شهرستان صحنه

روستاهای شهرستان صحنه

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان صحنه

اسامی روستاهای صحنه استان کرمانشاه به شرح زیر است :

 • باباکمال (صحنه)
 • بابان‌آباد
 • بالاجوب (صحنه)
 • دوآب (صحنه)
 • دولت‌آباد (صحنه)
 • علی‌آباد (صحنه)
 • علی‌آباد گروس
 • یکجفتی
 • یکدانگی

ا

 • احمدآباد (صحنه)
 • احمدآباد مله‌ماس
 • ارگنه سفلی
 • ارگنه علیا
 • ارمنی‌جان
 • ازناب سفلی (صحنه)
 • ازناب علیا (صحنه)
 • اسلام‌آباد بزه‌رود
 • اسلام‌آباد سفلی (صحنه)
 • اسلام‌آباد علیا (صحنه)
 • اشرف‌آباد (صحنه)
 • امامزاده‌عباس (صحنه)
 • امیرآباد (صحنه)
 • امین‌آباد (صحنه)
 • ایلخانی‌آباد

آ

 • آببار یک جنوبی
 • آببار یک شمالی
 • آهنگران (صحنه)

ب

 • بدربان
 • بکتر سفلی
 • بکتر علیا
 • بلشت
 • بیدسرخ

پ

 • پاقلعه (صحنه)
 • پویان (صحنه)
 • پریان (صحنه)
 • پشت‌کلان
 • پیرسرآب
 • پیرقاسم

ت

 • تازه‌آباد (صحنه)
 • تخت شیرین (صحنه)
 • ترازوبره
 • تینمو سفلی
 • تینمو علیا

ج

 • جامیشان سفلی
 • جامیشان علیا (صحنه)
 • جبارآباد
 • جیحون آباد

چ

 • چوبینه (صحنه)
 • چراغ‌آباد (صحنه)
 • چرخآب (صحنه)
 • چشمه‌الوچه
 • چشمه‌بیگلر
 • چشمه غلام‌ویس
 • چشمه‌قادر
 • چشمه‌قنبر (صحنه)
 • چقاجانعلی
 • چقاگلان (صحنه)
 • چم‌سرخ
 • چمه (صحنه)
 • چنار سفلی (صحنه)

ح

 • حجت‌آباد (صحنه)
 • حرین
 • حسن‌آباد سفلی (صحنه)
 • حسن‌آباد علیا (صحنه)
 • حسین‌آباد (صحنه)

خ

 • خدرآباد (صحنه)
 • خلیل‌اله

د

 • درویشان (صحنه)
 • درکه (صحنه)
 • دره‌خلیل
 • دره‌مران
 • دستجرده سفلی
 • دستجرده علیا
 • ده‌آسیاب (صحنه)
 • ده‌خانجان
 • دهلقین
 • دهمرادخان

ر

 • رشیدآباد (صحنه)

ز

 • زحمانی
 • زیباجوب

س

 • سا دول
 • سراسیاب (صحنه)
 • سرآب (صحنه)
 • سربرزه
 • سرتخت (صحنه)
 • سرخه‌میری
 • سردارآباد (صحنه)
 • سردهلق
 • سفیدچقا (صحنه)
 • سفیدخانی (صحنه)
 • سلطان‌آباد (صحنه)
 • سماقستان سفلی
 • سمنگان سفلی
 • سمنگان علیا
 • سنگچین (صحنه)
 • سنگ‌سفید (صحنه)
 • سیاه‌چقا (صحنه)
 • سیاه‌خانی (صحنه)
 • سیاه‌دره (صحنه)
 • سید شهاب (صحنه)

ش

 • شاه ویس‌آباد
 • شاهپورآباد (صحنه)
 • شاهمار (صحنه)
 • شوربلاغ (صحنه)
 • شاهسون (صحنه)
 • شریف‌آباد (صحنه)
 • شریف‌آباد (دینور)
 • شیخی‌آباد سفلی
 • شیخی‌آباد علیا
 • شیرخان (صحنه)

ط

 • طاهرآباد (صحنه)

ع

 • عامله
 • عباس‌آباد (صحنه)
 • عبدل‌محمد
 • عزیزآباد (صحنه)
 • علی‌گرزان سفلی
 • علی‌گرزان علیا
 • عمارت (صحنه)
 • عین‌القاص

ق

 • قروجنگ
 • قره‌قاج
 • قزل‌دره (صحنه)
 • قشلاق وسطی
 • قشلاق علیا (صحنه)
 • قشلاق‌حمامدره
 • قشلاق‌سیدناصر
 • قشلاق‌کلیددره
 • قلعه‌بزه‌رود
 • قلعه‌دهخانجان
 • قیطاس‌آباد

ک

 • کاوس
 • کاکاوند (صحنه)
 • کوره (صحنه)
 • کرتویج سفلی
 • کرتویج علیا
 • کرج سفلی
 • کرج علیا
 • کرکسار
 • کری‌زاغه
 • کریم‌آباد (صحنه)
 • کلکان‌افتآبرو
 • کلکان‌نسار
 • کل‌گدار
 • کله‌جوب علیا (صحنه)
 • کله‌جوب‌درتنگ
 • کندوله
 • کنگ (صحنه)
 • کهریز (صحنه)

گ

 • گاودانه‌گدار
 • گاوگل علیا
 • گاوگل‌قلعه
 • گونبان
 • گروس سفلی
 • گروس علیا
 • گرگلان (صحنه)
 • گرگه‌بیشه سفلی
 • گرگه‌بیشه علیا
 • گرماب (صحنه)
 • گلم‌کبود (صحنه)
 • گندآب سفلی (صحنه)
 • گندآب علیا (صحنه)
 • گیچی‌دره
 • گیلانه (صحنه)

ل

 • لرخانی

م

 • مال‌امیری سفلی
 • مال‌امیری علیا
 • مویینه
 • محمودآباد (صحنه)
 • محمودآباد زردآب
 • محمودآباد گاوکل
 • محمدآباد (صحنه)
 • مریمنگار
 • مزرعه دوآبان
 • مزرعه‌اسدآباد
 • ملحانه
 • مله‌بید
 • منجق‌تپه
 • میرطاهر
 • میرعزیزی (صحنه)
 • ه

  • هاشم‌آباد (صحنه)
  • هالان
  • هریله
  • همت‌آباد (صحنه)

  ی

  • ینگیجه (صحنه)

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران