شهرستان عنبرآباد

روستاهای شهرستان عنبرآباد

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان عنبرآباد

اسامی روستاهای عنبرآباد استان کرمان به شرح زیر است :

 • علی‌آباد (عنبرآباد)
 • علی‌آباد خزایی
 • علی‌آباد سادات (عنبرآباد)
 • علی‌آباد قدیری

ا

 • ابرخان
 • ابسردوییه (عنبرآباد)
 • اتشون علیا
 • اتشون نامجو
 • احمدآباد (عنبرآباد)
 • احمدآباد اسفندیاری
 • استارم (عنبرآباد)
 • آستانه (عنبرآباد)
 • اسفند (عنبرآباد)
 • اسفیچار
 • اسماعیلی سفلی (عنبرآباد)
 • اسماعیلی علیا (عنبرآباد)
 • اشکم کوه
 • اغین
 • اکبرآباد (عنبرآباد)
 • اکبرآباد وزیری
 • الله‌آباد ابوسعیدی
 • الله‌آباد جهانگیر خان
 • الله‌آباد دهقانی
 • الله‌آباد سفلی (عنبرآباد)
 • الله‌آباد علیا (عنبرآباد)
 • امجدیه پایین
 • امجز
 • امیرآباد (عنبرآباد)
 • امیرآباد بالا
 • امیرآباد کت گرگ
 • امیرآباد نظریان
 • انارو ئیه
 • انارک (عنبرآباد)
 • انتارک
 • انجیرک (عنبرآباد)
 • ایزدآباد (عنبرآباد)

و

 • وود (عنبرآباد)
 • ورامین (عنبرآباد)
 • وروار سفلی
 • وروار علیا

آ

 • آب میس
 • آب‌برده (عنبرآباد)
 • آبداغوئیه
 • آبگرم (جبالبارز جنوبی)
 • آبگرم (عنبرآباد)
 • آبگرم (گنج‌آباد)
 • آبناز
 • آسیاب علی‌خان
 • آسیاب میرناصر

ب

 • باب عیسی
 • بارده (عنبرآباد)
 • بارمشک
 • باغ آهنی
 • باغ سرخه
 • باغ نو (عنبرآباد)
 • بوسه هاگ
 • برفگین
 • بلوکو
 • بلبلو کلانتر
 • بن طاقین
 • بن گلو
 • بن نویزان
 • بندر (عنبرآباد)
 • بندر تورک
 • بندر ریز
 • بندرامجز
 • بندرگاوسین
 • بندرگشکین
 • بنه چهار
 • بنه سیب
 • بهار کهور
 • بهبود (عنبرآباد)
 • بهرام‌آباد (عنبرآباد)
 • بیگمان

پ

 • پاتلی (عنبرآباد)
 • پاگدار (عنبرآباد)
 • پاگدارامجز
 • پای تل
 • پ

  • پشت‌رود (عنبرآباد)
  • پشت قلعه (عنبرآباد)
  • پشتکوه (عنبرآباد)
  • پشته بارجان
  • پشته شاهان
  • پشته کارون
  • پی دل دل (عنبرآباد)
  • پیدن کوه

  ت

  • تاج‌آباد (عنبرآباد)
  • توتان (عنبرآباد)
  • توکل‌آباد (عنبرآباد)
  • تل سمند
  • تل سیاه (عنبرآباد)
  • تنگ شاه (عنبرآباد)
  • تنگ لجاری
  • تیدران
  • تیغ سیاه (عنبرآباد)
  • تیک پیش

  ج

  • جاه حیدربال
  • جوزنان
  • جوغنی
  • جزفتن سفلی
  • جزفتن علیا
  • جشمه بنه
  • جم (عنبرآباد)
  • جمال‌آباد قدیری
  • جنگل گرگی
  • جنگل‌آباد (عنبرآباد)
  • جی هل

  چ

  • چاه حیدر پایین
  • چاه گرگ
  • چاهک (عنبرآباد)
  • چشمه داروئی
  • چهل منی (عنبرآباد)

  ح

  • حاجی‌آباد (عنبرآباد)
  • حاجی‌آباد میرحسینی
  • حجت‌آباد (عنبرآباد)
  • حسن‌آباد (عنبرآباد)
  • حسن‌آباد نظریان
  • حسین‌آباد (عنبرآباد)
  • حسین‌آباد جدید (عنبرآباد)
  • حسین‌آباد دهدار
  • حسین‌آباد زین‌آباد
  • حسین‌آباد سفلی (عنبرآباد)
  • حسین‌آباد علیا (عنبرآباد)
  • حسین‌آباد لولی
  • حسین‌آباد مظفری
  • حسین‌آباد هرندی
  • حمیدآباد (عنبرآباد)
  • حیدرآباد (عنبرآباد)

  خ

  • خاتون مرده
  • خاتون‌آباد (عنبرآباد)
  • خاتون‌آباد مهیمی
  • خونسا
  • خررود
  • خضرآباد (عنبرآباد)
  • خلیل‌آباد (عنبرآباد)
  • خیرآباد (عنبرآباد)

  د

  • داروئیه بالا
  • داروییه
  • دایمک
  • دو رودخانه (عنبرآباد)
  • دورودخانه
  • دوساری
  • دولت‌آباد (عنبرآباد)
  • دران‌آباد (عنبرآباد)
  • درب زیارت
  • درب زیارت چشمه
  • دربیدان (عنبرآباد)
  • درچشمه
  • درحمزه (عنبرآباد)
  • درزرون
  • درسروران
  • درکم
  • درم شوکی
  • درمورتی
  • دره روباه
  • درین (عنبرآباد)
  • دسک (عنبرآباد)
  • ده‌بنه (عنبرآباد)
  • ده رود (عنبرآباد)
  • ده گوئیه
  • ده گود (عنبرآباد)
  • ده منصور (عنبرآباد)
  • دهنو الله‌وردی
  • دهنو شهسوارخان
  • دهنو فتح‌المبین
  • دهنه بید
  • دهنه گمرکان
  • دیدرک (عنبرآباد)

  ر

  • رایک
  • روداب وسطی
  • روداب بالا
  • روداب سفلی
  • رودفرق
  • رودمدان
  • روستای تل شیراز
  • روستای ده رضا
  • روستای شهید بهشتی
  • روستای شهید دهقان‌پور
  • روستای شهید سالاری
  • رجوگان
  • رحمت‌آباد (عنبرآباد)
  • رزق‌آباد (عنبرآباد)
  • ری زیال
  • ریگ‌آباد (عنبرآباد)

  ز

  • زاخت
  • زاروکی
  • زحمت‌آباد (عنبرآباد)
  • زریب
  • زمین دراز
  • زمین سیب
  • زیارت کت گرگ
  • زیواری

  س

  • سالاریه
  • سوچناران
  • سوختگان
  • سوروئیه چربزان
  • سبزگزی (عنبرآباد)
  • سربگ
  • سرتلان
  • سرجنگل (عنبرآباد)
  • سرخکان (عنبرآباد)
  • سرطاقین
  • سرگنبه
  • سعدآباد (عنبرآباد)
  • سعیدآباد (عنبرآباد)
  • سعیدآباد سفلی (عنبرآباد)
  • سعیدآباد علیا (عنبرآباد)
  • سگین
  • سلطان‌آباد (عنبرآباد)
  • سلمان‌آباد (عنبرآباد)
  • سمسیلی (عنبرآباد)
  • سنته (عنبرآباد)
  • سنگ انداز
  • سنگ حسادی
  • سنگ ستان (عنبرآباد)
  • سنگ ملیده
  • سنگراه
  • سی‌پاره (عنبرآباد)
  • سیاه چشم
  • سیدآباد ایلخانی

  ش

  • شوکت‌آباد (عنبرآباد)
  • شریف‌آباد (عنبرآباد)
  • شمس‌آباد (عنبرآباد)
  • شیخ‌آباد (عنبرآباد)
  • شیرکشی

  ص

  • صوله

  ط

  • طاویق
  • طرج

  ع

  • عباس‌آباد (عنبرآباد)
  • عبدالله‌آباد (عنبرآباد)
  • عزیزآباد شیبانی

  غ

  • غیک شیخها

  ف

  • فتح‌آباد (عنبرآباد)
  • فرخ‌آباد (عنبرآباد)
  • فهاد (عنبرآباد)

  ق

  • قائمیه (عنبرآباد)
  • قاسم‌آباد (عنبرآباد)
  • قصبه (عنبرآباد)
  • قنات کلنتر
  • قنات‌نو (عنبرآباد)
  • قناتنو (عنبرآباد)

  ک

  • کاوارو
  • کوشک (عنبرآباد)
  • کوشک کلجک
  • کوشک مور
  • کوگوئیه
  • کویران
  • کویز سفلی
  • کویز علیا
  • کرور (عنبرآباد)
  • کروییه
  • کریم‌آباد سفلی
  • کریم‌آباد علیا (عنبرآباد)
  • کشیت (عنبرآباد)
  • کغارکی
  • کل ابدوغی
  • کل قنبر
  • کل‌آباد
  • کلجک
  • کله بندان
  • کمال‌الدین (عنبرآباد)
  • کمش
  • کنارزاغان
  • کنارسبز
  • کنارستان
  • کنارمیری
  • کنار صندل (عنبرآباد)
  • کنتکی
  • کهورآباد (عنبرآباد)
  • کهن (عنبرآباد)
  • کهن پنچرک
  • کهنک شیبانی

  گ

  • گاوکان
  • گوریک
  • گردنه اشتر
  • گرکوییه
  • گرگ‌آباد (عنبرآباد)
  • گرم زیر
  • گ

   • گزآباد (عنبرآباد)
   • گزآباد منوچهری
   • گزصالح سفلی
   • گزصالح علیا
   • گزلنگ
   • گل مرگی
   • گلوحنا
   • گلوکنده
   • گنائیت
   • گنج‌آباد سفلی (عنبرآباد)
   • گنج‌آباد علیا (عنبرآباد)

   ل

   • لولی‌آباد
   • لجاراب
   • لردخران
   • لردمیدان
   • لطف‌آباد (عنبرآباد)

   م

   • ماریان (عنبرآباد)
   • مورچین
   • موردان (عنبرآباد)
   • محطوط‌آباد
   • محمودآباد برومند
   • محمودآباد مظاهری
   • محمدآباد (عنبرآباد)
   • محمدآباد سفلی (عنبرآباد)
   • محمدآباد علیا (عنبرآباد)
   • محمدآباد عنبری
   • محمدآباد کلانتر
   • مرادآباد (عنبرآباد)
   • مردار (عنبرآباد)
   • مشاع گزآباد
   • مشاع عباس امیری
   • مشاع پنج پشتکوه دوساری
   • مشاع درویش شیبانی
   • مشاع رضا شیبانی
   • مشاع عباس ذوالفقاری
   • مشاع علی آبیاری
   • مشاع موید مهنی
   • مطاع (عنبرآباد)
   • مکان گرگان
   • ملک‌آباد (عنبرآباد)
   • منصوریه (عنبرآباد)
   • مهتاری زیارت
   • مهدی‌آباد (عنبرآباد)
   • میثم‌آباد (عنبرآباد)
   • میرآباد عبدی

   ن

   • ناصرآباد (عنبرآباد)
   • نوورک
   • نوبنی
   • نورآباد (عنبرآباد)
   • نرگسان
   • نری بوستان
   • نظم‌آباد (عنبرآباد)
   • نمازجا

   ه

   • هادی‌آباد (عنبرآباد)
   • هبرو
   • هریدان
   • هنگران (عنبرآباد)

   ی

   • یوسف‌آباد (عنبرآباد)

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران