شهرستان سلسله

روستاهای شهرستان سلسله

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان سلسله

اسامی روستاهای سلسله استان لرستان به شرح زیر است :

 • علی‌آباد (سلسله)
 • علی‌آباد برانازار
 • علی‌آباد برآفتاب
 • علی‌آباد جوانمرد
 • علی‌آباد سفلی (سلسله)
 • علی‌آباد علیا (سلسله)

ا

 • ابراهیم‌آباد (سلسله)
 • احمدآباد (سلسله)
 • ازادخانی (سلسله)
 • ازناوله گنجی
 • اسحاق‌آباد (سلسله)
 • اسدآباد (سلسله)
 • اسدآباد علیا (سلسله)
 • اصلان شاهی
 • اکبرآباد (سلسله)
 • القاس‌آباد
 • الماس‌آباد
 • امامقلی (سلسله)
 • امیر سفلی
 • امیر علیا
 • امیرآباد (سلسله)
 • امیرآباد حق ندر
 • امیرآباد ندر
 • ایوان در

و

 • ورنمد
 • ورنمه
 • ولی‌آباد (سلسله)

آ

 • آب‌باریک سفلی (سلسله)
 • آب‌باریک علیا (سلسله)
 • آهنگران (سلسله)
 • آهنگری (سلسله)

ب

 • باباخانی (سلسله)
 • بادام شیرین (سلسله)
 • بتکی
 • بردبل (سلسله)
 • بساط‌آباد (سلسله)
 • بمارشه
 • بهارآباد (سلسله)
 • بهداق
 • بیدقطار سفلی
 • بیدقطار علیا

پ

 • پابرج
 • پرسک
 • پشت تنگ گل‌گل
 • پشتتنگ فیروزآباد
 • پیرکه سفلی
 • پیرکه علیا
 • پیرمحمدشاه

ت

 • تترآباد
 • تک تکه
 • تملیه
 • تیمورآباد (لرستان)
 • تیمورسوری سفلی
 • تیمورسوری علیا

ج

 • جوادآباد (سلسله)
 • جعفرآباد (سلسله)
 • جمشیدآباد (سلسله)
 • جهان‌آباد (سلسله)

چ

 • چال سوز
 • چاله چاله (سلسله)
 • چولان ابی
 • چولان دیم
 • چراغ‌آباد سفلی
 • چراغ‌آباد علیا
 • چشمه برقی
 • چشمه بید (سلسله)
 • چشمه سرده علیا
 • چشمه شاه قلی
 • چشمه صالح
 • چشمه طلا (سلسله)
 • چشمه علی‌اکبر
 • چقابل (سلسله)
 • چم سرخه
 • چم شاهی (سلسله)
 • چم شته سفلی
 • چم شته علیا
 • چم قبرستان (سلسله)
 • چم گرگعلی
 • چمتکله سفلی
 • چمتکله علیا
 • چناره سفلی
 • چناره علیا
 • چهارتخته (سلسله)
 • چیالکان

ح

 • حاتم‌آباد (سلسله)
 • حاجی‌آباد (سلسله)
 • حسن‌آباد (سلسله)
 • حسین‌آباد (سلسله)
 • حسین‌آباد امیری (سلسله)
 • حسین‌آباد خیاط
 • حسین‌آباد هندی علیا
 • حیدرآباد (سلسله)
 • حیدرآباد چناره
 • حیدرآباد ساکی

خ

 • خسروآباد (سلسله)

د

 • داربید وسطی
 • داربید سفلی
 • داربید علیا
 • دارماهی
 • دواب علیشاهی
 • درویش‌آباد (سلسله)
 • درتنگ سفلی
 • درتنگ علیا
 • دکاموند سفلی
 • دکاموند علیا
 • ده آقا (سلسله)
 • ده حسنعلی (سلسله)
 • ده رحم
 • ده سرخه (سلسله)
 • ده سفیدسالیانه
 • ده کدخدا
 • ده‌نو (سلسله)

ر

 • رومشته
 • رومشته مومن‌آباد
 • ربیع‌آباد (سلسله)
 • رحمت‌آباد (سلسله)
 • رضاآباد (سلسله)
 • رضاآباد میان ولان
 • رضی‌آباد (سلسله)
 • ریگ سفید (سلسله)

ز

 • زورآباد (سلسله)
 • زیر تنگ خیاط
 • زیرطاق دوآب
 • زیرگر سفلی

ژ

 • ژیریان

س

 • سالاری (سلسله)
 • سالیانه (سلسله)
 • سول مرجان
 • سراب سرخه احمدآباد
 • سراب سرخه صادق‌آباد
 • سراب سیاه‌پوش
 • سراب شهباز
 • سراب شیخ عالی
 • سراب صیدعلی
 • سراب هنام
 • سرابپاپی
 • سرابسقا
 • سرابصندل
 • سرآب‌چنار سفلی
 • سرآب‌چنار علیا
 • سرنجه (سلسله)
 • سرنجه قلایی
 • سلاحورزی
 • سیاهدول علیا
 • سیف‌آباد (سلسله)
 • سیل هابیل

ش

 • شائیله
 • شاه‌آباد (سلسله)
 • شاهپورآباد (سلسله)
 • شاه‌رضاآباد
 • شترمل علیای رحمت
 • شکرآباد (سلسله)
 • شیخ‌آباد (سلسله)
 • شیخ‌آباد زنگیوند
 • شیراوند (سلسله)
 • شینه سفلی
 • شینه علیا

ص

 • صادق‌آباد (سلسله)
 • صالح‌آباد (سلسله)
 • صالح‌آباد امیدعلی

ط

 • طرهانی سفلی

ع

 • عادل‌آباد (سلسله)
 • عالم‌آباد سفلی
 • عالم‌آباد علیا
 • عباس‌آباد (سلسله)
 • عبدل‌آباد (سلسله)
 • عدل‌آباد (سلسله)
 • عزیزآباد (سلسله)
 • علم‌آباد (سلسله)

غ

 • غلام‌آباد خیاط

ف

 • فتح‌آباد (سلسله)
 • فرج‌الهی
 • فرهادآباد (سلسله)
 • فیض‌آباد (سلسله)

ق

 • قادرآباد (سلسله)
 • قاسم‌آباد چشمه برقی
 • قنبرعلی علیا

ک

 • کاظم‌آباد (سلسله)
 • کاکارضا امیدعلی
 • کاکارضا وسطی
 • کاکارضا سفلی
 • کاکارضا علیا
 • کبودبان
 • کردآباد سفلی
 • کردآباد علیا
 • کرکر (سلسله)
 • کرم‌الهی (سلسله)
 • کرم‌آباد (سلسله)
 • کرم‌آباد حق ندر
 • کرم‌جان‌آباد
 • کریم‌آباد (سلسله)
 • کشورده سفلی
 • کشورزه علیا
 • کلاه هیل
 • کلکستان
 • کمرسیاه
 • کهریز (سلسله)

گ

 • گاپت
 • گرکان سفلی
 • گرکان علیا
 • گ

  • گل دولتشاهی
  • گل زرد (سلسله)
  • گلستان (سلسله)

  ل

  • لعل‌آباد (سلسله)
  • لمدر

  م

  • موسی‌آباد (سلسله)
  • مومن‌آباد (سلسله)
  • محمدآباد (سلسله)
  • محمدتیپ
  • محمدحسنوند
  • مرادآباد (سلسله)
  • مرشدآباد (سلسله)
  • مشهدی حسین
  • مصدق‌آباد
  • مقصودآباد (سلسله)
  • ملک‌آباد (سلسله)
  • میان ولان وسطی
  • میان ولان سفلی
  • میان ولان علیا
  • میان خران
  • میوله سفلی
  • میرآباد (سلسله)
  • میرزاآباد خیاط
  • میرزایی اهنگری

  ن

  • ناصروند (سلسله)
  • ناصروندرحیمی
  • نامدار (سلسله)
  • نورآباد چشمه برقی
  • نورآباد ندر
  • نجفقلی (سلسله)
  • نظرآباد (سلسله)
  • نقی‌آباد ندر
  • نیازآباد (سلسله)

  ه

  • هره باغ خیاط
  • هموار کولیوند
  • هندی (سلسله)

  ی

  • یاری‌آباد (سلسله)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران