شهرستان سنقر

روستاهای شهرستان سنقر

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان سنقر

اسامی روستاهای سنقر استان کرمانشاه به شرح زیر است :

 • باباشیخ‌علی
 • دوگل‌بنده
 • سهقولان
 • سهنله
 • علی‌آباد (سنقر)
 • علی‌آباد یوسفی
 • کوچکینه

ا

 • ارانله
 • اسلامیه (سنقر)
 • اسمان دول
 • افریانج
 • اکبرآباد (سنقر)
 • المادین
 • الیاسان
 • الیاسان‌امیری
 • امیرعمران
 • ایینله

و

 • ورج
 • ورداران
 • ورمقان
 • ویژه

آ

 • آببار یک وسطی
 • آببار یک سفلی (سنقر)
 • آببار یک علیا (سنقر)
 • آسیابجوب (سنقر)
 • آسیابجوب فرمانفرما
 • آق‌بلاغ (سنقر)
 • آگاه سفلی
 • آگاه علیا
 • آیینه‌جوب

ب

 • باوله
 • باقرآباد سامله
 • باقله سفلی
 • باقله علیا
 • بورک‌آباد (سنقر)
 • بورکه
 • بشیرآباد (سنقر)
 • بلوطستان

پ

 • پاییزآباد (سنقر)
 • پشت‌دربند
 • پلنگین
 • پیرسلمان

ت

 • تازه‌آباد سرآب
 • تازه‌آباد کرسوان
 • تپه‌اسماعیل
 • تپه‌رش (سنقر)
 • تلخستان (سنقر)

ج

 • جامیشان علیا (سنقر)
 • جان‌احمد (سنقر)
 • جانعلی (سنقر)
 • جوب‌کبود سفلی
 • جوب‌کبود علیا
 • جعفرآباد (سنقر)

چ

 • چوگان (سنقر)
 • چرکس (سنقر)
 • چرمله سفلی
 • چرمله علیا
 • چشمه‌باد
 • چشمه‌بهاالدین
 • چشمه‌توران
 • چشمه‌چراغ
 • چشمه‌خسرو (سنقر)
 • چشمه‌زنگی (سنقر)
 • چشمه‌سفید (سنقر)
 • چشمه‌سنگی (سنقر)
 • چشمه‌قره
 • چشمه‌قط
 • چشمه‌قلعه
 • چشمه‌کبود (سنقر)
 • چشمه‌کره (سنقر)
 • چشمه‌گیلان
 • چفدر
 • چقا بالا سفلی
 • چقا بالا علیا
 • چقورچاه
 • چماق‌تپه
 • چم‌چم
 • چم‌کبود (سنقر)
 • چنگره
 • چنگیزه
 • چهارگاه (سنقر)
 • چهارملان

ح

 • حاجی‌آباد (سنقر)
 • حبشی (سنقر)
 • حسن‌آباد (سنقر)
 • حسن‌آباد گویجه
 • حسین‌آباد امجدی
 • حسین‌آباد ده‌بنه
 • حسین‌آباد قوریچای
 • حیدرآباد (سنقر)

خ

 • خاتماباد (سنقر)
 • خانجمال پناهی
 • خانجمال زمانی
 • خانقاه وسطی
 • خانقاه سفلی (سنقر)
 • خانقاه علیا (سنقر)
 • خوشیار (سنقر)
 • خسروآباد امجدی
 • خسروآباد فعله‌گری
 • خلجان (سنقر)
 • خلیفه‌باپیر
 • خنجرآباد (سنقر)
 • خیاران (سنقر)

د

 • دارحیدر
 • داشتی‌بلاغ
 • دربند (سنقر)
 • دره‌وزم
 • ده‌الیاس
 • ده‌آسیاب (سنقر)
 • ده‌حمزه
 • ده‌خداداد
 • ده‌خزل
 • ده‌رضوان
 • ده‌سلیمان
 • ده‌شیخ (سنقر)
 • ده‌عباس (سنقر)
 • ده‌نو (سنقر)

ر

 • ریگ‌جوب

ز

 • زاغان سفلی
 • زاغان علیا
 • زنگنه (سنقر)
 • زیوه (سنقر)

س

 • سالارآباد (سنقر)
 • سامله
 • سایه‌کر سفلی
 • سایه‌کر علیا
 • سورن‌آباد
 • سرآبسورن‌آباد
 • سرخلیجه (سنقر)
 • سرخم
 • سردره‌بیگلربیگی
 • سردره‌قبادی
 • سرسگاز
 • سرکشکمیر
 • سطر (کلیایی)
 • سفیدزنگول
 • سلطانیه حاجی‌آباد
 • سمن‌بان
 • سیر دوله (سنقر)
 • سیرکوه

ش

 • شورآباد (سنقر)
 • شریف‌آباد (سنقر)
 • شمسک

ط

 • طاهرآباد (سنقر)

ع

 • عباس‌آباد (سنقر)
 • عظیماباد (سنقر)
 • علی‌بلاغ

غ

 • غیاث‌آباد (سنقر)
 • غیب‌اله

ف

 • فارسینج‌جدید
 • فیروزآباد (سنقر)

ق

 • قوریچای
 • قول‌دره
 • قروه (سنقر)
 • قره‌تپه (سنقر)
 • قشلاق (سنقر)
 • قشلاق‌سرداراشرف
 • قلعه‌جوق (سنقر)
 • قلعه‌جبرییل
 • قلعه‌حاج‌امین
 • قلعه‌فرهادخان
 • قمام

ک

 • کاهل‌آباد
 • کوزه‌گران (سنقر)
 • کرسوان
 • کشکمیر
 • کلبی‌آباد
 • کل‌سفید (سنقر)
 • کلک‌امجدی
 • کل‌کل (سنقر)
 • کلگاه‌زمان
 • کنده‌سرخ
 • کهتر
 • کهریز حاجی‌مرادخان
 • کیوه‌نان
 • کیسله (سنقر)

گ

 • گویجه
 • گرجی‌بیان
 • گردکانه سفلی
 • گردکانه علیا
 • گرگین‌دره
 • گزنهله
 • گلویج
 • گل‌تپه (سنقر)
 • گل‌سرخه

ل

 • لنجاب
 • لیلمانج

م

 • مارانگاز
 • مولان‌آباد (سنقر)
 • مرزاله
 • ملک‌آباد (سنقر)
 • منصورعرب
 • میخواران سادات
 • میخواران محمدآقا
 • میخواران محمدصادق
 • میخواران‌پیرعلیخان
 • میدان (سنقر)

ن

 • نورآباد (سنقر)
 • نجف‌آباد (سنقر)
 • نخودتپه
 • ه

  • هزارخانی سفلی
  • هزارخانی علیا
  • هفت‌آشیان (سنقر)
  • هیبت‌اله

  ی

  • یارگله
  • یوسف‌جرد

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران