شهرستان سبزوار
 • هتل
 • جاذبه های مذهبی
 • جاذبه های فرهنگی و هنری
 • جاذبه های تاریخی

روستاهای شهرستان سبزوار

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان سبزوار

اسامی روستاهای سبزوار استان خراسان رضوی به شرح زیر است :

 • علی‌آباد (سبزوار)

ا

 • اولر (سبزوار)
 • ابارش
 • ابراهیم‌آباد (سبزوار)
 • اجنورد
 • اردوگاه شهید مطهری
 • اردیز
 • استاج (سبزوار)
 • استیر (سبزوار)
 • افچنگ
 • البلاغ
 • ایزی (سبزوار)

آ

 • آب‌باریک (سبزوار)
 • آریان (سبزوار)
 • آزادمنجیر

ب

 • باداشیان
 • بازقند
 • باغ خیرات
 • باغان (سبزوار)
 • باغجر
 • بونش
 • بجدن
 • بجدن (سبزوار)
 • برازق
 • برآباد (سبزوار)
 • برزو (سبزوار)
 • برگو
 • بسک (سبزوار)
 • بلاش‌آباد (سبزوار)
 • بلوچ‌خانه
 • بن جخ
 • بنس برد سفلی
 • بنقن
 • بیدک (سبزوار)
 • بیروت (سبزوار)
 • بیزخ
 • بینق

پ

 • پادر
 • پوچ (سبزوار)
 • پروند (سبزوار)
 • پشته عباس

ت

 • توتبان
 • تسبند
 • تندک

ث

 • ثقیه

ج

 • جراحی (سبزوار)
 • جلین (سبزوار)
 • جنبذ

چ

 • چاه وهاب پائین
 • چاه زرقانی
 • چاه سوخته
 • چاه ستاره
 • چاه شند
 • چاه عبدالملکی
 • چاه‌تلخ (سبزوار)
 • چشمه اوش
 • چشمه سیر
 • چنار (سبزوار)
 • چهل غانی

ح

 • حارث‌آباد (سبزوار)
 • حسن‌آباد (سبزوار)
 • حسن‌آباد سبد
 • حسین‌آباد (بیهق)
 • حسین‌آباد (شامکان)
 • حسین‌آباد گنجی
 • حمیره (سبزوار)
 • حیدرآباد (سبزوار)

خ

 • خوشمردان
 • خرسف
 • خسروجرد (سبزوار)
 • خیرآباد (بخش مرکزی سبزوار)
 • خیرآباد (روداب)

د

 • دارین (سبزوار)
 • دامرود
 • دوچاهی (سبزوار)
 • دولت‌آباد (سبزوار)
 • دروک (سبزوار)
 • درقدم
 • دریاچه (سبزوار)
 • دلبر (سبزوار)
 • دلبر ملک باقر
 • دلقند
 • دهقان‌آباد (سبزوار)
 • ده‌نو (سبزوار)
 • دیوان خوی

ذ

 • ذوالفرخ

ر

 • رازقند
 • روداب (سبزوار)
 • روشن‌آباد (سبزوار)
 • رباط سرپوش

ز

 • زعفرانیه (سبزوار)
 • زهری (سبزوار)
 • زیدآباد (سبزوار)

س

 • سامقان
 • سبه
 • سدید
 • سررود (سبزوار)
 • سریش (سبزوار)
 • سعدآباد (سبزوار)
 • سلیمانیه (سبزوار)
 • سمعه
 • سنجرو
 • سنجرد
 • سنگ کلیدر
 • سنگ‌سفید (سبزوار)
 • سیدآباد کلوت

ش

 • شاره (سبزوار)
 • شامکان
 • شرکت تولیدی قطعات اتومبیل
 • شفیع‌آباد (جغتای)
 • شمس‌آباد (سبزوار)
 • شند (سبزوار)
 • شهر سوخته (سبزوار)

ص

 • صالح‌آباد بزرگ
 • صومعه (سبزوار)
 • صبری (سبزوار)

ط

 • طبس (سبزوار)
 • طرسک
 • طزرق

ع

 • عوض (سبزوار)
 • عبدالملکی (سبزوار)
 • عزیزآباد (سبزوار)
 • عشرت‌آباد (سبزوار)
 • عفیر (سبزوار)
 • علی‌آباد ترکن
 • علی‌آباد سیدرحیم
 • علی‌آباد شور (سبزوار)
 • علی‌آباد کال خونی

ف

 • فسنقر
 • فضل‌آباد (سبزوار)
 • فیلشور

ق

 • قاسمی (سبزوار)
 • قره‌قلی
 • قز
 • قلعه‌میدان (سبزوار)

ک

 • کراب (سبزوار)
 • کروج (سبزوار)
 • کسکن
 • کلاوشک
 • کلاوشک (سبزوار)
 • کلاوی (سبزوار)
 • کلاته آقازاده
 • کلاته بیات
 • کلاته تیرکمان
 • کلاته حاجی برات
 • کلاته خواجه‌علی
 • کلاته دولت
 • کلاته سادات (سبزوار)
 • کلاته قلیچی
 • کلاته کلوت
 • کلاته موسی
 • کلاته ملاحسن (سبزوار)
 • کلاته میرعلی
 • کلاته ناصری
 • کلاته نوبهار
 • کهک (سبزوار)
 • کهنه‌آب
 • کیذور
 • کیذقان

گ

 • گاچ
 • گوداسیا
 • گودچاه
 • گراب (سبزوار)
 • گرو (سبزوار)
 • گرزگ
 • گرمک (سبزوار)
 • گفت (سبزوار)
 • گلستان (سبزوار)

ل

 • لارهنگ
 • لندران

م

 • موسی‌آباد (سبزوار)
 • مج (سبزوار)
 • محمدآباد (خواشد)
 • محمدآباد (کوه همایی)
 • مرتضی‌آباد (سبزوار)
 • مسکن (سبزوار)
 • مظفرآباد (سبزوار)
 • ملوند (سبزوار)
 • مهرنشانی

ن

 • نارستان
 • نوبهار (سبزوار)
 • نوده (سبزوار)
 • نوده صرصره
 • نورآباد (سبزوار)
 • نجم‌آباد (سبزوار)
 • نخ بر
 • نزل‌آباد (سبزوار)

ه

 • هاشم‌آباد (سبزوار)
 • هلاک‌آباد
 • همایی سفلی
 • همایی علیا

ی

 • یحیی‌آباد (سبزوار)

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران