شهرستان سراب
ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای سراب

اسامی روستاهای سراب آذربایجان شرقی به شرح زیر می باشد :

ا

 • اورتاکند
 • اوغان
 • ابرغان
 • اتمیان وسطی
 • اتمیان سفلی
 • اجیرآباد
 • احمدآباد سفلی (سراب)
 • احمدآباد علیا (سراب)
 • اردلان (سراب)
 • اردها
 • ارزنق
 • اسبفروشان
 • اسبقران
 • اسبگران
 • اسطلو
 • اسفستان (سراب)
 • اسلام‌آباد (سراب)
 • اسماعیل‌آباد (سراب)
 • اسنق
 • اشتجران
 • اله‌حق
 • امام‌چای
 • اندراب (سراب)
 • انگیز
 • ایوق
 • ایدرشان
 • ایده‌لو (سراب)
 • ایرج (سراب)

و

 • وانق سفلی
 • وانق علیا

آ

 • آبرس
 • آغچه‌کند
 • آغمیون
 • آقبلاغ بهمن
 • آلان (سراب)
 • آناقیز

ب

 • باشکند (سراب)
 • بافتان (سراب)
 • بالستان (سراب)
 • برآغوش
 • برنج‌آباد (سراب)
 • بلاسجین
 • بهرمان (سراب)
 • بیجند

پ

 • پرکاب
 • پیرکمان

ت

 • تازه‌کند (حومه)
 • تازه‌کند (صائین)
 • تکلدان
 • تیرشاب

ج

 • جلده‌باخان
 • جمال‌آباد (سراب)
 • جهیزدان
 • جهیزدان (سراب)

چ

 • چوللو
 • چرلو
 • چله‌خانه
 • چهرق
 • چه‌گوش
 • چیچکلو (سراب)

ح

 • حسنجان
 • حسنجان کوه
 • حصار (سراب)
 • حیدرآباد (سراب)

خ

 • خاتون‌آباد (سراب)
 • خاکی (سراب)
 • خضرآباد (سراب)

د

 • داراب (سراب)
 • دامباران
 • دامنجان
 • دولت‌آباد (سراب)
 • دونیق
 • دراب (سراب)
 • دکانلو
 • دمیرچی (سراب)
 • دهدولان
 • دیبکلو (سراب)
 • دی‌جان
 • دیزج سفید
 • دیزج شور
 • دیزج عظیم
 • دیزج میرهمای
 • دیلم‌شاه

ر

 • رازلیق
 • رجل‌آباد
 • رزگاه (سراب)

ز

 • زنجیل‌آباد
 • زیراسف
 • زیری (سراب)

س

 • ساری‌قیه (سراب)
 • سوین (سراب)
 • سرانسر
 • سرچشمه (سراب)
 • سرخه‌ریز
 • سردها (سراب)
 • سقزچی (سراب)
 • سلطان‌آباد (سراب)
 • سندان (روستا)
 • سنزیق
 • سهزاب
 • سیه‌دولان

ش

 • شادباغی (سراب)
 • شالقون
 • شاللو
 • شوره‌دل
 • شکردرق
 • شیخ‌سرجین
 • شیرمردان
 • شیره‌جین

ص

 • صومعه حق
 • صومعه‌زرین (سراب)
 • صومعه‌زرین (مهربان)
 • صندوقلو

ط

 • طاران

ع

 • عباس‌آباد (سراب)
 • عبدالله‌آباد (سراب)
 • عسگرآباد (سراب)

ف

 • فرگوش

ق

 • قارخون (سراب)
 • قارقا
 • قوشچی (سراب)
 • قوشه‌گنبد
 • قرخ‌بلاغ
 • قره‌بلاغ (سراب)
 • قره‌قیه (سراب)
 • قره‌کانلو (سراب)
 • قره‌مسجد
 • قزلجه اکراد
 • قزلجه سادات
 • قزلقیه
 • قزل‌گچی
 • قشلاق (سراب)
 • قلعه‌جوق (سراب)
 • قیصرق
 • قیصرق (سراب)

ک

 • کادیجان
 • کوشنق
 • کلانتر سفلی
 • کلانتر علیا
 • کلیان (سراب)
 • کندوان (سراب)
 • کهدلان
 • کیوج

گ

 • گواشین
 • گلوجه (سراب)
 • گل‌آباد (سراب)
 • گلی (روستا)
 • گنبدان (سراب)

ل

 • لنجوان

م

 • محسن‌آباد (سراب)
 • محمدکندی (سراب)
 • مردآباد
 • مشهدی‌کندی
 • ملایعقوب
 • منقوطای
 • مهین (روستا)
 • میدانجیق
 • میرکوه وسطی
 • میرکوه سفلی
 • میرکوه علیا

ن

 • ناراب
 • نرمیق
 • نرمیق (سراب)

ه

 • هولیق
 • هریس (سراب)
 • هیروان

ی

 • ینگجه (سراب)

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران