شهرستان سنندج

روستاهای شهرستان سنندج

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان سنندج

اسامی روستاهای سنندج استان کردستان به شرح زیر است :

 • علی‌آباد (سنندج)
 • علی‌آباد بزیندر

ا

 • اویهنگ
 • اجگره
 • امروله
 • اندر (سنندج)
 • اندرآب (سنندج)
 • انگوژان

و

 • وصی سفلی
 • وصی علیا
 • ویسر (سنندج)

آ

 • آساوله (سنندج)
 • آلیجان (سنندج)

ء

 • آرندان

ب

 • باباریز
 • بازی رباب
 • باقل‌آباد
 • باینچوب
 • باینچقلو
 • بوربان
 • برازان (سنندج)
 • برودر
 • برزآب
 • برقرو
 • بزان
 • بزلانه
 • بنه دار

پ

 • پتلیدر
 • پیچون

ت

 • تازه‌آباد دویسه
 • تازه‌آباد دکتر واسع
 • تازه‌آباد عیسی‌آباد
 • تازه‌آباد قراگل
 • تازه‌آباد قلعه جوق
 • تازه‌آباد کیخسرو
 • تودارروته
 • تودارصمدی
 • تودارملا
 • توریور
 • تخته (سنندج)
 • تکیه هشمیز
 • تیرگران
 • تیژتیژ

ج

 • جبرئیلان
 • جنت‌بو

چ

 • چاولکان حاجی
 • چتان
 • چرمیله
 • چرندو
 • چناران (سنندج)
 • چناره (سنندج)
 • چنو
 • چهل گزی (سنندج)

ح

 • حسن‌آباد (سنندج)
 • حسین‌آباد (سنندج)
 • حلوان (سنندج)

خ

 • خاکروزی
 • خانقاه جوجو
 • خانقاه حسن گاوگیر
 • خانقاه گلین
 • خواشت
 • خوشاب (سنندج)
 • خشکه دول (سنندج)
 • خشکین کوماسی
 • خلیچیان
 • خلیفه ترخان
 • خنجره سفلی

د

 • دادانه
 • دادانه کمانگر
 • دانیکش
 • دوشان
 • دول باغ
 • دولبندی
 • دولت‌آباد (سنندج)
 • دویسه (سنندج)
 • درویشان (سنندج)
 • دربنده
 • دره خشکه
 • دره کوله
 • دریله

ر

 • رشنش

ز

 • زونج
 • زروان (سنندج)
 • زنوری
 • زندان (سنندج)

س

 • ساتیله
 • سالیان (سنندج)
 • سواریان
 • سوره‌وان
 • سراب باینچقلو
 • سراب قامیش
 • سرخه دزج
 • سرسوی سفلی
 • سرسوی علیا
 • سرنجیانه سفلی
 • سرنجیانه علیا
 • سرهویه
 • سفیدبن
 • سمان
 • سمیران (سنندج)
 • سنگ سفید (سنندج)
 • سه پیران
 • سیاسران سفلی
 • سیاسران علیا

ش

 • شهرک وحدت (سنندج)
 • شیخ وجیم
 • شیلان (سنندج)
 • شینه (سنندج)
 • شینه شریف‌آباد

ص

 • صوفیان (سنندج)
 • صلوات‌آباد (سنندج)
 • صیدان

ط

 • طاله‌وران

ع

 • عباس‌آباد (سنندج)
 • عسگران (سنندج)
 • عنبربزان
 • عیسی در
 • عیسی‌آباد (سنندج)

ف

 • فطره زمین

ق

 • قران (سنندج)
 • قصریان
 • قلوزه
 • قلعه‌جوق (سنندج)
 • قلعه شیخان
 • قلقله چتان
 • قلیان (سنندج)

ک

 • کانی تاله
 • کانی شلانه
 • کانی کوچک
 • کانی مشکان
 • کولسه (سنندج)
 • کرجو
 • کرگینه
 • کره سی
 • کژی کران
 • کلاتی (سنندج)
 • کلکان (سنندج)
 • کیلانه
 • کیلک

گ

 • گاودره (سنندج)
 • گرماش
 • گرمیدر (سنندج)
 • گریزه
 • گزان سفلی
 • گزان علیا
 • گزردره (سنندج)
 • گزنه (سنندج)
 • گلین (سنندج)
 • گندمان (سنندج)
 • گنه‌بو

ل

 • لره ول
 • لنج‌آباد (سنندج)
 • لنگریز

م

 • مائین دول
 • ماچکه سفلی
 • ماچکه علیا
 • ماموخ سفلی
 • ماموخ علیا
 • موینه
 • معین‌آباد (سنندج)
 • ملکشان سفلی
 • ملکشان علیا
 • منصوربلاغی
 • میانه (سنندج)

ن

 • نایی سر
 • نجی (سنندج)
 • نران (سنندج)
 • نصرت‌آباد (سنندج)
 • نگل (سنندج)
 • ن

  • ننله

  ه

  • هانه گلان
  • هانیس
  • هوانله
  • هویه (سنندج)
  • هشلی (سنندج)
  • هه شمیز

  ی

  • یونس‌آباد (سنندج)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران