
  • بلوچ آب
  • بن ده
  • بند لال محمد
  • بندابی
  • بهجت‌آباد (زاهدان)
  • بهشت در کویر
  • بیدرآباد
  • بیدلنگ (زاهدان)
  • بیدی (زاهدان)

  پ

  • پالیزی (زاهدان)
  • پالیزی درگیابان
  • پایگاه رودماهی
  • پودچاه دین محمد
  • پورجنگی (زاهدان)
  • پوگی ناگت
  • پپبی بالا
  • پپبی پایین
  • پتی (زاهدان)
  • پتیکی پایین
  • پدشاهی بالاسیاه لوپ
  • پدگوک
  • پدگی
  • پدگی بالا
  • پدگی پایین
  • پرویز (زاهدان)
  • پردل‌آباد (زاهدان)
  • پردل‌آباد حصاروئیه
  • پس کوشه
  • پشت‌رود (زاهدان)
  • پلگی (زاهدان)
  • پلنگی‌آباد
  • پلنگی‌آباد (زاهدان)
  • پلنگی‌آباد (نصرت‌آباد)
  • پیر محمد (زاهدان)
  • پیرچاه

  ت

  • توحیدآباد (زاهدان)
  • توکل‌آباد (عزیزآباد)
  • توکل‌آباد (کورین)
  • توکل‌آباد (لادیز)
  • توکل‌آباد (ملا وزیر)
  • توکل‌آباد (میرجاوه)
  • توکل‌آباد مینوئی
  • توکل‌آباد هورشی
  • تلخاب (زاهدان)
  • تمیز (زاهدان)
  • تمین
  • تنگ لکور
  • تنگ ندام
  • تهرود (زاهدان)
  • تیرآباد (زاهدان)
  • تیلوئی

  ج

  • جاروک
  • جاروک پایین
  • چانعلی (زاهدان)
  • جوری (زاهدان)
  • جون‌آباد (زاهدان)
  • جان محمدچاهی
  • جبرکوته
  • جش
  • جلال‌آباد (زاهدان)
  • جلایی لنکه
  • جلگه انجرک
  • جماآباد حاجی نورمحمد
  • جنگونه
  • جنگل باغی
  • جهادآباد پیچکی
  • جهانگیرک
  • جیحونک بالا
  • جیحونک پایین
  • جیگولی

  چ

  • چاه اسماعیل (زاهدان)
  • چاه الله‌بخش
  • چاه امید
  • چاه ولی محمد (زاهدان)
  • چاه ولی محمد (میرجاوه)
  • چاه پولاد
  • چاه پکیر
  • چاه تاج محمد
  • چاه جلال (زاهدان)
  • چاه جمشید
  • چاه حاج محمود
  • چاه حاجی بهاءالدین
  • چاه حاجی جلال
  • چاه حاجی شاه محمد
  • چاه حاجی عیسی
  • چاه حاجی غلام نبی
  • چاه حاجی کریم
  • چاه حاجی کیچی میانرو
  • چاه حسن (کورین)
  • چاه حسن (میرجاوه)
  • چاه حسین (زاهدان)
  • چاه حسین (شورو)
  • چاه خداداد
  • چاه داوود
  • چاه دادخدا (زاهدان)
  • چاه درمحمد مکام
  • چاه دلدار
  • چاه دیوان
  • چاه روغنی (هاشم‌آباد)
  • چاه رحمان
  • چاه رحیم (زاهدان)
  • چاه رحیم (کورین)
  • چاه رسول
  • چاه زرد (زاهدان)
  • چاه سلطان (زاهدان)
  • چاه سلطان محمد
  • چاه سیدمحمد
  • چاه شاه محمد
  • چاه شریف (زاهدان)
  • چاه شهداد
  • چاه شه‌دوست (زاهدان)
  • چاه شه‌دوست (نصرت‌آباد)
  • چاه شیخ حسن
  • چاه عبدالرحمان (زاهدان)
  • چاه عبدالله
  • چاه عبدالله (زاهدان)
  • چاه عبدالمجید
  • چاه عثمان (زاهدان)
  • چاه عزیز
  • چاه عظیم (زاهدان)
  • چاه علم شه‌بخش
  • چاه عیدمحمد
  • چاه غنی (زاهدان)
  • چاه غنی (کورین)
  • چاه فقیر
  • چاه فیض محمد (زاهدان)
  • چاه قنبر (زاهدان)
  • چاه کوره
  • چاه کریم
  • چاه کمال (زاهدان)
  • چاه گوریک
  • چاه گل محمد
  • چاه گمشاد (زاهدان)
  • چاه گنج
  • چاه مالداری احمدناروئی
  • چاه مالداری اسماعیل حسن
  • چاه مالداری الله‌داد
  • چاه مالداری انورنوتی زهی
  • چاه مالداری حاجی محمد
  • چاه مالداری طلارک
  • چاه مالداری عبدالغنی
  • چاه مالداری عبدالله
  • چاه مالداری هارون
  • چاه موتور تیموری
  • چاه مجیدشه بخش
  • چاه محمود (زاهدان)
  • چاه محمود (میرجاوه)
  • چاه محمد (زاهدان)
  • چاه محمد بخش
  • چاه محمدحسین
  • چاه محمدسلیم
  • چاه مراد
  • چاه مریم
  • چاه مصطفی
  • چاه ملاموسی
  • چاه ملک شه بخش
  • چاه میرزا (زاهدان)
  • چاه نازبی‌بی
  • چاه نواب (زاهدان)
  • چاه نورمحمد
  • چاه نوک بندک
  • چاه یارمحمد (زاهدان)
  • چاهک (مصریان براهوئی)
  • چوکاکی پایین
  • چوکالکی بالا
  • چشمه بید (زاهدان)
  • چشمه جوری
  • چشمه خان‌محمد
  • چشمه ملکی
  • چهل خرواری
  • چهل منی (زاهدان)

  ح

  • حاجی اکبر
  • حاجی باران
  • حاجی کرم‌آباد
  • حاجی‌آباد (چمه زیارت)
  • حاجی‌آباد (کورین)
  • حاجی‌آباد (نصرت‌آباد)
  • حاجی‌آباد اول
  • حاجی‌آباد وژداد
  • حاجی‌آباد پودچاه
  • حاجی‌آباد خزنه گلچات
  • ح

   • حرمک (زاهدان)
   • حسگی
   • حسن‌آباد (زاهدان)
   • حسن‌آباد (قنات ناسی)
   • حسن‌آباد کورین
   • حسن‌آباد لنکه
   • حسنک (زاهدان)
   • حسین‌آباد (خدارحم ریگی)
   • حسین‌آباد (زاهدان)
   • حسین‌آباد (کورین)
   • حسین‌آباد (میرجاوه)
   • حسین‌آباد بزی
   • حسین‌آباد پود چاه
   • حسین‌آباد چاه رحمان
   • حسین‌آباد قنات (قنات علم خان)
   • حصاروئیه موتور نظر نارویی احمد
   • حکیم‌آباد (زاهدان)

   خ

   • خارستان بالا
   • خارستان پایین
   • خازون
   • خازپری
   • خانه‌های جهانگیر
   • خانه‌های جان محمد
   • خواجه مسک
   • خواجه مهربان
   • خواستی‌آباد
   • خوش‌آب (زاهدان)
   • خوشاب انجرک
   • خداصولی (قلعه صولی)
   • خیرآباد (زاهدان)
   • خیرآباد (کورین)
   • خیرآباد (میرجاوه)
   • خیرآباد بالا
   • خیرآباد برقی
   • خیرآباد پایین
   • خیرآباد پلگی
   • خیرآباد ماراکو

   د

   • دادخداآباد
   • دارتلوک (درانگلوک)
   • دوربن حاجی فقیر
   • دوست‌محمد شاه‌کرم
   • دولت‌آباد (زاهدان)
   • درآباد (زاهدان)
   • درگیابان (زاهدان)
   • دره پلفته خارستان
   • دزی چاه
   • دشت مل موتور احمدناروئی
   • دشت مل محمودناروئی
   • ده بالاسیاه ریشان
   • ده رجائی
   • ده رضایی (سنگ سیاه)
   • ده محمدعلی
   • ده ملا (زاهدان)
   • دهان باغی
   • دهو (زاهدان)
   • دهک سیدآباد
   • دیزوک

   ر

   • رادوآباد
   • روباهک رادوچاهی
   • روپس بالا
   • روپس پایین
   • رودگر
   • رودماهی
   • روستای سام
   • روستای سفیدک
   • روستای محمدآباد محمدرحمان
   • روشن‌آباد (زاهدان)
   • رباط (زاهدان)
   • رب‌آباد (زاهدان)
   • رحمت (زاهدان)
   • رحمت‌آباد (چشمه زیارت)
   • رحمت‌آباد (زاهدان)
   • رحمت‌آباد (کورین)
   • رحمت‌آباد (میرجاوه)
   • رحمت‌آباد (نصرت‌آباد)
   • رحمت‌آباد گری
   • رحیم‌آباد (چشمه زیارت)
   • رحیم‌آباد (زاهدان)
   • رحیم‌آباد (کورین)
   • رسول‌آباد (زاهدان)
   • رسول‌آباد (کورین)
   • رستم‌آباد (شورشادی)
   • رنگرزان

   ز

   • زارچک
   • زردآباد (زاهدان)
   • زیار (زاهدان)
   • زیارتگاه (زاهدان)

   س

   • ساروک
   • سوت اپ
   • سوراخ کوه
   • سبزوارکشمیر
   • سبزپوشان (زاهدان)
   • سروگه
   • سرچشمه (زاهدان)
   • سرخ‌پرک بالا
   • سرده (زاهدان)
   • سرریگ (زاهدان)
   • سرکهنو
   • سرگدار چشمه
   • سرگر (زاهدان)
   • سرگه بالا
   • سرگه پایین
   • سعیدآباد (زاهدان)
   • سعیدآباد (شورو)
   • سعیدآباد (لادیز)
   • سعیدآباد شندک
   • سعیدآباد کودکی
   • سفیدسنگ (چشمه زیارت)
   • سفیدسنگ (زاهدان)
   • سفیدسنگ (میرجاوه)
   • سنجرآباد
   • سنگون (زاهدان)
   • سنگری پایین
   • سنگری حاجی جان محمد
   • سنگری قنات گل محمد
   • سنگی چاه
   • سه گون
   • سیاه توک
   • سیاه توک جما قنبرزهی
   • سیاه جک
   • سیاه جنگل بالا
   • سیاه جنگل پایین
   • سیاه خاک
   • سیاه شیر (رحمت‌آباد)

   ش

   • شاه کرم پایین
   • شور (زاهدان)
   • شورو (زاهدان)
   • شورآباد (زاهدان)
   • شورچاه خدابخش
   • شورچاه ناگت
   • شورک (زاهدان)
   • شوره رود
   • شریف‌آباد (تمین)
   • شریف‌آباد (زاهدان)
   • شریف‌آباد (کورین)
   • شریف‌آباد (لادیز)
   • شریف‌آباد (میرجاوه)
   • شش دنگی گلستان
   • شک بند
   • شکرآباد (زاهدان)
   • شندک توکل‌آباد
   • شندک قدرت‌آباد
   • شنکر (شنکی)
   • شهدادآباد
   • شهردراز (چاه دراز)
   • شهرک (زاهدان)
   • شهرک حدآباد
   • شهرک سرجنگل
   • شهرک شور چاه
   • شهرک کامبوزیا
   • شهرک گرگ حیدرآباد
   • شهرک محمدآباد (زاهدان)
   • شیرآباد (زاهدان)

   ص

   • صالح‌آباد (زاهدان)
   • صبرآباد
   • صدرآباد (زاهدان)
   • صغیرآباد
   • صفرآباد (زاهدان)
   • صفرآباد (سلطان محمد)

   ط

   • طالق‌آباد پلکی

   ع

   • عادل‌آباد (زاهدان)
   • عارف‌آباد (دومک)
   • عارف‌آباد (زاهدان)
   • عباس‌آباد (زاهدان)
   • عبدالله‌آباد (چشمه زیارت)
   • عبدالله‌آباد (زاهدان)
   • عبدل‌آباد (زاهدان)
   • عزیزآباد (دومک)
   • عزیزآباد (زاهدان)
   • عزیزآباد گلستان
   • عظیم‌آباد (زاهدان)
   • علی‌آباد (تمین)
   • علی‌آباد (زاهدان)
   • علی‌آباد (شورو)
   • علی‌آباد بالا (زاهدان)
   • علی‌آباد پودچاه
   • علی‌آباد چاه چمران
   • عیدوآباد (زاهدان)
   • عیسی‌آباد (زاهدان)

   غ

   • غریب‌آباد (تمین)
   • غریب‌آباد (چشمه زیارت)
   • غریب‌آباد (حسن نوتی زهی)
   • غریب‌آباد (زاهدان)
   • غریب‌آباد (لادیز)
   • غریب‌آباد بالا
   • غریب‌آباد پایین
   • غریب‌آباد حاجی رحمت
   • غریب‌آباد رادوچاهی
   • غریب‌آباد مینویی

   ف

   • فاروق‌آباد
   • فتح‌آباد (زاهدان)
   • فقیرآباد (زاهدان)
   • فقیرآباد قنات ابراهیم
   • فیض‌آباد (زاهدان)
   • فیض‌آباد لوچو

   ق

   • قادرآباد (زاهدان)
   • قادرآباد (میرجاوه)
   • قاسم بمپوری جلیل‌آباد
   • قاسم‌آباد (زاهدان)
   • قاضی‌آباد (زاهدان)
   • ق

    • قدرت‌آباد پود چاه
    • قرقروک
    • قطری (کتری)
    • قلعه بید (زاهدان)
    • قنات امام قادر
    • قنات پیرداد
    • قنات تاجک ناروئی
    • قنات حاجی پیر داد
    • قنات حاجی گل محمد
    • قنات حاجی میرزا
    • قنات دلمراد بالا
    • قنات روغنی
    • قنات عبدالحکیم
    • قنات عبدالغنی
    • قنات فیض محمد
    • قنات گلزار
    • قنات مدوحی
    • قنات نورمحمد

    ک

    • کاران کش (گران کش)
    • کاشی (زاهدان)
    • کاشیکی پایین
    • کالی الله‌آباد
    • کورگزی (گل بیک قنبرزهی)
    • کوره پیرمحمدشه بخش
    • کوره چنگیز
    • کوره حاجی صاحبداد
    • کوره حاجی کریم
    • کوره حاجی محمد
    • کوره‌های شهید بهشتی
    • کتمک (کمک)
    • کتیبی
    • کچ (زاهدان)
    • کچه رود
    • کداشکفت
    • کروکی (زاهدان)
    • کرمبیک روغنی
    • کریم‌آباد (الله داد)
    • کریم‌آباد (چاه رشید لنگه)
    • کریم‌آباد (چشمه زیارت)
    • کریم‌آباد (زاهدان)
    • کریم‌آباد (کورین)
    • کریم‌آباد دومک
    • کریم‌آباد زرچاه
    • کریم‌آباد مینویی
    • کریم‌آباد نوک چاه
    • کسور بالا
    • کسور پایین
    • کسوری (زاهدان)
    • کسوری (یارمحمد)
    • کشمک
    • کلاته (زاهدان)
    • کلاته (میرجاوه)
    • کلاته رزاق‌زاده
    • کلاته کامبوزیا
    • کلچات (زاهدان)
    • کلک (زاهدان)
    • کلیک (زاهدان)
    • کم کاسه
    • کمال‌آباد (زاهدان)
    • کنگری چاه الله‌داد
    • کهورک (زاهدان)
    • کهن رحیم (حاجی‌آباد)
    • کهن شنبه
    • کهنوک
    • کهنک (زاهدان)
    • کیاآباد پدگی
    • کیتگی
    • کیدون

    گ

    • گوربند اول
    • گوربند دوم
    • گوربند سوم
    • گورگرجلائی
    • گورگرزمان خان
    • گتی گور
    • گراغه پایین
    • گرانشند
    • گرتوت
    • گردجنگل
    • گردجنگل قنات دادمحمد
    • گرگ حیدرآباد
    • گرگوش
    • گزوآباد (زاهدان)
    • گزیکه
    • گلوگاه (زاهدان)
    • گلچاه (زاهدان)
    • گلزارآباد
    • گلک بالا
    • گل‌محمد (زاهدان)

    ل

    • لادیز سفلی
    • لادیز علیا
    • لار بالا
    • لار پایین
    • لواری اب
    • لوری رود
    • لهراب آلنجان
    • لهرمبا

    م

    • م نورمحمد (زاهدان)
    • ماراکو
    • موتور ابراهیم (زاهدان)
    • موتور احمد نایب
    • موتور اسماعیل (موتور رضایی)
    • موتور اکبر (زاهدان)
    • موتور الله‌رسان
    • موتور امام بخش
    • موتور امام بخش (زاهدان)
    • موتور امان‌الله قنبرزهی
    • موتور ۲۳۱
    • موتور ۸ شهریور
    • موتور باز محمد (حاجی خان داد)
    • موتور بالاچ
    • موتور بلوچ
    • موتور بنیاد
    • موتور بهادر (زاهدان)
    • موتور بی‌برگ
    • موتور بیت‌المقدس
    • موتور بیجار (زاهدان)
    • موتور بیجار (کورین)
    • موتور پتی محمد (زاهدان)
    • موتور پتی محمد (کورین)
    • موتور پسند
    • موتور پیربخش
    • موتور پیرمحمد
    • موتور توکل‌آباد
    • موتور جما (جلال)
    • موتور جما (عادل‌آباد)
    • موتور جمارحیم خان دومک
    • موتور جمایلی دومک
    • موتور جمشید
    • موتور چنگیز (زاهدان)
    • موتور چنگیزجنگیان
    • موتور حاج احمد
    • موتور حاج آسا قنبرزهی
    • موتور حاج دلمراد نوتی زهی
    • موتور حاج عبدالله شه بخش
    • موتور حاج غلام قنبرزهی
    • موتور حاج محمود
    • موتور حاج محمد (زاهدان)
    • موتور حاج مسافرقنبرزهی
    • موتور حاج نیک عمل
    • موتور حاج یوسف شه بخش
    • موتور حاجی ابراهیم طاگزی
    • موتور حاجی اکبر
    • موتور حاجی الله
    • موتور حاجی امان‌الله
    • موتور حاجی امید (زاهدان)
    • موتور حاجی آقامحمد
    • موتور حاجی پتی
    • موتور حاجی تاج محمد
    • موتور حاجی جما
    • موتور حاجی حسین
    • موتور حاجی دلمراد
    • موتور حاجی شاه نظر
    • موتور حاجی شریف قنبرزهی
    • موتور حاجی شهنواز ریگی
    • موتور حاجی عبدل (خلیل)
    • موتور حاجی علم
    • موتور حاجی قادر
    • موتور حاجی گل محمد
    • موتور حاجی گهرام
    • موتور حاجی محمد
    • موتور حاجی محمد (گل محمد)
    • موتور حاجی محمد ریگی
    • موتور حاجی محمدشریف)
    • موتور حاجی محمدنور
    • موتور حاجی مراد قنبرزهی
    • موتور حاجی مزار
    • موتور حاجی ملک داد ریگی
    • موتور حاجی ناصر
    • موتور حاجی نظر (زاهدان)
    • موتور حبیب‌الله شه بخش
    • موتور حبیب نارویی
    • موتور حبیب‌الله
    • موتور حسین
    • موتور حسین (زاهدان)
    • موتور حلیم خان
    • موتور حلیم ناروئی
    • موتور حیات
    • موتور خان محمد (زاهدان)
    • موتور خواستی نوتی زهی
    • موتور خدا دا د
    • موتور خدابخش
    • موتور خداد گمشادزهی
    • موتور خدارحم (زاهدان)
    • موتور خیرمحمد (زاهدان)
    • موتور دولت‌آباد
    • موتور درمحمد (زاهدان)
    • موتور درمحمد (کورین)
    • موتور روشن
    • موتور رحمان
    • موتور رحمت رحمت‌آباد
    • موتور رحیم (کورین)
    • موتور رحیم (نصرت‌آباد)
    • موتور رحیم بخش
    • موتور رحیم‌آباد
    • موتور رشید (زاهدان)
    • موتور رضا ناروئی
    • موتور زمان خان
    • موتور زمان خان (زاهدان)
    • موتور زمان خان کچول
    • موتور ستار
    • م

     • میدان سرخ (زاهدان)
     • میرآباد (زاهدان)
     • میرآباد (میرجاوه)
     • میرزاآباد (زاهدان)
     • میرزاچاهی
     • میرکوه بالا
     • میرکوه پایین

     ن

     • نادرآباد (زاهدان)
     • ناگت‌آباد دین محمد
     • نورآباد (حرمک)
     • نورآباد (زاهدان)
     • نورمحمد (زاهدان)
     • نوزیار
     • نوک بندک براهویی
     • نوک چاه (زاهدان)
     • نوک چاه سهراب
     • نوک کانک
     • نوک‌آباد (امان‌الله)
     • نوک‌آباد (چشمه زیارت)
     • نوک‌آباد (زاهدان)
     • نوک‌آباد (سرآباد)
     • نوک‌آباد (کورین)
     • نوک‌آباد (میرجاوه)
     • نوک‌آباد پایین
     • نوک‌آباد شهداد
     • نوک‌آباد لوچو
     • نئک
     • نبی رود
     • نبی‌آباد (زاهدان)
     • نبی‌آباد پودچاه
     • نبی‌آباد کودکی
     • نظرآباد (شورآباد)
     • نظرآباد (چشمه زیارت)
     • نظرآباد (زاهدان)
     • نظرآباد (نصرت‌آباد)
     • نلوکی (بک جود)
     • نیازآباد (زاهدان)

     ه

     • همت‌آباد (زاهدان)
     • همت‌آباد شورچاه

     ی

     • یوسف‌آباد (زاهدان)
     • یوسف‌آباد شورو
     • یونس‌آباد (زاهدان)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران