شهرستان فسا

روستاهای شهرستان فسا

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان فسا

اسامی روستاهای فسا استان فارس به شرح زیر است :

ا

 • ابوذرآباد
 • ابکاسه (فسا)
 • احمدآباد (فسا)
 • اکبرآباد (فسا)
 • اکبرآباد سردشت
 • امامزاده حسن (فسا)
 • امامزاده شاه اسماعیل
 • امامزاده محمد (فسا)
 • امیر حاجیلو

و

 • واصل‌آباد
 • وکیل‌آباد (ششده و قره‌بلاغ)
 • وکیل‌آباد (فسا)
 • ولی‌آباد (فسا)
 • ویزران

آ

 • آب آسمانی
 • آبگرم (فسا)
 • آب نارک (فسا)

ب

 • بانیان
 • برمشاد
 • بره روز
 • بستانه (فسا)
 • بنکوی عشایر میرکی
 • بنه رز
 • بهمنی (فسا)
 • بیدزرد (فسا)
 • بیدک (فسا)
 • بیشه زرد (فسا)
 • بیک اینالو

پ

 • پانعل

ت

 • تل زیره
 • تمب گروه
 • تنگ سیمین
 • تنگ کرم

ث

 • ثباتو

ج

 • جون‌آباد (فسا)
 • جرغه
 • جعفرآباد (فسا)
 • جعفرآباد (نوبندگان)
 • جلال‌آباد تولایی
 • جلیان (فسا)

چ

 • چاه بنه (فسا)
 • چاه پهن (فسا)
 • چاه شور (فسا)
 • چنار (فسا)

ح

 • حسن‌آباد (فسا)
 • حسن‌آباد (نوبندگان)
 • حسین‌آباد (ششده و قره‌بلاغ)
 • حسین‌آباد (شیبکوه)
 • حسین‌آباد (فسا)
 • حسین‌آباد تنگ خمار
 • حسین‌آباد هارم
 • حیدرآباد (فسا)

خ

 • خیرآباد (فسا)
 • خیرآباد (کوشک قاضی)

د

 • داراکویه
 • دودج‌آباد
 • دوگان سفلی
 • دوگان علیا
 • دولت‌آباد (فسا)
 • دولت‌آباد (نوبندگان)
 • دولت‌آباد دشت سه چاه
 • دستجه
 • دشت احمد
 • ده شیب میرزاحسنی
 • دیندارلو (فسا)

ر

 • رحمت‌آباد (فسا)
 • رحیم‌آباد (فسا)

ز

 • زرسفید
 • زیادآباد (فسا)

س

 • سده (فسا)
 • سروک (فسا)
 • سروگر
 • سعدآباد (فسا)
 • سلامت‌آباد (فسا)
 • سلیمان‌آباد (فسا)
 • سنان (فسا)
 • سه کنج (فسا)
 • سه‌چاه (فسا)

ش

 • شاه ابوالفتح
 • شورآباد (فسا)
 • شصتگان
 • شهرستان (فسا)
 • شهرک شهید رجایی (فسا)
 • شیدانک

ص

 • صادق‌آباد (فسا)
 • صادق‌آباد (نوبندگان)
 • صالح‌آباد (فسا)
 • صحرارود
 • صدرآباد (فسا)
 • صغاد (فسا)
 • صلو

ع

 • عباس‌آباد اسکندری
 • علی‌آباد (ششده و قره‌بلاغ)
 • علی‌آباد (فسا)
 • علی‌آباد سرخک
 • عمادآباد (فسا)

غ

 • غیاث‌آباد (فسا)

ف

 • فتح‌آباد (فسا)
 • فدشکویه

ق

 • قادرآباد (فسا)
 • قاسم‌آباد (فسا)
 • قاسم‌آباد بیخه دراز
 • قاسم‌آباد سفلی (فسا)
 • قاسم‌آباد علیا (فسا)
 • قنات نو (فسا)

ک

 • کاظم‌آباد (فسا)
 • کوشک بانیان
 • کوشک قاضی
 • کبک‌آباد
 • کچویه
 • کریم‌آباد اسکندری
 • کمال‌آباد (فسا)
 • کنکان
 • کهنکویه

گ

 • گود کلور
 • گهراب

ل

 • له قربانی سفلی
 • له قربانی علیا

م

 • موردی (فسا)
 • محمودآباد سفلی (فسا)
 • محمودآباد علیا (فسا)
 • محمدآباد (فسا)
 • معین‌آباد (فسا)
 • مقابری
 • ملک‌آباد (فسا)
 • مه کرد
 • مهدی‌آباد (فسا)
 • مهدی‌آباد (نوبندگان)

ن

 • نارک قاسمی
 • نورآباد (فسا)
 • نجف‌آباد (فسا)
 • نصیرآباد (فسا)
 • نظام‌آباد (فسا)
 • نعلکی

ه

 • هادی‌آباد (فسا)
 • هارون و سکز
 • هارم

ی

 • یاسریه
 • یوزدان

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران