شهرستان زهک
ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان زهک

اسامی روستاهای زهک استان سیستان و بلوچستان به شرح زیر است :

 • علی‌آباد (زهک)

ا

 • ابراهیم ملک‌داد
 • اس قاضی
 • اسدالله (زهک)
 • اشترک حاجی نظر
 • اصغرجما
 • الری
 • الله دو
 • امیرنظام (زهک)

و

 • واصلان

ب

 • بامری (زهک)
 • براهویی (زهک)
 • بزی شهرکی
 • بلوچ ناروئی

پ

 • پارودین (زهک)
 • پسرمردان
 • پلگی پایین شهسوار
 • پلگی خمر
 • پلگی سید
 • پمپاب شهید بهشتی
 • پیری (زهک)

ت

 • ترقوئی

ج

 • جانی گلزار
 • جریکه
 • جلالی (زهک)
 • جهانگیر (زهک)
 • جی‌سرخ علیا

چ

 • چلستعلی
 • چنگیزشیرزهی

ح

 • حاجی حسین شهرکی
 • حاجی عباس (زهک)
 • حاجی عباس شهرکی
 • حسن خون
 • حسین مسافر
 • حسین میردل
 • حسین میرعلی
 • حسین نورمحمد
 • حسین‌آباد (زهک)
 • حسین‌آبادی
 • حسینعلی مستیان
 • حسین‌لطفعلی صفر

خ

 • خالق داد
 • خانه‌های خدابخش
 • خانه‌های صمد
 • خانه‌های علی جعفر علیا
 • خانه‌های مولوی
 • خواجه احمد
 • خرابه شیرمحمد
 • خمک (زهک)
 • خیرآباد (زهک)

د

 • دوازده سهمی
 • درویش (زهک)
 • دشتک (زهک)
 • ده احمدعلیخان
 • ده ارباب (زهک)
 • ده‌آزاد (زهک)
 • ده بدیل
 • ده پیری (حسن پیری)
 • ده جمال‌الدین
 • ده جنگیخون
 • ده حاجی شهباز
 • ده حسینا
 • ده خدابخش
 • ده دراز (زهک)
 • ده درویش
 • ده روشن
 • ده رستم (زهک)
 • ده رشید (زهک)
 • ده زمان‌خان
 • ده زینل
 • ده سرحدی
 • ده شادی (زهک)
 • ده صفدرمیربیک
 • ده علی‌آخوند
 • ده علیجان (گلزار)
 • ده غفور
 • ده قاسم قجر
 • ده موسی (زهک)
 • ده موسی کا مخان
 • ده محمدمیرزا
 • ده مستیخون
 • ده نادر
 • ده‌نو (زهک)
 • ده نورمحمد هرمزی
 • ده نوسیدخان
 • ده نجیب گرگیچ
 • ده یادگار
 • ده یوسف
 • دهمرده سهراب

ر

 • راشک (زهک)
 • مولوی خدارحم رودینی

ز

 • زیارتگاه (زهک)

س

 • سنچولی (زهک)
 • سه قلعه (زهک)
 • سهراب غلامی (روستا)
 • سیاسر
 • سیاه خان (زهک)
 • سیاه‌سر
 • سیدخان (زهک)

ش

 • شاه میر
 • شاهبیک ملاشاهی
 • شریف قزاق
 • شهرک (زهک)
 • شهرک کوهک
 • شهید دهمرده
 • شیب گوره
 • شیخ لنگی
 • شیرآباد (زهک)
 • شیرمحمد شیرزهی

ط

 • طفلک (زهک)

ع

 • عباس رستم
 • عباس رستم (روستا)
 • عباس عبدالله
 • عباس‌آباد (زهک)
 • عبدالعزیز (زهک)
 • عبدالغفور
 • عطامحمد
 • علی جعفر سفلی
 • علی مردان (زهک)
 • عیسی پیری
 • عیسی فقیر

غ

 • غلام گلزار
 • غلامعلی سرگزی

ق

 • قلعه رستم (زهک)
 • قلعه کنگ
 • قلعه‌کهنه (زهک)
 • قلعه نو (زهک)

ک

 • کودنو
 • کربلائی حسن
 • کربلائی شهباز
 • کربلایی حسن
 • کفتارگی
 • کل کنگ
 • کله کرق
 • کمک (زهک)
 • کندرک
 • کهک (زهک)

گ

 • گوری (زهک)
 • گلزارپیری

ل

 • لال خان
 • لچوی

م

 • موسی شهباز
 • مجتمع محمدشاه کرم
 • مجتمع مسکونی محمدشاه کرم
 • محمد جهانگیر
 • محمدجان
 • محمددادی
 • ملا ابراهیم (زهک)
 • ملاقاسم (زهک)
 • ملک حیدری
 • ملک‌آباد (زهک)
 • ملنگ جما
 • میرخان شاهگل
 • میرزاخون
 • میرگل

ن

 • نوری (زهک)
 • ندام شرقی
 • ندام غربی

ی

 • یوسف‌آباد (زهک)

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران