شهرستان شبستر

روستاهای شهرستان شبستر

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

روستاهای شهرستان شبستر

اسامی روستاهای شبستر استان آذربایجان شرقی به شرح زیر است :

 • الماس (شبستر)
 • امستجان
 • امند
 • امیرذکریا (شبستر)
 • اندبیل (شبستر)
 • انگشت‌جان
 • ایوند

آ

 • آق‌کهریز
 • آلوچه‌ملک

ب

 • باغ‌وزیر
 • بنیس
 • بیگجه‌خاتون

پ

 • پردول

ت

 • تازه‌کند (چله‌خانه)
 • تازه‌کند (رودقات)
 • توپچی
 • ترپ
 • تیل (شبستر)

چ

 • چراغلو
 • چشمه‌کنان
 • چله‌خانه سفلی
 • چله‌خانه علیا
 • چهرگان

ح

 • حیدرآباد (تسوج)
 • حیدرآباد (صوفیان)

خ

 • خواجه‌مرجان

د

 • درویش‌بقال
 • دریان
 • دیزج‌خلیل

ر

 • رودقات
 • روستای کهل (شبستر)
 • علیشاه (شبستر)

ز

 • زبرلو
 • زنگی
 • زیناب
 • زین‌آباد (شبستر)

س

 • سار (شبستر)
 • ساربانقلی
 • سرکنددیزج
 • سفیدکمر
 • سهرل

ش

 • شانجان
 • شنگل‌آباد (شبستر)
 • شیخ‌ولی

ع

 • علی‌اکبرلو (شبستر)
 • علی‌بیگلو (شبستر)

غ

 • غلاملو
 • غلمانسرای

ق

 • قره‌آغاج (شبستر)
 • قره‌تپه (شبستر)
 • قزلجه (شبستر)
 • قلعه حسن‌آباد (شبستر)
 • قلعه مراغوش
 • قم‌تپه

ک

 • کافی‌الملک
 • کوشک (شبستر)
 • کلاش (شبستر)
 • کلانکش
 • کندرود (شبستر)

گ

 • گل‌آباد (شبستر)

ل

 • لار (شبستر)

م

 • موجومبار
 • مرودیزج
 • مزرعه (شبستر)
 • مشنق
 • ملک‌زاده (شبستر)
 • منور
 • مهتراحمد (شبستر)
 • میشوداغی

ن

 • نوجه‌ده
 • نظرلو
 • نعمت الله (روستا)
 • نعمت‌الله (شبستر)

ه

 • هارونیه (شبستر)
 • هرزنق
 • هریس (شبستر)

ی

 • یوسف‌آباد (شبستر)

 

 

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران