شهرستان سردشت

روستاهای شهرستان سردشت

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان سردشت

اسامی روستاهای سردشت استان آذربایجان غربی به شرح زیر است:

ا

 • ابراهیم بور
 • احمدبریو
 • اردوگاه آوارگان عراقی (سردشت)
 • اسب میرزا
 • اسلام‌آباد (سردشت)
 • اشترمل (سردشت)
 • اشخل
 • اشکان سفلی
 • اشکان علیا
 • الواتان
 • المان (سردشت)

و

 • واوان (سردشت)
 • واشمزین
 • وتمان‌آباد
 • ورچک
 • ورده (سردشت)
 • ورگل
 • ولیو

آ

 • آغلان
 • آل مران

ب

 • باوه
 • باریکایی
 • باسکدو
 • باسکه‌روت
 • باغ (سردشت)
 • بالان
 • بالتان
 • بانوی
 • بانه‌زیر
 • بایزه‌مره
 • بوبانه
 • بران
 • بروه
 • بردان
 • برده‌سور (سردشت)
 • برده‌سپیان
 • بری اشی
 • بریته
 • بریسو
 • بزیله
 • بصره (سردشت)
 • بلاو
 • بناوه
 • بناویله بزرگ
 • بناویله حاجی مینه
 • بناویله کوچک
 • بنوخلف
 • بن‌آباد
 • ب

  • بیوران سفلی
  • بیوران علیا
  • بیشاسب
  • بیطوش
  • بیلوکه

  پ

  • پاراستان
  • پاش‌برد
  • پاش‌قبران

  ت

  • توژل
  • توه (سردشت)
  • ترشیان
  • تیت سفلی
  • تیت علیا

  ج

  • جبرند
  • جمگه

  چ

  • چاکی
  • چوالان
  • چپر (سردشت)
  • چکو

  ح

  • حسن‌آباد (سردشت)
  • حلوه (سردشت)

  خ

  • خانه‌خل سفلی
  • خانه‌خل علیا
  • خواره‌میر
  • خره آغلان
  • خره چاکی
  • خلیسان

  د

  • داودآباد (سردشت)
  • داربران
  • دارساوین
  • دارمرجان
  • دارمکون
  • دارنشان
  • دول‌الان
  • دولتو
  • دولتو (ملکاری)
  • دول‌شریخه
  • دولکان
  • دول‌میر
  • دوله (سردشت)
  • دوله بی
  • دوله گرم
  • دولی خانوان
  • دشته (سردشت)
  • دشتی (سردشت)
  • دگه (سردشت)
  • دگه (وزینه)
  • دیوالان
  • دیناران

  ر

  • رازگاه
  • رجاکه
  • رشکان سفلی
  • رشکان علیا
  • رشه‌هرمه

  ز

  • زوران (سردشت)
  • زرده‌کانی علیا
  • زرگتان
  • زره‌مرگ
  • زلاوان
  • زله
  • زمزیران
  • زیوه (سردشت)
  • زیوه (ملکاری)

  ژ

  • ژاژوکه

  س

  • ساوان (سردشت)
  • ساوان جدید
  • سارتکه
  • سوتوان
  • سوره‌بان
  • سوره‌چوم
  • سوستان سفلی
  • سونه
  • سویرو (سردشت)
  • سپیداره (سردشت)
  • سپیداره دارمه
  • سرچاوه
  • سرچاوه (سردشت)
  • سرژان
  • سرشیو (سردشت)
  • سرمرگان نعلین
  • سلکتان
  • سنجوه
  • سندولان
  • سه‌وتال
  • سیپکان
  • سیداوا
  • سیره‌مرگ
  • سی‌سر

  ش

  • شالگه
  • شتمان
  • شره‌خور
  • شلماش
  • شلمن
  • شله‌سیو
  • شموله
  • شمه‌شیخه
  • شندره
  • شیواوکان
  • شیواشان
  • شیواشان (وزینه)
  • شیوه‌جو
  • شیوه‌صل
  • شیوه‌مر
  • شیبانه
  • شیخ‌عیسی (سردشت)
  • شیخه‌سور
  • شیرانی (سردشت)
  • شینو

  ع

  • عباس‌آباد (سردشت)
  • علاوان

  ف

  • فقرخدریان
  • فقیرسلیمان

  ق

  • قازان (سردشت)
  • قامیشه (سردشت)
  • قولته
  • قوله سویر
  • قلعه تاسیان
  • قلعه سمور
  • قلعه‌رش

  ک

  • کاوژان
  • کاولانه
  • کاژه
  • کاکوسان
  • کاله‌دره
  • کانی بی
  • کانی رش (سردشت)
  • کانی زرد
  • کانی سیو
  • کانی گوز
  • کانی‌اسپان
  • کوتان
  • کودله
  • کوربناو
  • کولاکون
  • کولسه سفلی
  • کولسه علیا
  • کولکه‌رش سفلی
  • کولکه‌رش علیا
  • کچل‌آباد (سردشت)
  • کنه مشکه
  • کنه‌ورچه
  • کهنه‌زوران
  • کیفارآباد

  گ

  • گاکوژه سفلی
  • گاکوژه علیا
  • گورانگان
  • گوره‌شر
  • گوزله (سردشت)
  • گولان سفلی
  • گولان علیا
  • گوله (سردشت)
  • گرور
  • گرویس
  • گرتک
  • گردمرشک
  • گرژال سفلی
  • گرژال علیا
  • گرگ‌آباد (سردشت)
  • گرماب سفلی
  • گرماب علیا
  • گزیله
  • گلاسپید
  • گلو (سردشت)
  • گل‌کانک
  • گلینه بزرگ
  • گلینه کوچک
  • گمان (روستا)
  • گندکه

  ل

  • لیلانه

  م

  • ماولو
  • ماوندا
  • مامزینه
  • مامکاوه
  • مامه‌وت
  • موسالان
  • مراد
  • مراغان
  • مرانه (سردشت)
  • مرگاسه
  • مرگان
  • مرگه‌پیرگه
  • مزرعه (اشخل سردشت)
  • مزرعه (سردشت)
  • مزن‌آباد
  • مزن‌آباد (وزینه)
  • ملاشیخ (سردشت)
  • میونه
  • میرشیخ حیدر
  • میکل‌آباد

  ن

  • نارست
  • نواوه
  • نوچوان
  • نوکان (سردشت)
  • نوکردار
  • نونمام
  • نبی‌آباد (سردشت)
  • نژاوه
  • نستان
  • نشگولان
  • نلاس (سردشت)
  • ن

   • نیواش
   • نیزه سفلی
   • نیزه علیا
   • نیزه‌وسطی
   • نیسک‌آباد (بخش وزینه شهرستان سردشت)
   • نیسک‌آباد (بخش مرکزی شهرستان سردشت)

   ه

   • هوارسلیمان
   • هرزنه
   • هرمزآباد
   • همران
   • هندآباد

   ی

   • یاسین‌آباد
   • یوسف گل


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران