شهرستان ساوه

روستاهای شهرستان ساوه

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان ساوه

اسامی روستاهای شهرستان ساوه استان مرکزی به شرح زیر است :

ا

 • اوجان (ساوه)
 • ابراهیم‌آباد (ساوه)
 • اتلن
 • احمدآباد (ساوه)
 • احمدآباد شادجرد
 • ارجرود
 • اردمین
 • استوج
 • استیجک
 • اسکین (ساوه)
 • اسمعیل‌آباد (ساوه)
 • اکبرآباد سفلی
 • اکبرآباد قوشچی
 • اکبرآباد نیوشت
 • الوسجرد
 • امام‌آباد (ساوه)
 • امامزاده خورق
 • انجیلاوند علیا
 • اندیس (ساوه)

و

 • والمان
 • ورکبار سفلی
 • ورکبار علیا
 • ویسمان

آ

 • آسیابک بند
 • آشیانک (ساوه)
 • آق قلعه (ساوه)
 • آقچه‌قلعه
 • آقداش (ساوه)
 • آق‌کهریز (ساوه)

ب

 • بادام چالق
 • باغ شادی
 • باغ شیخ (ساوه)
 • باغچه غاز (ساوه)
 • بالقلو
 • بلاغ
 • بند چای
 • بندنقین
 • بندنقین (ساوه)
 • بیوران

پ

 • پلنگ‌آباد (ساوه)
 • پیمان (ساوه)

ت

 • توحیدلو (ساوه)
 • تپه خشتی گرگ انبان
 • تجره (ساوه)
 • تخته چمن
 • تیمورقاش

ج

 • جوشقان (ساوه)
 • جعفرآباد (ساوه)
 • جل اکبر
 • جمشیدآباد (ساوه)

چ

 • چال فخره
 • چاه بار
 • چرمک
 • چمران (ساوه)
 • چنار (ساوه)
 • چی‌چی‌آباد

ح

 • حریقان
 • حسن‌آباد بند
 • حسن‌آباد شیرمحمد
 • حصار قلیج
 • حقانیه
 • حمیدیه (ساوه)

خ

 • خان‌آباد (ساوه)
 • خانقاه (ساوه)
 • خلیفه‌کندی (ساوه)

د

 • دالستان
 • دوروزان
 • دولت‌آباد (ساوه)
 • دخان (ساوه)
 • دربند (ساوه)
 • دمورچی
 • ده آقا (ساوه)
 • دینارآباد (ساوه)

ر

 • رازین
 • رضاآباد (ساوه)

ز

 • زمان‌آباد (ساوه)
 • زمبر (ساوه)

س

 • ساری سفلی
 • ساریقاش
 • سامان (ساوه)
 • سوسن نقین
 • سولاب
 • ستق
 • سرخه‌ده
 • سرشکاف
 • سقانلیق
 • سلی‌جرد
 • سماوک (ساوه)
 • سنگستان (ساوه)
 • سنگک (ساوه)
 • سیف‌آباد (ساوه)
 • سینک (ساوه)

ش

 • شادباغی (ساوه)
 • شاهسون‌کندی سفلی
 • شرفلو

ص

 • صالح‌آباد (ساوه)
 • صفی‌آباد (ساوه)
 • صیدآباد (ساوه)

ط

 • طاهره‌خاتون
 • طراز ناهید
 • طرخوران

ع

 • عباس‌آباد (ساوه)
 • عزیزآباد (ساوه)
 • علی درزی (ساوه)
 • علی‌آباد بند

غ

 • غازم‌آباد (بخش مرکزی ساوه)
 • غازم‌آباد (بخش نوبران)

ف

 • فستق

ق

 • قارلق
 • قوچ امام
 • قوچ بلاغی
 • قردین
 • قرمزین (ساوه)
 • قره‌چای (روستا)
 • قزلقاش (ساوه)
 • قشلاق چلبلو
 • قشلاق حسین‌آباد
 • قشلاق سیاله
 • قشلاق قیوجیک
 • قلعه احمدبیک
 • قلعه آقدره
 • قلعه تین
 • قلعه شیرخان
 • قلعه عبدالله (ساوه)
 • قلندریه (ساوه)
 • قیاجیک

ک

 • کردخورد سفلی
 • کردخورد علیا
 • کردک
 • کره‌بر
 • کشکور (ساوه)
 • کشکول‌آباد
 • کله‌دشت (ساوه)
 • کمالو
 • کهک (ساوه)

گ

 • گوجه منار
 • گزل‌دره (ساوه)

ل

 • لالایین

م

 • مچینک
 • محمودآباد (ساوه)
 • مر (ساوه)
 • مرادخانلو
 • مراغه (ساوه)
 • مرق (ساوه)
 • مرق کان
 • مزلقان
 • مسلم‌آباد (ساوه)
 • مقصودآباد (ساوه)
 • ملک‌آباد (ساوه)
 • میچک
 • میمه (ساوه)

ن

 • نورعلی بیگ
 • نشوه
 • نیوشت
 • قیطانیه

ه

 • هریسان
 • هلول (ساوه)

ی

 • یاتان
 • خرم‌آباد (ساوه)
 • یاری‌آباد (ساوه)
 • یوسف‌آباد (ساوه)
 • یولاق
 • یکه‌باغ سفلی
 • یل‌آباد
 • ینگی‌قلعه (ساوه)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران