شهرستان سرباز

روستاهای شهرستان سرباز

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان سرباز

اسامی روستاهای سرباز استان سیستان و بلوچستان به شرح زیر است  :

ا

 • اواران
 • اوریز
 • ابچگی
 • اپاتان (سرباز)
 • اچکیدر
 • احمدآباد (سرباز)
 • احمدآباد بگان
 • ادیپان
 • ارامگان
 • اسپکار
 • اسپیدبن
 • اسحاق‌آباد (سرباز)
 • اسلام‌آباد (سرباز)
 • اشکستگ
 • اکشی
 • الله‌آباد (سرباز)
 • الله‌آباد (یکلایی)
 • الیدر
 • امام‌آباد (سرباز)
 • امیرآباد (سرباز)
 • اناران (سرباز)
 • انارمنتک
 • انجیرک (سرباز)
 • انزا
 • انگوری
 • ایتک
 • ایرافشان
 • ایرنران

و

 • واپگ
 • واحدآباد
 • وتکوه
 • ودگر
 • وشدر
 • وشکان چان

آ

 • آباد ان (گرگ خوشاپ)
 • آزادی وسطی (سرباز)
 • آزادی سفلی (سرباز)
 • آزادی علیا (سرباز)

ب

 • بابسکان
 • باتک
 • بارگ
 • بارگ دن
 • بازار مادان چاه
 • بافتان (سرباز)
 • باندامان
 • باندامان پایین
 • ب

  • بپاتان
  • بتاگی دن
  • بختک بالا
  • بردرک
  • بریسک
  • بزنجکان
  • بشانه
  • بگان
  • بلوچی (سرباز)
  • بن اب (سرباز)
  • بن ریگ
  • بناب (سرباز)
  • بندان (سرباز)
  • بندیگان
  • بنه (سرباز)
  • بهرام‌آباد (مهرستان)
  • بهلیر سیرجاه
  • بی چند
  • بید (سرباز)
  • بیدبگ
  • بیدلد
  • بیگدگ

  پ

  • پادیک
  • پارود (سرباز)
  • پورچنیان دپ
  • پتان (سرباز)
  • پتن تاک
  • پروکستان
  • پرچک (سرباز)
  • پرکان
  • پشامک
  • پند (سرباز)
  • پندک
  • پنیک
  • پهنام
  • پیر (سرباز)
  • پیراهن گواش
  • پیردان
  • پیرگزان
  • پیرمتی کلگ
  • پیرمیس
  • پیری (سرباز)
  • پیری دن

  ت

  • تاپگی آپ
  • تاج‌آباد (سرباز)
  • تولکان (سرباز)
  • تولیاب
  • ترند
  • ترین برین
  • تکش
  • تلبان
  • تمبی دپ
  • تنگی
  • تی جنان بالا
  • تی جنان پایین

  ج

  • جان‌آباد (سرباز)
  • جشتکان بالا
  • جشتکان پایین
  • جک سوخته
  • جکوکی
  • جکدان
  • جکی
  • جکی گور
  • جکیگور
  • جلال‌آباد (سرباز)
  • جمال‌آباد (سرباز)
  • جمیدر (سرباز)
  • جنگران
  • جنگل (سرباز)
  • جهت کلگ
  • جیش کبیرآباد

  چ

  • چاه بهرام دوست محمد
  • چاه حاج قادربخش
  • چاه حاجی دادالله
  • چاه حاجی دلمراد
  • چاه حوت عبدالعزیز
  • چاه حیدر (سرباز)
  • چاه دادرحیم
  • چاه دمبان
  • چاه دین محمد نبایخ
  • چاه عبدالطیف
  • چاه عثمان (سرباز)
  • چاه کریم‌بخش
  • چاه کش
  • چاه مصطفی عباس زهی
  • چاه هاشم
  • چراغان
  • چرپانگان
  • چشمه بلند (سرباز)

  ح

  • حاجی بگان
  • حاجی‌آباد (سرباز)
  • حبیبه‌ای
  • حسن‌آباد (سرباز)
  • حسین‌آباد (سرباز)
  • حیط

  خ

  • خوشنگ
  • خداآباد (سرباز)
  • خسروآباد (سرباز)
  • خیرآباد (سرباز)

  د

  • دادهی
  • دازاندر
  • دازدرک
  • دازنک
  • دپکور (سرباز)
  • دراجین دن
  • دربند (سرباز)
  • درک (سرباز)
  • درک کریم‌آباد
  • درمنک (سرباز)
  • درنگ عاشق
  • دز (سرباز)
  • دزبگان
  • دستگرد (سرباز)
  • دشتک (مهرستان)
  • دف هوا
  • دکان حانیان
  • دلارام (سرباز)
  • دلوش‌آباد
  • دندارک

  ر

  • راچدر
  • روان دپ (حسین‌آباد)
  • رودبن
  • رب‌آباد (سرباز)
  • رحمان‌آباد (سرباز)
  • رحمت‌آباد (سرباز)
  • رحیم‌آباد (سرباز)
  • رحیم‌آباد اسپیتکی
  • رمپان

  ز

  • زاتان وری
  • زئی (سرباز)
  • زبری بوگ
  • زران مندی
  • زردبن
  • زمین بندان
  • زیارت (سرباز)
  • زیارت چاه
  • زیان (سرباز)
  • زیمدان

  س

  • سالاربریم
  • سوخته گز
  • سوخته ناگ
  • سورگان
  • سولدان (سرباز)
  • سوهران (سرباز)
  • سبتان
  • سران (سرباز)
  • سرتل (سرباز)
  • سرخ دوک
  • سرداب (سرباز)
  • سردکان
  • سری مچان
  • سکوران
  • سگار
  • سگارتل
  • سموکان
  • سموکان دپ
  • سنگ مسجد
  • سه مچان
  • سهربن
  • سهمان هیت
  • سهماندپ
  • سی سرک بن (سرباز)
  • سیاه بن
  • سیاهین پکنزان
  • سیاهینکان
  • سیرین کور

  ش

  • شاردر
  • شامشک
  • شاه کهور
  • شورمتیک
  • شوریکان
  • شوشگیم
  • شکرجنگل
  • شکشیدر
  • شندوکان
  • شهر بن
  • شهردن
  • شهمراد ده
  • شیرآباد (سرباز)

  ص

  • صابرآباد
  • صادق‌آباد (سرباز)
  • صفرآباد (سرباز)

  ط

  • طلاران

  ظ

  • ظاهرآباد (سرباز)

  ع

  • عزیزآباد (سرباز)
  • علی بخش‌آباد
  • علی‌آباد (سرباز)
  • علی‌آباد بگان
  • عیسی‌آباد (سرباز)

  غ

  • غریب‌آباد (سرباز)
  • غفورآباد (سرباز)

  ف

  • فیروزآباد (سرباز)

  ق

  • قادرآباد (سرباز)
  • قاسم‌آباد (سرباز)
  • قاسم‌آباد (میرکند)

  ک

  • کادو بازار
  • کارچان (سرباز)
  • کاشک (سرباز)
  • کافه خلیل
  • کان (سرباز)
  • ک

   • کیشکلک
   • کیشکلگ
   • کیکی (سرباز)

   گ

   • گواتامن
   • گوردر
   • گورشون
   • گورناک (سرباز)
   • گورناگ (سرباز)
   • گورناگان (سرباز)
   • گومای
   • گومدر
   • گونگان
   • گتان (سرباز)
   • گتانک
   • گران (سرباز)
   • گران درک
   • گروک (سرباز)
   • گروه (سرباز)
   • گرداک (سرباز)
   • گررگی
   • گرگ (سرباز)
   • گریکان (سرباز)
   • گرین پرگ
   • گز بستان
   • گزاوز
   • گزرینگ
   • گزگتان
   • گل شودان
   • گل کن (سرباز)
   • گمشادآباد
   • گنج‌آباد (سرباز)
   • گهرام کلات
   • گیشتری دپ
   • گیمان (سرباز)

   ل

   • لاشارگاهی
   • لاغری چرپان
   • لقمان (سرباز)
   • لگورتل
   • لنبر (سرباز)
   • لنگارو
   • لنگرکناران
   • له‌آباد

   م

   • مادانچاه
   • مارگی دپ
   • ماکول
   • مورتان (سرباز)
   • مولاآباد
   • مچ کور
   • مچ میتک
   • مچان
   • محمودآباد (سرباز)
   • محمدآباد (سرباز)
   • مزاکان
   • مزرعه بگان
   • مزرعه جنگل
   • مزن زمین
   • مشاع مکران
   • مشکادیم
   • مشنک
   • مغ (سرباز)
   • مکی (سرباز)
   • ملک‌آباد (سرباز)
   • منتان
   • منرگان
   • منطقه لد
   • مهراب‌آباد
   • مهربی
   • مهرریتی (سرباز)
   • میتگان
   • میدان جاه
   • میردک
   • میرزمین
   • میرین‌آباد
   • مینان (سرباز)

   ن

   • نادرآباد (سرباز)
   • ناگ پهن بالا
   • ناگودر
   • ناگوک (سرباز)
   • نواب‌آباد
   • نوبند
   • نورآباد (سرباز)
   • نوکان (سرباز)
   • نوک‌آباد (سرباز)
   • نوکی در
   • نوکین ده
   • نوگر
   • ندریتی (سرباز)
   • نزگ کلک
   • نسکند
   • نصیرآباد (سرباز)
   • نظرآباد (سرباز)
   • نیل (سرباز)
   • نیلوکان

   ه

   • هاشم‌آباد (سرباز)
   • هوت‌آباد (سرباز)
   • هونک
   • هیتمک

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران