شهرستان سمیرم

روستاهای شهرستان سمیرم

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان سمیرم

روستاهای شهرستان سمیرم استان اصفهان به شرح زیر است :

 • علی‌آباد (سمیرم)
 • علی‌آباد دهکرد

ا

 • اخوروم
 • استانه (سمیرم)
 • اسدآباد (سمیرم)
 • اسلام‌آباد (سمیرم)
 • اسلام‌آباد قرخلو
 • اغداش (سمیرم)
 • امیرآباد (سمیرم)
 • انگرگان

و

 • ورق (سمیرم)
 • ولدخانی

آ

 • آب ملخ
 • آب‌گرمک (سمیرم)

ب

 • بارند سفلی
 • بارند علیا
 • بازارگاه (سمیرم)
 • باغ مقصودعلی علیا و سفلی
 • بردکان
 • بستگان (سمیرم)
 • بند کریمخانی
 • بی‌بی سیدان

پ

 • پهلوشکن
 • پیراسفنه

ت

 • تل ارمنی
 • تل چنگی سفلی
 • تل خروسی
 • تل محمد
 • تنگ تیر
 • تنگ خرسی
 • تنگ خشک (سمیرم)

ج

 • جلال‌آباد (سمیرم)

چ

 • چشمه خونی
 • چشمه رحمان
 • چشمه سرد
 • چشمه قنبر (سمیرم)
 • چهارراه (سمیرم)
 • چهارلو

ح

 • حاجی‌آباد (سمیرم)
 • حاجی‌آباد شوره‌چمن
 • حسن‌آباد سفلی (سمیرم)
 • حسین‌آباد (سمیرم)
 • حیدرآباد (سمیرم)
 • حیدرآباد علیمردانی
 • حیدرآباد قورتپسی

خ

 • خاکدانه
 • خینه (سمیرم)

د

 • دوراهان (سمیرم)
 • دورگان سفلی
 • دورگان علیا
 • دولت‌قرین سفلی
 • دولت‌قرین علیا
 • دباعرب
 • دره ماسون
 • دشت‌بال (سمیرم)
 • دلک داش (سمیرم)
 • دنگزلو
 • ده برزگ
 • ده عاشوری
 • دهکرد (سمیرم)
 • ده‌نسا سفلی
 • ده‌نسا علیا
 • دیدجان
 • دیزجان (سمیرم)
 • دیلی (سمیرم)

ذ

 • ذبیح‌آباد (سمیرم)

ر

 • رودآباد (سمیرم)
 • رحمت‌آباد (سمیرم)
 • رهیز

ز

 • زمان کهریز

س

 • سادات‌آباد (سمیرم)
 • سبزآباد (سمیرم)
 • سرباز (سمیرم)
 • سرچقا سفلی (سمیرم)
 • سرچقا علیا
 • سرمیدان (سمیرم)
 • سعادت‌آباد (سمیرم)
 • سکز
 • سنبل چشمه
 • سی دره سی
 • سیاه کلک (سمیرم)
 • سیور (سمیرم)

ش

 • شاملو (سمیرم)
 • شورجه (سمیرم)
 • شفیع‌آباد (سمیرم)
 • شکرلو (سمیرم)
 • شن‌لو
 • شهید (سمیرم)
 • شیبانی (سمیرم)
 • شیخ علی (سمیرم)

ص

 • صادق‌آباد (سمیرم)
 • صالح‌آباد (سمیرم)

ض

 • ضرغام‌آباد (سمیرم)

ط

 • طبقه (سمیرم)

ع

 • عرب‌شاه (عرب‌آباد)
 • عقدک

ف

 • فتح‌آباد (سمیرم)

ق

 • قایدعلی
 • قره قاچ (سمیرم)
 • قلعه‌سنگی (سمیرم)
 • ق

  • قلعه‌قدم
  • قنات کیفته

  ک

  • کاسگان سفلی
  • کاسگان علیا
  • کاکاآباد علیا
  • کورس علی
  • کچلی (سمیرم)
  • کره‌دان
  • کریم‌آباد (سمیرم)
  • کزن
  • کمانه (سمیرم)
  • کنده قبرستان
  • کهنگان
  • کیفته
  • کیفته گیوه سین

  گ

  • گودتپه
  • گردنه خاکی
  • گرموک (سمیرم)
  • گل‌افشان (سمیرم)
  • گلیجه (سمیرم)
  • گنجگان (سمیرم)

  ل

  • له جاروئی

  م

  • ماچانلو
  • ماندگان
  • موروک
  • مورک (سمیرم)
  • مولاقلی
  • مچاله
  • مهدی‌آباد (سمیرم)
  • مهرآباد (سمیرم)
  • مهرگرد

  ن

  • نورآباد (سمیرم)
  • نرمه
  • نسارعباس
  • نظرآباد (سمیرم)
  • نقل (روستا)

  ه

  • هرمزآباد (سمیرم)
  • هست


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران