شهرستان شادگان

روستاهای شهرستان شادگان

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان شادگان

اسامی روستاهای شادگان استان خوزستان به شرح زیر است :

ا

 • ابوسدره
 • ابوشلوگ
 • ابوصخر
 • ابوعرابید
 • اربیحات
 • اصیفر
 • ام‌الصخر
 • ام‌الحجار
 • ام‌الغزلان (شادگان)
 • امام سه
 • املحه
 • ایشان (شادگان)

و

 • وسطانیه دو
 • وسطانیه یک

آ

 • آلبوبندر
 • آلبوجنام
 • آلبوحصار
 • آلبوسوادی
 • آلبوشهباز
 • آلبوعبید
 • آلبوگولک
 • آلبونعیم

ب

 • بوزی بالا
 • بوزی سیف
 • بوستان حنظل
 • بحاث
 • بخش خنافره
 • بخش مرکزی شهرستان شادگان
 • بدرانی
 • بریجع
 • بنوار (شادگان)
 • بیت سیدصویلح
 • بیت شرهان
 • بیت عاشور
 • بیت عبید

ج

 • جابری (شادگان)
 • جعفری شبیشی
 • جغال خوایه
 • جغال عویه
 • جفال (شادگان)
 • جفال بالا
 • جهانگیری سفلی
 • جهانگیری علیا

چ

 • چومه توپچی مسجد
 • چومه خزعلیه
 • چومه سیدعلوان
 • چومه کوچک
 • چلبان

ح

 • حدبه (شادگان)
 • حسین بگی
 • حسینی (شادگان)

خ

 • خوینس
 • خروسی شمالی
 • خزعلیه
 • خشاب (شادگان)
 • خمس (شادگان)

د

 • دابوهیه
 • درویشی (شادگان)
 • دریسیه وسطی
 • دریسیه سفلی
 • دریسیه علیا
 • دهستان آبشار
 • دهستان بوزی
 • دهستان جفال
 • دهستان حسینی
 • دهستان دارخوین
 • دهستان سالمی
 • دهستان ناصری
 • دیمه داغر
 • دیمه کوچک
 • دیمه یعقوب

ذ

 • ذیل

ز

 • زبیده (شادگان)

س

 • سالمی (شادگان)
 • سوده سفلی
 • سوده علیا
 • سویمه
 • صراخیه
 • سعدی (شادگان)
 • سکران (شادگان)
 • سگاره
 • سلمانیه (شادگان)

ش

 • شاوردی
 • شاوی
 • شاخت الخان
 • شاخت الخان دو
 • شاخت الخان سه
 • شاخه آلبوشهباز
 • شاخه جدید
 • شاخه سفلی
 • شاخه غانم
 • شاخه مبادری
 • شاروخیه
 • شاه‌ولی (شادگان)
 • شبیشه (شادگان)
 • شبیشی بزرگ
 • شبیشی کوچک
 • شبیلی
 • شهرستان شادگان
 • شهرک منتظری

ص

 • صباهیه
 • صبخیه
 • صفایی
 • صفحه (شادگان)
 • صفرامقدم
 • صلاحاویه

ع

 • عبودی (شادگان)
 • عچرشیه بزرگ
 • عطیه (شادگان)
 • عگله
 • علوان
 • علم‌آباد مهندس
 • عمه (شادگان)
 • عنایتی وسط
 • عنایتی بالا
 • عنایتی پایین

غ

 • غرابی
 • غریبه (شادگان)
 • غیاضی

ف

 • فرغ زایر
 • فرهانی
 • فلت
 • فیه شاوردی

ق

 • قره‌خان سفلی
 • قره‌خان علیا
 • قریه شاوردی
 • قطرانی وسطی
 • قطرانی سفلی یک
 • قطرانی علیایک
 • ک

  • کاظمی خلف
  • کوت هاشم
  • کفیشه (شادگان)

  گ

  • گاهن شوامل
  • گرگرسفلی (شادگان)
  • گرمه (شادگان)
  • گرمه خروسی
  • گیداری

  م

  • مالکی (شادگان)
  • محروگی سفلی
  • محروگی علیا
  • محمدی (شادگان)
  • مدینه (شادگان)
  • مزرعاوی
  • مسعودی (شادگان)
  • مسعودی آل‌صفر
  • مسعودی دو
  • مصفا
  • معامره
  • مکنیه صلاحاویه
  • مکینه ابراهیم
  • منصوره سادات
  • منصوره علیا
  • منصوره کنین
  • منصوره ماضی
  • منصوری (شادگان)
  • منگوشی
  • میلان (شادگان)

  ن

  • ناصری (شادگان)
  • نثاره بزرگ
  • نثاره کوچک
  • نهرابن عربید
  • نهرابن ناصر سفلی
  • نهروصله
  • نهرجدید
  • نهرجراح
  • نهرحسین
  • نهرحمود
  • نهرخواف
  • نهردلی
  • نهررحمه
  • نهرسلطان
  • نهرسید
  • نهرشناوه
  • نهرشهاب
  • نهرشیخ
  • نهرصالح
  • نهرگبین سفلی
  • نهرگبین علیا
  • نهرمسلم
  • نهرمسیر

  ی

  • یوبه
  • یوخان


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران