شهرستان شوشتر

روستاهای شهرستان شوشتر

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان شوشتر

اسامی روستاهای شوشتر استان خوزستان به شرح زیر است :

 • ابوطیور دو
 • ابوطیور سه
 • ابوطیور یک
 • ابوعمود
 • ابوگروا دو
 • ابوگروایک
 • ابوگرینیه دو
 • ابوگرینیه یک
 • اقابگی

و

 • ولی‌آباد (شوشتر)

آ

 • آبادی مجید
 • آبگاه (شوشتر)
 • آبگرمک سفلی (شوشتر)
 • آبگرمک علیا
 • آبگنجی

ب

 • باستیه
 • بردمیل (شوشتر)
 • بکیشه
 • بنه عظیم
 • بنه کاظم
 • بنه نجات
 • به بید
 • بهرام‌آباد (شوشتر)

پ

 • پرچستان الکلو
 • پرچستان خلج
 • پرزینستان
 • پنج میل
 • پیر دالو
 • پیرگاری

ت

 • تخت قیصر
 • تکتکو

ج

 • جلیعه (شوشتر)
 • جیجیل

چ

 • چال برآفتاب
 • چویس دو
 • چویس سه
 • چویس یک
 • چم الحمید
 • چم فرج
 • چمترخان سفلی
 • چمترخان علیا
 • چم‌کنار
 • چنیبه دو
 • چنیبه یک
 • چهاربیشه (شوشتر)
 • چهارگاوه

ح

 • حاج خصاف
 • حبیب‌آباد (شوشتر)
 • حسام‌آباد (شوشتر)

خ

 • خزر دو
 • خزر سه
 • خزر یک
 • خزینه سلامات
 • خماس

د

 • درخزینه
 • دلفیه
 • دهول
 • دیلم جدید

ر

 • راهدار (شوشتر)
 • ریگستان (شوشتر)

ز

 • زوآباد
 • زویه دو
 • زویه یک سفلی
 • زویه یک علیا
 • زباری دو
 • زباری یک
 • زیدان (شوشتر)

س

 • سوفان سفلی
 • سوفان علیا
 • سبزی (شوشتر)
 • سحاک عبدالنبی
 • سحاک یریح
 • سری یک زروک
 • سریمه (شوشتر)
 • سمیده (شوشتر)
 • سنگرچنیبه دو
 • سه بنه
 • سه بنه علیا
 • سید حسن (شوشتر)
 • سید دخیل

ش

 • شجرات
 • شریف (شوشتر)
 • شعبت طوله
 • شقاریج سفلی
 • شقاریج علیا
 • شلیلی بزرگ
 • شلیلی کوچک
 • شهرک اسکان عشایر (شوشتر)
 • شهرک شعیب نبی
 • شهرک شهیدفلاحی
 • شهرک علم‌الهدی
 • شهرک مختار
 • شهرک نورمحمدی
 • شیخ حسین (شوشتر)
 • شیخ رحمان
 • شیخ شمس‌الدین
 • شیخ محمد (شوشتر)

ظ

 • ظهیریه

ع

 • عباس‌آباد (شوشتر)
 • عبدالامیر
 • عبدالسید (شوشتر)
 • عبدلی
 • عرب حسن
 • عرب‌اسد
 • عله بندقیر
 • عله حاج عبدالعلی
 • علی‌مردان خان (شوشتر)
 • عنایه
 • عیله یک

غ

 • غافل
 • غانم (شوشتر)
 • غلیم

ف

 • فارسیه (شوشتر)
 • فارسیه دو
 • فیاض‌آباد

ق

 • قرقره ملکی
 • قل رومزی
 • قلعه حاج محمدحسین
 • ق

  • قلعه شیخ جاسم
  • قلعه عبدالحسین
  • قلعه گره
  • قلعه‌خان (شوشتر)
  • قلعه‌سلطان

  ک

  • کوله جاز
  • کوه زر (شوشتر)
  • کرایی سفلی
  • کرایی علیا
  • کنارپیر
  • کنارهلاله

  گ

  • گاومیش‌آباد (شوشتر)
  • گوریه
  • گبیر
  • گراب (شوشتر)
  • گله‌گاه (شوشتر)

  ل

  • لنگر جدید
  • لنگر قدیم

  م

  • مازه گرگشت
  • ماهورچاه گندلی
  • مچریه (شوشتر)
  • محامید
  • محمد (شوشتر)
  • مریره
  • مشهدی (شوشتر)
  • مگرنات دو
  • مگرنات سه
  • مگرنات یک
  • منحوش
  • مهدی‌آباد (شوشتر)
  • مهدیه (شوشتر)

  ن

  • نورعلی (شوشتر)
  • نشاردو
  • نشارنعیمه
  • نصیر (شوشتر)
  • نقیشیات دو
  • نقیشیات یک
  • نی سیاه

  ه

  • هدام دو
  • هدام یک
  • هلاله منزل

  ی

  • یباره (شوشتر)
  • یحموره دو
  • یحموره سه
  • یحموره یک
  • یزاب
  • یسارات
  • یشان سخی


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران