شهرستان فریمان

روستاهای شهرستان فریمان

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان فریمان

اسامی روستاهای فریمان استان خراسان رضوی به شرح زیر است :

 • علی‌آباد (فریمان)

ا

 • احمدآباد (فریمان)
 • اره کمر
 • استخر (فریمان)
 • اقر سفلی
 • اقر علیا
 • التاتو
 • الغور
 • الم جوق
 • النگ پشه
 • الیاتو
 • ایرآباد

آ

 • آب‌قلعه (فریمان)
 • آبکوه (فریمان)
 • آقابیل سفلی
 • آقابیل علیا
 • آق‌کمر سفلی
 • آق‌کمر علیا

ب

 • باباقره
 • باغ سالار
 • باغ عباس (فریمان)
 • برات‌آباد
 • برود
 • بره خور
 • بزجانی

پ

 • پیوندکهنه

ت

ج

 • جعفرآباد (فریمان)
 • جمران

چ

 • چاه کبوتری
 • چرم (فریمان)
 • چشمه (فریمان)
 • چشمه ایوب
 • چشمه جلال
 • چشمه علی (فریمان)
 • چشمه گلک سفلی
 • چشمه گلک علیا
 • چشمه گنده
 • چشمه مونس
 • چکاب (فریمان)
 • چنار (فریمان)
 • چناربو
 • چهاربست باغ
 • چهاربید (فریمان)
 • چهارتا گاو
 • چهارتکاب

ح

 • حاجی‌آباد (فریمان)
 • حسن بلبل
 • حسن علی‌آباد
 • حسن‌آباد صوفی
 • حسین‌آباد رخنه گل
 • حسین‌آباد سنگ‌بست
 • حسین‌آباد قلعه‌سرخ
 • حصارسرخ (فریمان)
 • حکیم‌آباد (فریمان)
 • حیدرآباد (فریمان)

خ

 • خارزار (فریمان)
 • خانقاه (فریمان)
 • خلیل‌آباد (فریمان)

د

 • دوقلعه براشک
 • درخت بید (فریمان)
 • ده‌نو (فریمان)

ذ

 • ذهاب (فریمان)

ر

 • رباط حدیره
 • رحمت‌آباد (فریمان)
 • رزمگاه سفلی
 • رزمگاه علیا

ز

 • زرکک (فریمان)

س

 • سودخر
 • سردشت (فریمان)
 • سرگدار (فریمان)
 • سعدآباد (فریمان)
 • سنجتک (فریمان)
 • سنجدک (فریمان)
 • س

  • سنگ آتش (فریمان)
  • سنگ نقره
  • سنگ‌بست (فریمان)
  • سیاه سنگ (فریمان)

  ش

  • شاهان گرماب
  • شوراب علیا (فریمان)
  • شکرتو
  • شیرین‌آباد (فریمان)

  ص

  • صومعه بزرگ
  • صومعه کوچک

  ط

  • طالب‌آباد (فریمان)
  • طوفال
  • طرازخاکی

  ع

  • عشق‌آباد (فریمان)

  غ

  • غرق‌آب زار

  ف

  • فیض‌آباد (فریمان)

  ق

  • قاسم‌آباد (فریمان)
  • قپق تاز
  • قرقناتو
  • قصر (فریمان)
  • قلعه‌سنگی (فریمان)
  • قلعه شیرا
  • قلعه‌نو فریمان

  ک

  • کارغش علیا
  • کاریز دیکلن
  • کاریزبداق
  • کاریزحاج محمدجان
  • کاریزسوخته دولت‌آباد
  • کاریزمه
  • کاریزنو (فریمان)
  • کته شمشیر سفلی
  • کته شمشیر علیا
  • کته گوش
  • کج درخت (فریمان)
  • کلاته آخوند (فریمان)
  • کلاته جبار
  • کلاته حاجی عظیم
  • کلاته خوش (فریمان)
  • کلاته خونی (فریمان)
  • کلاته رحمان
  • کلاته سبز
  • کلاته عباس
  • کلاته میرحسن
  • کلاه بخش
  • کله منار (فریمان)
  • کمرزرد (فریمان)
  • کنگک

  گ

  • گدامحمد
  • گردالود
  • گرمه (فریمان)
  • گل شیخ
  • گلستان (فریمان)
  • گلمی بالا
  • گلمی پایین
  • گنده چشمه

  ل

  • لوخی (فریمان)
  • لوشاب فریمان
  • لوشاب قلندرآباد

  م

  • ماغو
  • ماه کاریز
  • موسی‌آباد (فریمان)
  • محسن‌آباد (فریمان)
  • محمدآباد سرچشمه براشک
  • مراغه (فریمان)
  • مزاربی ابه
  • مغول‌کش
  • میاندهی (فریمان)
  • میر محمد

  ن

  • ناری (فریمان)
  • نرگ (فریمان)
  • نصرآباد (فریمان)
  • نهسک
  • نیزار (فریمان)

  ه

  • هوس (فریمان)
  • هدایت‌آباد

  ی

  • یحیی‌آباد (فریمان)
  • یخدان (فریمان)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران