شهرستان سیاهکل

روستاهای شهرستان سیاهکل

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان سیاهکل

اسامی روستاهای سیاهکل استان گیلان به شرح زیر است :

ا

 • اذرچه
 • اروشکی
 • اربه بن
 • اسبراهان
 • اسپیلی
 • اسطلخ کیان
 • اسفندیارسرا
 • اشکجان پهلو
 • اشکرآب
 • انگولور
 • ایشکوبالا
 • ایشکوپایین
 • ایشکوه

و

 • وسمه جان
 • ولنیسپی

آ

 • آبی نام
 • آزارستانک
 • آزبرم
 • آسو (سیاهکل)
 • آسیابر
 • آسیابرک (سیاهکل)
 • آسیابسر (سیاهکل)
 • آغوزبن (سیاهکل)
 • آغوزچال (سیاهکل)
 • آغوزچکه

ب

 • باباولی
 • باباکوه
 • بالارود
 • بالاکلاگوابر
 • بام (سیاهکل)
 • بوتستان
 • برپشته سر
 • بزگاه
 • بندبن (سیاهکل)
 • بنه زمین (سیاهکل)
 • بیجارپشت
 • بیجارسرا
 • بیدرون
 • بینه کرده

پ

 • پایین کلاگوابر
 • پش سفلی
 • پش علیا
 • پله شاه
 • پنابندان
 • پیرکوه سفلی
 • پیرکوه
 • پیشکلیجان بالا
 • پیشکلیجان پایین
 • پیلبور
 • پیله‌سرا
 • پینوند

ت

 • تاریک دره
 • تازه‌آبادجانکاه
 • توتکی
 • توشی
 • توکنده
 • تویی دشت
 • تکام
 • تلومخانی
 • تلیجان کر
 • تنگ رود (سیاهکل)

ج

 • جاران
 • جانشرود

چ

 • چاکرود
 • چال شم
 • چالک سراکی
 • چوشل
 • چوفلکی
 • چشناسر
 • چمچال
 • چهل گاچه

خ

 • خاک شور
 • خوشل (سیاهکل)
 • خرارود

د

 • دودران (سیاهکل)
 • دوست لات
 • درویش خانی
 • دزرود
 • ده‌بنه (سیاهکل)
 • دهگاه (سیاهکل)
 • دیارجان
 • دیماسرا

ر

 • رادارپشته
 • روبرابر
 • رودبارسرا (سیاهکل)
 • رجورازبرم
 • رزدرود
 • رزدره
 • رنگال

ز

 • زنش
 • زنش دره
 • زیارتگاه (سیاهکل)
 • زیزاکش
 • زین پشته

س

 • سوت‌گوابر
 • سوسرا (سیاهکل)
 • سپردان (سیاهکل)
 • سردارآباد (سیاهکل)
 • سردسرشاهی جان
 • سردشت (سیاهکل)
 • س

  • سلش
  • سلش دیسام
  • سنگ بن (سیاهکل)
  • سه چکه
  • سیاه خانی (سیاهکل)
  • سیاه کاربن
  • سیاه‌بیجار
  • سیاهکل‌محله
  • سیوسرک
  • سیکاش

  ش

  • شادملک بره
  • شبخوس لات
  • شمیدین
  • شیرکوه محله

  ص

  • صالح کوه
  • صوفیان سر

  ض

  • ضیاکوه

  ط

  • طالشکوه

  ع

  • عاشورآباد
  • علی وا
  • علی بیک سرا
  • عین شیخ

  ف

  • فشتال

  ق

  • قشلاق (سیاهکل)

  ک

  • کاجان (سیاهکل)
  • کارسنگ شاهی جان
  • کارگاه پرورش ماهی دکتریوسف پور
  • کاشکی
  • کوه پس
  • کجیل
  • کرف پشته
  • کرف پشته ایلیاتی
  • کرف پشته تازه آباد
  • کرف پشته گالشی
  • کرف کل
  • کرفستان (سیاهکل)
  • کشتی گیرچاک
  • کشل
  • کل سر
  • کلاچخانی
  • کلارده
  • کلاک (سیاهکل)
  • کلامسر
  • کلاهدوزمحله
  • کلنادان بالا
  • کلنادان پایین
  • کلندی
  • کهنه سرا (سیاهکل)
  • کیارود
  • کیش چال
  • کیش‌محله

  گ

  • گاوکول
  • گالش زمین
  • گالش موشا
  • گولک (سیاهکل)
  • گردکوه (سیاهکل)
  • گرماور
  • گلستان سرا
  • گندلاور
  • گیسل
  • گیل بام
  • گیل موشا
  • گیلاکش

  ل

  • لابن
  • لارخانی
  • لاکاران
  • لوالی
  • لوشاده
  • لونک
  • لرده (سیاهکل)
  • لشکج
  • لشکریان
  • للم
  • لنگل
  • لیاله کل بالا
  • لیاله کل پایین
  • لیسانه
  • لیش
  • لیشک
  • لیه (سیاهکل)
  • لیه چاک (سیاهکل)

  م

  • مادرسرا
  • مالده
  • مالفجان
  • ملامحله (سیاهکل)
  • ملومه
  • ملک رود
  • مهربن
  • میان مرز
  • میاندشت (سیاهکل)

  ن

  • نوروزآباد (سیاهکل)
  • نوروزمحله
  • نعیجی
  • نمک رودبار
  • نیاول
  • نیسپی

  ه

  • هفت بند
  • هلستان (سیاهکل)

  ی

  • یرشلمان
  • یکاورک


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران