شهرستان شاهین دژ

روستاهای شهرستان شاهین دژ

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان شاهین دژ

اسامی روستاهای شاهین دژ استان آذربایجان غربی به شرح زیر است:

 • علی‌آباد (شاهین‌دژ)

ا

 • اوبه‌بلاغی
 • اوچ‌دره
 • اوزان سفلی
 • اوزان علیا
 • اطاقلو
 • احمدآباد (شاهین‌دژ)
 • احمدآبادداش‌کسن
 • احمدبیگ
 • اخی‌جان
 • اغچه‌لو
 • الاگوز
 • الی‌بالتا
 • اینچه (شاهین‌دژ)

آ

 • آشتی بلاغ
 • آغاجاری (شاهین‌دژ)
 • آق‌تپه (شاهین‌دژ)
 • آقچه‌مسجد
 • الی‌چین

ب

 • باغ سفلی (شاهین‌دژ)
 • باغ علیا (شاهین‌دژ)
 • باغچه‌میشه
 • باغلوجه (شاهین‌دژ)
 • بایرام‌قلعه‌سی
 • بوغلمش
 • برده‌نقشینه
 • بی‌بی‌کند (شاهین‌دژ)
 • بیگ‌تولی علیا

پ

 • پاره سفلی
 • پاره علیا
 • پرویزآباد (شاهین‌دژ)
 • پیچاقچی

ت

 • تازه‌آباد (شاهین‌دژ)
 • تازه‌کند (شاهین‌دژ)
 • ترک ویران
 • ترک‌دره
 • تزخراب (شاهین‌دژ)

ج

 • جوشاتوی سفلی
 • جوشاتوی علیا

چ

 • چپلوجه
 • چپو
 • چراغ‌ابدال
 • چمپان
 • چیچکلو (شاهین‌دژ)

ح

 • حاجی‌آباد (شاهین‌دژ)
 • حسن‌اولان
 • حسنلو (شاهین‌دژ)
 • حسین‌آباد (شاهین‌دژ)
 • حصار (شاهین‌دژ)
 • حمزه‌قاسم
 • حیدرآباد (شاهین‌دژ)

خ

 • خاتون‌آباد (شاهین‌دژ)
 • خانقلی
 • خواجه‌لو
 • خولینه
 • خزا یی سفلی
 • خزایی علیا
 • خلوت
 • خلج (شاهین‌دژ)

د

 • داش‌کسن (شاهین‌دژ)
 • دولانقیر
 • دمیرچی (شاهین‌دژ)

ر

 • رضاقشلاق

ز

 • زمان‌آباد (شاهین‌دژ)
 • زیدکندی
 • زینالو (شاهین‌دژ)

س

 • ساروجه سفلی
 • ساروجه علیا
 • سانجود
 • سعیدآباد (شاهین‌دژ)
 • سلیمان‌آباد (شاهین‌دژ)

ش

 • شهرک صنعتی (شاهین‌دژ)

ص

 • صورین (شاهین‌دژ)
 • صفاخانه (شاهین‌دژ)
 • صفیارخان

ط

 • طوماراغاج

ظ

 • ظاهرکندی (شاهین‌دژ)

ع

 • عباس‌بلاغی (شاهین‌دژ)
 • عثمان‌اولن
 • عقربلو

غ

 • غیب‌علی

ف

 • فتح‌آباد (شاهین‌دژ)

ق

 • قازان لو (شاهین‌دژ)
 • قوزلوجه (شاهین‌دژ)
 • قوزلوی افشار (شاهین‌دژ)
 • قوزلوی سفلی (شاهین‌دژ)
 • قوزلوی علیا (شاهین‌دژ)
 • قولانجق
 • قویجق (شاهین‌دژ)
 • قبان‌کندی
 • قدیم (شاهین‌دژ)
 • قره‌اوغلان
 • قره‌بلاغ سفلی
 • قره‌بلاغ علیا
 • قره‌تپه (شاهین‌دژ)
 • قره‌زاغ
 • قره‌قویونلو (شاهین‌دژ)
 • قره‌قیه (شاهین‌دژ)
 • قزل‌قبر
 • قزل‌قیه سفلی
 • قزل‌قیه علیا
 • قزل‌قیه‌وسطی
 • قشلاق‌بختیار (شاهین‌دژ)
 • قطور (شاهین‌دژ)
 • قلعه‌قورینه
 • قیزکرپی (شاهین‌دژ)
 • قینرجه (شاهین‌دژ)

ک

 • کانی‌سنجود
 • کوسه (شاهین‌دژ)
 • کران (شاهین‌دژ)
 • کردکندی
 • کرکره (شاهین‌دژ)
 • کهریز (شاهین‌دژ)
 • کهل سفلی (شاهین‌دژ)
 • کهل علیا

گ

 • گوزل بلاغ (شاهین‌دژ)
 • گولی
 • گچی‌قلعه‌سی
 • گدکلو (شاهین‌دژ)
 • گل چرمو (شاهین‌دژ)
 • گلی (شاهین‌دژ)

ل

 • لیلک‌آباد

م

 • مامالو (شاهین‌دژ)
 • موشان‌دره
 • محمودآباد سفلی (شاهین‌دژ)
 • محمودآباد علیا (شاهین‌دژ)
 • محمدآباد (شاهین‌دژ)
 • مراجل
 • مستان‌آباد (شاهین‌دژ)
 • مقبول
 • منبر (شاهین‌دژ)

ن

 • نوروزآباد (شاهین‌دژ)
 • نوروزلو (شاهین‌دژ)
 • نجار (شاهین‌دژ)

ه

 • هاچه سو
 • هولاسو (شاهین‌دژ)

ی

 • یوسف‌کندی (شاهین‌دژ)
 • ینگجه (شاهین‌دژ)
 • ینگی‌ارخ (شاهین‌دژ)
 • ینگی‌آباد (شاهین‌دژ)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران