شهرستان زرند

روستاهای شهرستان زرند

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان زرند

اسامی روستاهای زرند استان کرمان به شرح زیر است :

 • علی‌آباد (زرند)
 • علی‌آباد سفلی (زرند)

ا

 • ابراهیم‌آباد (زرند)
 • ابرون
 • احمدآباد یلمقانی
 • احمدی (زرند)
 • ارجمندیه
 • اسماعیل‌آباد (زرند)
 • اکبرآباد (زرند)

و

 • واسط (زرند)

آ

 • آب پنگویئه
 • آبخیزوییه
 • آب‌ریگو

ب

 • باب خوشاب
 • باب دوری
 • باب سوختگان
 • باب کرج
 • باب ندان
 • باب هوتک
 • بادیز
 • بونوییه
 • روستای حصن
 • برفوییه
 • بستان‌آباد (زرند)
 • بشروئیه
 • بناوند
 • بندبرجی
 • بنستان (زرند)
 • بهاآباد (زرند)
 • بهارستان (زرند)
 • بیدان (زرند)
 • بیدبندر

پ

 • پیشکش (زرند)

ت

 • توکل‌آباد (زرند)
 • تزرج (زرند)
 • تقی‌آباد (زرند)
 • تنگ انجیر
 • تنگل سرگدار

ج

 • جوزوییه (زرند)
 • جرجافک
 • جلال‌آباد (زرند)

چ

 • چاهوییه
 • چاهکین
 • چشمه تراوا
 • چشمه سرگدار
 • چشمه سفیدو
 • چشمه یحیی
 • چناروییه (زرند)
 • چنالو (زرند)

ح

 • حاجی‌آباد (زرند)
 • حوریک
 • حتکن
 • حسن‌آباد (زرند)
 • حسین‌آباد (زرند)
 • حسین‌آباد آخوند (زرند)
 • حسین‌آباد جدید (زرند)
 • حسین‌آباد سعیدی
 • حسین‌آباد هادی منصوری
 • حشیش (زرند)
 • حصن‌آباد بالا
 • حصن‌آباد پایین
 • حصین
 • حمیدیه (زرند)
 • حیکان بالا

خ

 • خانوک
 • خونگ
 • ختم‌آباد
 • خداآفرین (زرند)
 • خمرود
 • خیرآباد (زرند)

د

 • داورونوئیه
 • داهوییه
 • دولت‌آباد (زرند)
 • در تنگل
 • دراب (زرند)
 • درابدوئیه سفلی
 • درابدوئیه علیا
 • دربیدخون
 • درخیز
 • درسنجدو (زرند)
 • درگر باب گهر
 • درندون
 • دشت خاک
 • ده ایرج
 • ده بابو
 • ده بالا (زرند)
 • ده بنان بالا
 • ده چنار (زرند)
 • ده خواجه (زرند)
 • ده زوییه
 • ده شیخ (زرند)
 • ده‌عباس (زرند)
 • ده علیرضا (زرند)
 • ده قاضی (زرند)
 • ده میلان
 • ده یعقوب
 • ده‌نو (زرند)
 • دهنو سفلی (زرند)
 • دهنو علیا (زرند)
 • دهنوئیه (زرند)
 • دهنو حسین‌اصغر
 • دهنو سنگ
 • دهنو هرزنگ

ر

 • روح‌آباد (زرند)
 • روستای طالقانی (زرند)
 • رحمت‌آباد ده‌آقائی
 • ریحان‌شهر

ز

 • زارکوییه (زرند)
 • زرند
 • زنگوییه سفلی
 • زنگوییه علیا

س

 • سوسفید
 • سبلوییه (زرند)
 • سراپرده
 • سرودان
 • سرباغ
 • سرباغ شاهرمزد
 • سرتخت (زرند)
 • سرخ‌بید
 • سرخ‌بید پایین
 • سرزه وسطی
 • سرزه سفلی (زرند)
 • سرمور (زرند)
 • سعیدآباد (زرند)
 • سکوکان (زرند)
 • سلیمان‌آباد (زرند)
 • سنگ (زرند)
 • سیریز
 • سیلاب‌خور بالا
 • سیلاب‌خور پایین
 • سینوئیه

ش

 • شاهرخ‌آباد (زرند)
 • شریف‌آباد (زرند)
 • شهردان
 • شهرسازی درگر

ع

 • عباس‌آباد (زرند)
 • عبدالله‌آباد (زرند)
 • عبدل‌آباد (زرند)
 • عریزآباد
 • عزیزآباد (زرند)
 • عیسی‌آباد (زرند)

ف

 • فتح‌آباد (زرند)
 • فتح‌آباد شور
 • فتح‌آباد یزدان آباد
 • فرح‌آباد (زرند)
 • فیروزآباد (زرند)

ق

 • قطروییه
 • قنات البشر

ک

 • کریکستان
 • کریم‌آباد (زرند)
 • کشکوییه (زرند)
 • کهنوج (زرند)
 • کیسک
 • کیشی

گ

 • گود النگو
 • گودوئیه میرزاعلی
 • گود باقر
 • گود پتنی
 • گوراب جمعه
 • گوراب گنجی
 • گوران (زرند)
 • گتکوئیه
 • گزوییه (زرند)
 • گل‌توت
 • گلی‌تابه
 • گلی‌آباد
 • گنادیش
 • گنج‌آباد (زرند)

م

 • موروییه
 • مورثی (زرند)
 • محمدآباد (زرند)
 • محمدآباد گلشن
 • م

  • مدبون
  • مطهرآباد تاج‌آباد
  • مهدی‌آباد شور

  ن

  • ناچو (زرند)
  • ناصرآباد ملک
  • ندانموییه
  • نصرآباد (زرند)
  • نعیم‌آباد (زرند)
  • نمونوییه

  ه

  • هرزنگ
  • هم‌سیج
  • همت‌آباد (زرند)
  • هنجروییه
  • هنزاف (زرند)
  • هنگوئیه (زرند)

  ی

  • یزدان‌شهر

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران