شهرستان سرایان

روستاهای شهرستان سرایان

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان سرایان

اسامی روستاهای سرایان استان خراسان جنوبی به شرح زیر است:

ا

 • اویز
 • ابامنصوری
 • اتحادسادات
 • ازدک
 • اسپور (سرایان)
 • امین (سرایان)
 • ایستوچاه

ب

 • بوسی
 • بسطاق
 • بغداده
 • بندنو دو
 • بنی‌خانیک

ت

 • ترش‌اپ
 • تلمبه امیرزاده

ج

 • جهان‌آباد (سرایان)

چ

 • چاه‌ابول
 • چاه‌بنه
 • چاه‌پس‌کله
 • چاه‌پلمی
 • چاه‌پنیری
 • چاه‌پیروزآباد
 • چاه‌تریخی
 • چاه‌جرس
 • چاه‌جمع‌کرد
 • چاه‌چنگ
 • چاه‌حاجی‌مقیم
 • چاه‌خوش‌نری
 • چاه‌شور (سرایان)
 • چاه‌شورقنبری
 • چاه‌شیرین (سرایان)
 • چاه‌طالب
 • چاه‌طالب‌مختاری
 • چاه‌عباسی
 • چاه‌عمیق‌ارم
 • چاه‌عمیق‌سعادت
 • چاه‌عمیق‌کوثر
 • چاه‌غیاث
 • چاه‌قربان
 • چاه‌کازه
 • چاه‌کرم
 • چاه‌کریمداد
 • چاه‌مزار
 • چاه‌نمکزار
 • چرمه
 • چشمه‌سید

ح

 • حوض‌حافظ
 • حوض‌گلورشور
 • حجت‌آباد (سرایان)

خ

 • خاورپایین
 • خانکوک (سرایان)
 • خورزاد

د

 • دوحصاران
 • دوست‌آباد (سرایان)
 • دره‌پر

ر

 • راویج

ز

 • زری‌چاه
 • زنگو (سرایان)

س

 • سراب (سرایان)

ش

 • شهرک شهیددستغیب
 • شهرک صنعتی سرایان

ع

 • عمرویی

ک

 • کامرود
 • کریمو

گ

 • گوش‌میر

م

 • موتورسادات
 • مصعبی

ن

 • نوبهار (سرایان)
 • نوده (سرایان)
 • نرم (سرایان)

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران