شهرستان سراوان
 • جاذبه های طبیعی
 • جاذبه های تاریخی
ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان سراوان

اسامی روستاهای سراوان استان سیستان و بلوچستان به شرح زیر است :

ا

 • اپاتان (سراوان)
 • ادرناگ
 • ارزق
 • ازگندی
 • اسپیچ
 • اسفندک
 • اسکان (سراوان)
 • اسکاندشت
 • اسلام‌آباد (سراوان)
 • الله‌آباد (سراوان)
 • امان‌آباد (سراوان)
 • امین‌آباد (سراوان)
 • اناروک
 • ای بیک

آ

 • آب‌انار (سراوان)
 • آزادکور

ب

 • باد بزرگ (سراوان)
 • باد کوچک (سراوان)
 • بام پیشی
 • بورویی
 • بورسر (سراوان)
 • بتلی
 • بجیری
 • بچیری پیر
 • برزندن
 • بزم (سراوان)
 • بزم بلوم
 • بلبل (سراوان)
 • بندران
 • بهرام‌آباد (سراوان)

پ

 • پارچنگ
 • پورچنگان
 • پتکک
 • پدگان
 • پده‌ای (سراوان)
 • پردیزک
 • پردیس‌آباد
 • پرکنت
 • پسکوه
 • پشتکوک
 • پلنگی ادرناگ
 • پیرائی بالا
 • پیرائی پایین
 • پیرسر

ت

 • توک مبارک
 • تولکی جنگان
 • تبرجد
 • تشکوک
 • تنک (سراوان)
 • تنگ آب کاهوکان
 • تیغ‌آب (سراوان)
 • تیغی (سراوان)

ج

 • جائیک
 • جوان دانان
 • جوان کن
 • جوران کورم
 • جکان (سراوان)
 • جمام
 • جمیلی
 • جنوک (مهرستان)
 • جهادآباد (سراوان)
 • جهلین

چ

 • چاه اعظم
 • چاه الو
 • چاه ولی خان
 • چاه آسیابی (سراوان)
 • چاه بهارشاه
 • چاه بید (سراوان)
 • چاه بیست و دو بهمن
 • چاه پلی
 • چاه جمعه خان (سراوان)
 • چاه جمعه‌خان (سراوان)
 • چاه حاجی عباس
 • چاه حسن (سراوان)
 • چاه دامداری
 • چاه رسول بخش
 • چاه شاهی (سراوان)
 • چاه شکر
 • چاه شیروان
 • چاه شیرخان (سراوان)
 • چاه عظیم (سراوان)
 • چاه غلام شاه
 • چاه فیض محمد (سراوان)
 • چاه قنبرک
 • چاه کرشانیان
 • چاه کریم‌آباد
 • چاه گروک
 • چاه گلشن‌آباد
 • چاه مولامحمد
 • چاه محمودکلاتکی
 • چاه محمد (سراوان)
 • چاه محمدرحیم
 • چاه ملاعیسی
 • چاه ملافخرالدین
 • چاه مهراب چاه ولی محمد
 • چاه میر (سراوان)
 • چاه میرهان
 • چاه نبی بخش
 • چاه نخود
 • چاه یارمحمد (سراوان)
 • چاهان (سراوان)
 • چاهوکی
 • چتاندر (سراوان)
 • چشمه امیرعمر
 • چکل (سراوان)

ح

 • حاجی‌آباد (سراوان)
 • حسین شهرکی
 • حشانی
 • حقمی
 • حمزه جاهان

خ

 • خوشاب (سراوان)
 • خداآباد (سراوان)
 • خرابه (سراوان)
 • خشکی در
 • خلیل‌آباد (سراوان)
 • خیرآباد (سراوان)

د

 • دازوکی
 • دازندر
 • دولت‌آباد (سراوان)
 • دومکی
 • دپکور (سراوان)
 • درپان
 • درتنگ
 • دردوک
 • درکان (سراوان)
 • درندان
 • دریدر
 • دزک (سراوان)
 • دشت (سراوان)
 • دشتو
 • دشتوک (سراوان)
 • دمیتوک
 • دهان (سراوان)
 • دهک (سراوان)
 • دیم رود

ر

 • راهی ناگ
 • رودکان
 • ۱۳آبان (سراوان)
 • ریش‌پیش بالا
 • ریش‌پیش پایین
 • ریگوکان
 • ریگچی وسط
 • ریگچی بالا
 • ریگچی پایین

ز

 • زئی (سراوان)
 • زراگی
 • زمینان (سراوان)
 • زنگیان (سراوان)

س

 • سوخته مک
 • سورانگتان
 • سورچگی
 • سولان
 • سرجنگان
 • سرزه میرخان
 • سرسوره (سراوان)
 • سرطلا
 • سرکلوکی
 • سرمکی
 • سری گر
 • سری‌آباد
 • سکان (سراوان)
 • سهرتمپ
 • سیادک (سراوان)
 • سیب (سراوان)
 • سینکان

ش

 • شادی کلک
 • شوران (سراوان)
 • شکبند
 • شماهی
 • شمس‌آباد (سراوان)
 • شمه‌سر (سراوان)
 • شندان (سراوان)
 • شنگری
 • شهرکمال
 • شیتاپ
 • شیرین‌زاد

ص

 • صیادان
 • صیدران

ض

 • ضیائی

ط

 • طراده (سراوان)

ع

 • عروس جاهی
 • عیدوآباد (سراوان)

غ

 • غریب‌آباد (سراوان)

ف

 • فهره (سراوان)

ک

 • کاتاگر
 • کوروچ
 • کورناهوت
 • کوره چاه بخشدار
 • کوشان بالا
 • کوشان پایین
 • کوشحک
 • کولو (سراوان)
 • کوه سفید (سراوان)
 • کوهانستت
 • کوهک (سراوان)
 • کوهی سر
 • کپوتی
 • کروچان
 • کروچی بالا
 • کروچی پایین
 • ک

  • کرش (سراوان)
  • کسوری (سراوان)
  • کشتگان
  • کشکوک
  • ککنوک
  • ککی (سراوان)
  • کلان (سراوان)
  • کلاه ماشکید
  • کلوکان
  • کلوکی (سراوان)
  • کلچات (سراوان)
  • کلچاتی
  • کلگ پلنگ
  • کلگ جمال
  • کلگ گیلی
  • کله بالی
  • کله پهلوان
  • کله جمعه
  • کله چار
  • کله دین
  • کله سری
  • کله گیری
  • کله هوک (سراوان)
  • کلی بگر
  • کمال‌آباد (سراوان)
  • کناربست
  • کناردان (سراوان)
  • کناری (سراوان)
  • کنت (سراوان)
  • کنتک سری
  • کندی (سراوان)
  • کهروک
  • کهن رودیر
  • کهن سکن
  • کهن کرمشاه (سراوان)
  • کهن ملک
  • کهنانی
  • کهنک (سراوان)
  • کهنک محمدی
  • کهنگ (سراوان)

  گ

  • گواتامک (سراوان)
  • گواتامین
  • گواده
  • گوارایی
  • گورکائین
  • گوسال
  • گوهرمیلی
  • گچی (سراوان)
  • گراب (سراوان)
  • گرانسکار
  • گروانی بالا
  • گروکان
  • گروکی (سراوان)
  • گربن (سراوان)
  • گرگاندر
  • گریشه (سراوان)
  • گزان توپان
  • گزور
  • گزن بالا
  • گزه گمشادزهی
  • گل پیچوک
  • گلی (سراوان)
  • گنوش
  • گنزوک
  • گنزی
  • گنک
  • گیتان (سراوان)
  • گیشان (سراوان)
  • گیشتریان

  ل

  • لاغرکوه
  • لجی
  • لی خاکی

  م

  • مانی کوک
  • موتور بایگان
  • موتور بهرامی
  • مودگلی
  • مورت (سراوان)
  • مورتی
  • موردان (سراوان)
  • محمودآباد (سراوان)
  • مرگوک
  • مزه سر
  • مشاع سیه‌آباد
  • مشکوتک
  • مک سوخته
  • مندر
  • میجونی
  • میدان (سراوان)
  • میشود (سراوان)
  • مینان (سراوان)

  ن

  • ناواران
  • ناصرآباد بالا
  • ناگ پهن
  • ناگان (سراوان)
  • ناهوکی
  • نوربخش سیاهانی
  • نوکدار
  • نوکندن
  • نران (سراوان)
  • نرانو
  • ننگارو
  • نیرهی

  ه

  • هوت‌آباد (سراوان)
  • هوشاپی
  • هوشک
  • هرمزی
  • هری چاهی
  • هفتاردر
  • هفتاری
  • همبونان
  • همپانی
  • هندوان (سراوان)
  • هندونه‌ای
  • هیدوچ پایین

 



عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران