شهرستان شوش

روستاهای شهرستان شوش

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان شوش

اسامی روستاهای شوش استان خوزستان به شرح زیر است :

 • سید راضی (شوش)

ا

 • ابوالقیفه
 • ابوغریب (شوش)
 • ابیتر
 • احمدمولا
 • استقلال (شوش)
 • اسماعیل غانم
 • اکیوش
 • الجزایر (شوش)

ب

 • بخات علوان
 • بنه مسکین

ت

 • ترویح عدای

ج

 • جابرکعب
 • جوحی (شوش)
 • جوی مجید
 • جریه سیدموسی
 • جریه سیدمحمد

چ

 • چغازنبیل (شوش)
 • چیچالی احمد

ح

 • حاج صالح لوسی
 • حاج عبید
 • حاج معذرب
 • حاجی محارب
 • حویش جدید
 • حبائیه
 • حسن تعیب
 • حسن حیدر
 • حسین غلیم
 • حسین مشلوش
 • حسین ناحض
 • حلوه هانی
 • حمودی (شوش)
 • حمزه (شوش)
 • حمیدآباد (شوش)
 • حمیلا

خ

 • خویس
 • خسرج راضی محمد
 • خشان
 • خشه
 • خلف عزیز
 • خلف مسلم
 • خلیفه حیدر
 • خمیس
 • خنگ (شوش)
 • خیرآباد (شوش)
 • خیرآباد ثانی

د

 • دوله یارالله
 • دحام
 • درچال
 • دهیمی دو
 • دهیمی یک

ر

 • راشد (شوش)
 • رداده
 • رسن (شوش)
 • رضی (شوش)
 • رغیوه (شوش)

ز

 • زبیدودبات
 • زهرا و مهدی

س

 • سادات بخات نجات
 • سادات نجات بزرگ
 • سادات نجات کوچک
 • سادات نجات‌الله
 • سبعیه
 • سخی
 • سعید (شوش)
 • سلمان بندر
 • سلمان داود
 • سن کریم
 • سندال
 • سه‌راهی خویس
 • سید باقر (شوش)
 • سید جمال‌الدین اسدآبادی (شوش)
 • سید حسین (شوش)
 • سید حمادی
 • سیدخشان
 • سید خلف (شوش)
 • سید داود (شوش)
 • سید رحیمه
 • سید صالح (شوش)
 • سیدصبهان
 • سید عبدالله (شوش)
 • سید عدنان
 • سیدکرم
 • سیدموسی

ش

 • شویع عتیج
 • شلیغم
 • شمخی
 • شندی (شوش)
 • شنین حسین
 • شهرک بهرام
 • شهرک دانیال شوش
 • شهرک سلمان فارسی (شوش)
 • شهرک شهیدمحمدحسن احمدی
 • شهرک قدس (شوش)
 • شهرک مجاهدین
 • شیخ جاسم
 • شیخ حاتم
 • شیخ حسن (شوش)
 • شیخ حنوش
 • شیخ خماط
 • شیخ زویر
 • شیخ زیدان
 • شیخ سعد
 • شیخ صالح (شوش)
 • شیخ طالب
 • شیخ علی (شوش)
 • شیخ علی‌اصغر
 • شیخ عیسی (شوش)
 • شیخ غایب
 • شیخ فارس
 • شیخ فالح
 • شیخ فندی
 • شیخ نادر

ص

 • صادق (شوش)
 • صالح داود
 • صالح سعید
 • صالح مشطت
 • صالح مشهود

ط

 • طالب‌آباد (شوش)
 • طیاره (شوش)

ع

 • عبودکعب عمیر
 • عبدالخان پایین
 • عبدالرضا (شوش)
 • عبید (شوش)
 • عشاره بیت یباره
 • عشیره خلف
 • علی جادر
 • علی ضغیر
 • علیوی
 • عمله تیمور
 • عمله سیف

غ

 • غشاشیرویل
 • غیب بن علی

ف

 • فرج دیوان
 • فرحان کبر
 • فلیج دونار
 • فهد (شوش)
 • فیای

ق

 • قاسم مطشر
 • قلعه نصیر (شوش)

ک

 • کارخانه قندوتصفیه شکردزفول
 • کاظم حمد
 • کاظم حیدر
 • کاظم محمد
 • کوره‌های خویس
 • کریم خلف

گ

 • گریزکریدی
 • گریزیه
 • گطیش

م

 • ماشی (شوش)
 • موزان
 • مجید ضمدی
 • مجیدعبدالله
 • محارب (شوش)
 • محمد شقاطی
 • محمد صافی
 • محمدغضبان
 • محمید
 • مرادآباد (شوش)
 • مرادهادی
 • مراغیه
 • مزرعه حریزات
 • مزرعه دو
 • مزرعه شبلی
 • مزرعه یک
 • مزعل ضمدی
 • مطلب (شوش)
 • مفتن
 • مکینه بحرانی
 • مگرن
 • مگرن ۲
 • ملحه
 • میان‌آب (شوش)
 • میرزا علی‌خان

ن

 • نبی (شوش)

ی

 • یدی (شوش)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران