روستاهای شهرستان ساری

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان ساری

اسامی روستاهای ساری استان مازندران به شرح زیر است :

ا

 • اوجامحله
 • اتینی
 • اجارستاق
 • احمدآباد (ساری)
 • اخورد
 • ارا (ساری)
 • اراء
 • ارواخیل
 • اروت
 • اردشیرمحله
 • ارزفون
 • ارست
 • ازنی
 • اسبوکلا (ساری)
 • اسپورز
 • استخرسر (ساری)
 • اسفیواشی
 • اسکارد
 • اسلام‌ده
 • اغوزگله
 • افراچال
 • اکند
 • الله‌مرز
 • الندان
 • الیرد
 • امامزاده خلیفه
 • امامزاده علی (ساری)
 • امره (ساری)
 • انگه‌فام
 • ایول
 • ایلال

و

 • واودره
 • واردمحله
 • واستان
 • ورکی
 • ورمزآباد
 • ورنام بالا
 • ورنام پائین
 • ورند
 • وری
 • وزملا
 • ولاشید
 • ولاغوز (ساری)
 • ولویه سفلی
 • ولویه علیا
 • ولشکلا
 • ولی‌آباد (ساری)
 • ولیک‌بن
 • ولیک‌چال
 • وناجم

آ

 • آب‌بندان‌سر
 • آبک‌سر
 • آبکسر
 • آبمال (ساری)
 • آبندانکش
 • آخورسر
 • آسیاب‌سر (ساری)
 • آق‌مشهد
 • آق‌مشهد کمرخیل
 • آهودشت (ساری)
 • آهی‌دشت

ب

 • باباکلا
 • باریک آبسر
 • بالا گلما
 • بالا معلم‌کلا
 • بالاآبدنگ
 • بالادزا
 • بالاده (ساری)
 • بالاسنگریزه
 • بالاکولا
 • بجدم
 • برارده
 • برارده (ساری)
 • برد (ساری)
 • بندارخیل
 • بندافروز
 • بندبن (ساری)
 • بهارآباد (ساری)
 • بیشه‌کلا (ساری)

پ

 • پاجا
 • پاچی
 • پارت‌کلا
 • پاشاکلا (دودانگه)
 • پاشاکلا اربابی
 • پاشاکلا انتقالی
 • پایین سمسکنده
 • پایین گلما
 • پایین معلم‌کلا
 • پایین‌دزا
 • پایین‌سنگریزه
 • پایین‌کولا
 • پایین‌ملیک
 • پروریج‌آباد
 • پرچین‌کلا
 • پرکوه
 • پشرت
 • پلسک (ساری)
 • پل‌گردن
 • پنبه‌چوله بالا
 • پنبه‌چوله پایین
 • پ

  • پنبه‌زارکتی
  • پهن‌در
  • پهنه‌کلا جنوبی
  • پهنه‌کلا شمالی

  ت

  • تاج‌الدین‌محله
  • تازه‌آباد جهاد
  • تازه‌آباد سپاه
  • تاکام
  • تالارک
  • تجنک سفلی
  • تجنک علیا
  • ترکام
  • ترم
  • تکیه پهنه‌کلا
  • تلاوک
  • تلارم
  • تلوباغ
  • تلوکلا
  • تلمادره
  • تنگ‌لته
  • تیر جاری
  • تیرکلا (ساری)
  • تیلک (ساری)
  • تیله‌بن

  ج

  • جورجاده
  • جره‌سر
  • جعفرآباد (ساری)
  • جعفرکلا
  • جمال‌الدین‌کلا
  • جندین

  چ

  • چاچکام
  • چالو (ساری)
  • چورت
  • چفت‌سر (ساری)
  • چفت‌سر آکند
  • چمازک
  • چناربن (ساری)
  • چهار رودبار

  ح

  • حاجی‌آباد (ساری)
  • حاجی‌آباد (مذکوره ساری)
  • حاجی‌کلا (اسفیورد شوراب)
  • حاجیکلا (ساری)
  • حسن‌آباد (ساری)
  • حسین‌آباد (ساری)
  • حمیدآباد (ساری)

  خ

  • خارخون
  • خارکش
  • خارمیان
  • خاریک
  • خال‌خیل
  • خان‌عباسی
  • خانه‌سرمرز
  • خوشاب (ساری)
  • خوش‌رودبار
  • خوش‌نشان
  • خرم‌آباد (ساری)
  • خرم‌آباد دینه‌سر
  • خلرد
  • خنارآباد
  • خیرآباد (ساری)

  د

  • دادوکلا
  • دازمیرکنده
  • دامادکلا
  • دامیر
  • دولت‌آباد (ساری)
  • درازمحله (ساری)
  • دروار (ساری)
  • دروپی
  • درزیکلا (ساری)
  • دریک (ساری)
  • دزدک (ساری)
  • دلاک‌خیل
  • دمیرکلا
  • دنگ‌سرک
  • دیوکتی
  • دیدو
  • دیم‌توران
  • دینک
  • دینه‌سر

  ذ

  • ذغال‌چال
  • ذکریاکلا

  ر

  • رودبار ادرو
  • رودبار خارخون
  • رودبار نقیب‌ده
  • رودبارکلا
  • رودپشت (ساری)
  • روشنکوه
  • رسبرم
  • رسکت سفلی
  • رسکت علیا
  • رگن‌دشت
  • ریگ‌چشمه (ساری)

  ز

  • زوارمحله
  • زرویجان
  • زرگرباغ
  • زرین‌آباد سفلی
  • زرین‌آباد علیا
  • زلم

  س

  • سادات‌محله (ساری)
  • سان‌خیل
  • سواسره
  • سوته (ساری)
  • سودکلا
  • سوزنک
  • سرخ ولیک (ساری)
  • سرخ‌کلا
  • سرکام
  • سرکت
  • سعیدآباد (ساری)
  • سقندین‌کلا
  • سلوکلا
  • سلیم بهرام
  • سلیم شیخ
  • سلیمان‌محله
  • سمسکنده علیا
  • سمندک
  • سنام
  • سنور
  • سنته (ساری)
  • سنگ‌بن
  • سنگتراشان (ساری)
  • سنگ‌چشمه (ساری)
  • سنگده (ساری)
  • سنگ‌سرلنگه
  • سیاوش‌کلا
  • سیاه‌دشت سفلی
  • سیاه‌دشت علیا
  • سیدمحله (ساری)

  ش

  • شب‌کلا
  • شرف‌آباد (ساری)
  • شرفدارکلا سفلی
  • شرفدارکلا علیا
  • شریف‌باغ
  • شعبان‌خیل
  • شکتا
  • شلدره
  • شلیمک
  • شهاب لیلم
  • شهرک جانبازان
  • شهرک شهید نوروزیان
  • شهرک صنعتی (ساری)
  • شهرک فرهنگیان
  • شیخ‌علی‌محله
  • شیخ‌کلا
  • شیرین‌بول
  • شیشک

  ص

  • صاحبی
  • صالح‌آباد (ساری)
  • صفرآباد (ساری)
  • صلاح
  • صلاح‌الدین‌محله

  ط

  • طالقانی‌محله
  • طاهرآباد (ساری)
  • طاهرده
  • طوربدار
  • طوقدار

  ع

  • عالی‌باک
  • عالی‌کلا
  • عباسعلی‌کش
  • عرب‌خیل (ساری)
  • عرب‌محله
  • عقه‌خیل
  • علویکلا
  • علمدارده
  • علی‌آباد (ساری)
  • علی‌کتی
  • عیسی خندق

  ف

  ق

  • قاجارخیل
  • قادیکلا
  • قادیکلا (میاندورود کوچک ساری)
  • قارن‌سرا
  • قورتیکلا
  • قرق (ساری)
  • قلعه (ساری)
  • قلعه‌سر (ساری)

  ک

  • کارکنده
  • کارنام
  • کوات
  • کوهی‌خیل (ساری)
  • کوی صاحب‌الزمان
  • کتریم
  • کجرستاق
  • کرچا
  • کردخیل (رودپی شمالی ساری)
  • کردخیل (ساری)
  • کردمیر
  • کرسام
  • کرسب
  • کسوت
  • کلاج خوسه
  • کلاخیل
  • کلاک (ساری)
  • کلاکرده
  • کلامک
  • کلقوچال
  • کلکنار
  • ک

   • کلمهر
   • کلیج‌کلا
   • کمرکلا
   • کنتا
   • کندسبن
   • کندلک
   • کنیم
   • کهنه‌ده (ساری)
   • کیاده
   • کی‌کلا

   گ

   • گالش‌کلا (ساری)
   • گوگ‌باغ
   • گوهرده
   • گرجی‌پل
   • گرجی‌کلا
   • گردشی
   • گرمرود
   • گرمستان
   • گل جاری
   • گلورد
   • گل‌باغ
   • گل‌چینی
   • گل‌نشین
   • گله‌کلا
   • گله‌دون
   • گله‌کلا کارکنده
   • گنداب (ساری)
   • گیله‌کلا سفلی
   • گیله‌کلا علیا

   ل

   • لارما
   • لاک‌دشت (ساری)
   • لالا
   • لولت
   • لنگر (ساری)
   • لیمون

   م

   • ماچک‌پشت
   • مازارستاق
   • مال‌خواست
   • ماه‌فروجک
   • ماه‌فروزمحله سفلی
   • ماه‌فروزمحله علیا
   • موزی‌باغ
   • موزی‌بن
   • مولا
   • مته‌کلا
   • مجتمع مسکونی ارم
   • مجی
   • مرزرود (ساری)
   • مرگاو سفلی
   • مرگاو علیا
   • مرمت (ساری)
   • مزده (ساری)
   • مزرعه وستمین
   • مسکوپا
   • مشون‌کلا
   • مشهدی‌کلا
   • مفتی‌کلا
   • مقام (ساری)
   • ملک‌آباد بالا
   • ملک‌آباد پایین
   • ملیک
   • منزل‌دره
   • میارکلا
   • میانا
   • میان‌رود (ساری)
   • میدانک (ساری)
   • میرافضل واوسر
   • میلادشت

   ن

   • نوده (ساری)
   • نوده (کلیجان‌رستاق)
   • نوکنده (ساری)
   • نبی‌آباد (ساری)
   • نرگس‌زمین
   • نصیرآباد (ساری)
   • نقارچی‌محله
   • نقیب‌ده

   ه

   • هولا
   • هولار علیا
   • هتل سالاردره
   • هلی‌هومن
   • همت‌آباد (ساری)

   ی

   • یادمان (ساری)
   • یورمحله


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران