شهرستان سرپل ذهاب

روستاهای شهرستان سرپل ذهاب

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی وستاهای شهرستان سرپل ذهاب

اسامی روستاهای سرپل ذهاب استان کرمانشاه به شرح زیر است :

 • احمدآباد (سرپل‌ذهاب)
 • اکبرآباد (سرپل‌ذهاب)
 • الیاس‌محمود
 • الیاسی خلیفه‌حسین
 • الیاسی صالح‌مطاع
 • الیاسی‌احمد
 • امامیه سفلی
 • امامیه علیا
 • انجیربان اواره‌علی
 • انزل

و

 • ورکورک
 • وزرد طهماسب

آ

 • آب‌باریک (سرپل‌ذهاب)
 • آسیاب‌قرمز

ب

 • بابااسکندر
 • بازگیر قلعه‌پرور
 • بانی‌هوان
 • برآفتاب گلین
 • برزلک
 • برق‌وباران سفلی
 • برق‌وباران علیا
 • بریموند (سرپل‌ذهاب)
 • بزمیرآباد
 • بلوان (سرپل‌ذهاب)
 • بی‌بیان
 • بیشگان

پ

 • پاونار
 • پس‌پس
 • پل‌ماهیت
 • پله‌بید سفلی
 • پیران (سرپل‌ذهاب)
 • پیرمیکاییل (سرپل‌ذهاب)

ت

 • تپانی
 • تپه‌دارآبخان
 • تپه‌رش‌کلاشی
 • تپه‌عظیمه
 • تپه‌ماران
 • ترکه‌ویس
 • تل‌خلوتی‌قادررحمان
 • تنگ‌اسماعیل
 • تنگ‌حمام
 • تینی

ج

 • جابری (سرپل‌ذهاب)
 • جوانمیری
 • جوانمیری علیا
 • جلالوند سفلی
 • جلالوند علیا
 • جنان

چ

 • چالکه

ح

 • حبیب‌وند

خ

 • خاتونه
 • خرگینه کوی یکشکر
 • خزانه دول

د

 • داروند (سرپل‌ذهاب)
 • داربلوط (سرپل‌ذهاب)
 • دارتوت (سرپل‌ذهاب)
 • دارکنار
 • دوازده‌امام (سرپل‌ذهاب)
 • دول‌الیاس
 • دول‌درازمراد
 • دولنگان سفلی
 • دولنگان علیا
 • دستک سفلی
 • دستک علیا
 • دماغ‌سفید
 • دنگی علی‌بیگ
 • دنگی کاک‌عبدالله
 • دنگی‌عباس
 • ده‌سفید (سرپل‌ذهاب)

ر

 • رشیدعباس
 • رضالک
 • رفیع (سرپل‌ذهاب)
 • رمکی‌رمضان
 • ریخک سفلی
 • ریخک علیا
 • ریزوند علیاکبر
 • ریزوندنجف

ز

 • زرین‌جو (سرپل‌ذهاب)
 • زرین‌جوب (سرپل‌ذهاب)
 • زعفران (سرپل‌ذهاب)
 • زیلوبسطام

س

 • سراواره والی‌نجفی
 • سرآب ذهاب
 • سرآب قلعه‌شاهین
 • سرآبگرم سفلی
 • سرآبگرم علیا
 • سرآبله (سرپل‌ذهاب)
 • سرباغ‌گلین
 • سرزل والی‌نظری
 • سلمان‌تپه

ش

 • شمشیرداره‌رشید
 • شهرک بانگر

ص

 • صالح‌کوچری

ط

 • طایشه‌محمود نظری
 • طلسم شهباز

ظ

 • ظله‌رش

ع

 • عسگرخانی

ف

 • فرج‌امام
 • فرمایشه‌اله‌نظر

ق

 • قالوه‌دره
 • قوچی‌باشی
 • قراویز
 • قره‌بلاغ شیخ‌مراد
 • قره‌بلاغ‌اعظم
 • قلخانچک شاه‌طوطیا
 • قلعه‌واری
 • قلعه‌بهادری
 • قلعه‌ذهاب
 • قلعه‌رشیدآقا
 • قلعه‌سفید سفلی (سرپل‌ذهاب)
 • قلعه‌سفید شیخ‌حسن
 • قلعه‌سفید علیا (سرپل‌ذهاب)
 • قلعه‌کوه‌خسرو
 • قلعه‌گل علی آقا
 • قلعه‌گلینه
 • قیطک

ک

 • کانی‌عزیز
 • کاه‌سرا
 • کوشکری نامدار
 • کوهالی
 • کرکوله مرادعلی
 • کفرو باوکه
 • کفرو سلمان
 • کلاوه (سرپل‌ذهاب)
 • کلاره‌ژاله
 • کلاره‌مهرآبی
 • کلاشی عبدالقادر
 • کلاه‌مال
 • کل‌داود
 • کلینه
 • کوئیک حسن
 • کوئیک عزیزی‌امین
 • کوئیک مجید
 • کوئیک محمود
 • کوسه‌ها (سرپل ذهاب)

گ

 • گاوچالی
 • گورجوی رشید
 • گوری‌زرد الهی
 • گلخاطر
 • گلم‌کبود سفلی (سرپل‌ذهاب)
 • گلم‌کبود علیا (سرپل‌ذهاب)
 • گنجوره

ل

 • لواسانی

م

 • مجری‌لان
 • مجیدقلعه‌پرور
 • محمدعلی‌قرگه
 • مرشاعر
 • مشکنار
 • مصطفی‌احمدی
 • مله کرمینه
 • مله‌دیزگه
 • مله‌رولان
 • مله‌کبود (سرپل‌ذهاب)
 • مهکی‌امین‌بیگ
 • مهکی‌ناصر
 • میان‌کبودقاسم
 • میان‌میل
 • میولی سفلی
 • میولی‌دارآبخان
 • میولی‌شیرخان
 • میرمیرو

ن

 • ناوه‌فره
 • نوده (سرپل‌ذهاب)
 • نوشیروان (سرپل‌ذهاب)
 • نرامان نقاره‌کوب

ه

 • هنیدر ابراهیم‌خان
 • هنیدرمفروضه

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران