کانال تلگرام

دانلود کتاب آمازون
شهرستان سرباز

روستاهای شهرستان سرباز

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان سرباز

اسامی روستاهای سرباز استان سیستان و بلوچستان به شرح زیر است  :

ا

 • اواران
 • اوریز
 • ابچگی
 • اپاتان (سرباز)
 • اچکیدر
 • احمدآباد (سرباز)
 • احمدآباد بگان
 • ادیپان
 • ارامگان
 • اسپکار
 • اسپیدبن
 • اسحاق‌آباد (سرباز)
 • اسلام‌آباد (سرباز)
 • اشکستگ
 • اکشی
 • الله‌آباد (سرباز)
 • الله‌آباد (یکلایی)
 • الیدر
 • امام‌آباد (سرباز)
 • امیرآباد (سرباز)
 • اناران (سرباز)
 • انارمنتک
 • انجیرک (سرباز)
 • انزا
 • انگوری
 • ایتک
 • ایرافشان
 • ایرنران

و

 • واپگ
 • واحدآباد
 • وتکوه
 • ودگر
 • وشدر
 • وشکان چان

آ

 • آباد ان (گرگ خوشاپ)
 • آزادی وسطی (سرباز)
 • آزادی سفلی (سرباز)
 • آزادی علیا (سرباز)

ب

 • بابسکان
 • باتک
 • بارگ
 • بارگ دن
 • بازار مادان چاه
 • بافتان (سرباز)
 • باندامان
 • باندامان پایین
 • ب

  • بپاتان
  • بتاگی دن
  • بختک بالا
  • بردرک
  • بریسک
  • بزنجکان
  • بشانه
  • بگان
  • بلوچی (سرباز)
  • بن اب (سرباز)
  • بن ریگ
  • بناب (سرباز)
  • بندان (سرباز)
  • بندیگان
  • بنه (سرباز)
  • بهرام‌آباد (مهرستان)
  • بهلیر سیرجاه
  • بی چند
  • بید (سرباز)
  • بیدبگ
  • بیدلد
  • بیگدگ

  پ

  • پادیک
  • پارود (سرباز)
  • پورچنیان دپ
  • پتان (سرباز)
  • پتن تاک
  • پروکستان
  • پرچک (سرباز)
  • پرکان
  • پشامک
  • پند (سرباز)
  • پندک
  • پنیک
  • پهنام
  • پیر (سرباز)
  • پیراهن گواش
  • پیردان
  • پیرگزان
  • پیرمتی کلگ
  • پیرمیس
  • پیری (سرباز)
  • پیری دن

  ت

  • تاپگی آپ
  • تاج‌آباد (سرباز)
  • تولکان (سرباز)
  • تولیاب
  • ترند
  • ترین برین
  • تکش
  • تلبان
  • تمبی دپ
  • تنگی
  • تی جنان بالا
  • تی جنان پایین

  ج

  • جان‌آباد (سرباز)
  • جشتکان بالا
  • جشتکان پایین
  • جک سوخته
  • جکوکی
  • جکدان
  • جکی
  • جکی گور
  • جکیگور
  • جلال‌آباد (سرباز)
  • جمال‌آباد (سرباز)
  • جمیدر (سرباز)
  • جنگران
  • جنگل (سرباز)
  • جهت کلگ
  • جیش کبیرآباد

  چ

  • چاه بهرام دوست محمد
  • چاه حاج قادربخش
  • چاه حاجی دادالله
  • چاه حاجی دلمراد
  • چاه حوت عبدالعزیز
  • چاه حیدر (سرباز)
  • چاه دادرحیم
  • چاه دمبان
  • چاه دین محمد نبایخ
  • چاه عبدالطیف
  • چاه عثمان (سرباز)
  • چاه کریم‌بخش
  • چاه کش
  • چاه مصطفی عباس زهی
  • چاه هاشم
  • چراغان
  • چرپانگان
  • چشمه بلند (سرباز)

  ح

  • حاجی بگان
  • حاجی‌آباد (سرباز)
  • حبیبه‌ای
  • حسن‌آباد (سرباز)
  • حسین‌آباد (سرباز)
  • حیط

  خ

  • خوشنگ
  • خداآباد (سرباز)
  • خسروآباد (سرباز)
  • خیرآباد (سرباز)

  د

  • دادهی
  • دازاندر
  • دازدرک
  • دازنک
  • دپکور (سرباز)
  • دراجین دن
  • دربند (سرباز)
  • درک (سرباز)
  • درک کریم‌آباد
  • درمنک (سرباز)
  • درنگ عاشق
  • دز (سرباز)
  • دزبگان
  • دستگرد (سرباز)
  • دشتک (مهرستان)
  • دف هوا
  • دکان حانیان
  • دلارام (سرباز)
  • دلوش‌آباد
  • دندارک

  ر

  • راچدر
  • روان دپ (حسین‌آباد)
  • رودبن
  • رب‌آباد (سرباز)
  • رحمان‌آباد (سرباز)
  • رحمت‌آباد (سرباز)
  • رحیم‌آباد (سرباز)
  • رحیم‌آباد اسپیتکی
  • رمپان

  ز

  • زاتان وری
  • زئی (سرباز)
  • زبری بوگ
  • زران مندی
  • زردبن
  • زمین بندان
  • زیارت (سرباز)
  • زیارت چاه
  • زیان (سرباز)
  • زیمدان

  س

  • سالاربریم
  • سوخته گز
  • سوخته ناگ
  • سورگان
  • سولدان (سرباز)
  • سوهران (سرباز)
  • سبتان
  • سران (سرباز)
  • سرتل (سرباز)
  • سرخ دوک
  • سرداب (سرباز)
  • سردکان
  • سری مچان
  • سکوران
  • سگار
  • سگارتل
  • سموکان
  • سموکان دپ
  • سنگ مسجد
  • سه مچان
  • سهربن
  • سهمان هیت
  • سهماندپ
  • سی سرک بن (سرباز)
  • سیاه بن
  • سیاهین پکنزان
  • سیاهینکان
  • سیرین کور

  ش

  • شاردر
  • شامشک
  • شاه کهور
  • شورمتیک
  • شوریکان
  • شوشگیم
  • شکرجنگل
  • شکشیدر
  • شندوکان
  • شهر بن
  • شهردن
  • شهمراد ده
  • شیرآباد (سرباز)

  ص

  • صابرآباد
  • صادق‌آباد (سرباز)
  • صفرآباد (سرباز)

  ط

  • طلاران

  ظ

  • ظاهرآباد (سرباز)

  ع

  • عزیزآباد (سرباز)
  • علی بخش‌آباد
  • علی‌آباد (سرباز)
  • علی‌آباد بگان
  • عیسی‌آباد (سرباز)

  غ

  • غریب‌آباد (سرباز)
  • غفورآباد (سرباز)

  ف

  • فیروزآباد (سرباز)

  ق

  • قادرآباد (سرباز)
  • قاسم‌آباد (سرباز)
  • قاسم‌آباد (میرکند)

  ک

  • کادو بازار
  • کارچان (سرباز)
  • کاشک (سرباز)
  • کافه خلیل
  • کان (سرباز)
  • ک

   • کیشکلک
   • کیشکلگ
   • کیکی (سرباز)

   گ

   • گواتامن
   • گوردر
   • گورشون
   • گورناک (سرباز)
   • گورناگ (سرباز)
   • گورناگان (سرباز)
   • گومای
   • گومدر
   • گونگان
   • گتان (سرباز)
   • گتانک
   • گران (سرباز)
   • گران درک
   • گروک (سرباز)
   • گروه (سرباز)
   • گرداک (سرباز)
   • گررگی
   • گرگ (سرباز)
   • گریکان (سرباز)
   • گرین پرگ
   • گز بستان
   • گزاوز
   • گزرینگ
   • گزگتان
   • گل شودان
   • گل کن (سرباز)
   • گمشادآباد
   • گنج‌آباد (سرباز)
   • گهرام کلات
   • گیشتری دپ
   • گیمان (سرباز)

   ل

   • لاشارگاهی
   • لاغری چرپان
   • لقمان (سرباز)
   • لگورتل
   • لنبر (سرباز)
   • لنگارو
   • لنگرکناران
   • له‌آباد

   م

   • مادانچاه
   • مارگی دپ
   • ماکول
   • مورتان (سرباز)
   • مولاآباد
   • مچ کور
   • مچ میتک
   • مچان
   • محمودآباد (سرباز)
   • محمدآباد (سرباز)
   • مزاکان
   • مزرعه بگان
   • مزرعه جنگل
   • مزن زمین
   • مشاع مکران
   • مشکادیم
   • مشنک
   • مغ (سرباز)
   • مکی (سرباز)
   • ملک‌آباد (سرباز)
   • منتان
   • منرگان
   • منطقه لد
   • مهراب‌آباد
   • مهربی
   • مهرریتی (سرباز)
   • میتگان
   • میدان جاه
   • میردک
   • میرزمین
   • میرین‌آباد
   • مینان (سرباز)

   ن

   • نادرآباد (سرباز)
   • ناگ پهن بالا
   • ناگودر
   • ناگوک (سرباز)
   • نواب‌آباد
   • نوبند
   • نورآباد (سرباز)
   • نوکان (سرباز)
   • نوک‌آباد (سرباز)
   • نوکی در
   • نوکین ده
   • نوگر
   • ندریتی (سرباز)
   • نزگ کلک
   • نسکند
   • نصیرآباد (سرباز)
   • نظرآباد (سرباز)
   • نیل (سرباز)
   • نیلوکان

   ه

   • هاشم‌آباد (سرباز)
   • هوت‌آباد (سرباز)
   • هونک
   • هیتمک

 


0 به این مطلب امتیاز دهید

عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران

 • مهدی در ۲۶ آبان ۱۳۹۶

  عالییییییییییییییییییییییییییییییییی

 • احمد در ۲۷ آبان ۱۳۹۶

  درود و عرض ادب در مورد مقاله ای که در رابطه با لنبان طرح نمودیدلازم دیدم تشکر بنمایم اما پیش از هر چیز شایسته بود که هم حضرت عالی و هم اساتیدی که در این خصوص زحمت کشیده اند با اندکی دقت در وجه تسمیه لنبان به واژگان مردمان همسایه که پایشان به آن محل هم باز شده یعنی بختیاریها خیلی خود را در چم و خم واژه شناسی قرار ندهید زیرا در گویش لری جنوبی و عموم مردم جنوب لنبان lonban یا لنبونlonboun به معنای گیاه بیشه است که در مناطق جنوبی سقف خانه های روستایی خصوصا خانه های لب خور ها ، تالاب ها و باتلاق های خوزستان را از ان می بافند. لذا بنده اعتقادم این است که در مطالعه اکوسیستم محل مزبور خصوصا الگوهای گذشته انجا حتما به ریشه این نام خواهید رسید.

 • parisa در ۲۸ آبان ۱۳۹۶

  الان که دیگه اصلا روغن جامد نیست. روغن مایع آفتابگردان چطوره؟مشکلی نداره؟

 • مر در ۲۸ آبان ۱۳۹۶

  ما در آبان از این آبشار بازدید کردیم، مسیر خیلی خیلی دور و خلوت و خطرناک بود، جاده خاکی بود، حدود سه ساعت و نیم با ماشین تو جاده خاکی راه بود، با ماشین شاسی کوتاه میشد رفت ولی خیلی دور بود و مسیر صعب‌العبور بود، بعد از رسیدن به خود امامزاده گزو،حدود ۳۵ دقیقه از کوه باید پایین رفت تا به آبشار رسید و حدود ۴۵ دقیقه از کوه باید بالا رفت تا دوباره به امامزاده برگشت، کوهنوردی خیلی سنگینی هم دارید حسابی خسته میشید ولی آبشار خیلی قشنگه,مسیر روی گوگل مپ موجود نیست

 • خاقانی در ۱ آذر ۱۳۹۶

  شرایط رزرو خانه معلم اراک

 • اورمیه قلب آذربایجان در ۳ آذر ۱۳۹۶

  یاشاسین آذربایجان
  یاشاسین اورمیه
  به دیار آذربایجان شهر زیبای اورمیه قلب آذربایجان تشریف بیارین

 • مریم در ۴ آذر ۱۳۹۶

  ممنون برای آموزش خوبتون🌹

 • ديلمستان در ۴ آذر ۱۳۹۶

  مسیر اول آسفالته. چرا مسیر اصلی را تغییر دادید؟ چه کاریه؟ ضمنا این روستا جز بخش خورگام شهرستان رودبار و زبانشم دیلمی است. لطفا اصلاح کنید

  • leila در ۵ آذر ۱۳۹۶

   ممنونم از توجهتون.حتما اصلاح میشود

 • وحید در ۹ آذر ۱۳۹۶

  رودخانه های سیکان در شهرستان دره شهر و سراب ، و چندین رودخانه دیگه لحاظ نشدن.

 • علی در ۱۳ آذر ۱۳۹۶

  به ارومیه قلب کردستان به ارومیه شهرکردنشین تشریف بیاوریدوازمناطق دیدنی وتاریخی ان دیدن کنید…بژ ی کوردستان

 • سویوکیونگ در ۱۷ آذر ۱۳۹۶

  عالییییییییی😘😘😘😘

 • سویوکیونگ در ۱۷ آذر ۱۳۹۶

  خوب بود

 • مجتبی در ۱۷ آذر ۱۳۹۶

  خیلی لایک دارین با تقدیر وتشکر فراوان از شما

 • سعید در ۱۹ آذر ۱۳۹۶

  سلام. اسم روستای کورابلاغ ه اشتباه کوره‌جان وارد شده است لطفا اصلاح نمایید

 • ناشناس در ۱۹ آذر ۱۳۹۶

  یکی از رود هارو ننوشتن چون من در جدول ی سوال اومده یکی از رود های استان خوزستان که پنج کلمه ایه و دوکلمه اولش ک ر اخری هم ن

 • ناشناس در ۱۹ آذر ۱۳۹۶

  من همون ناشناس بالاییم لطفا اگه کسی جواب سوالو دونست بگه