شهرستان فومن

روستاهای شهرستان فومن

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان فومن

اسامی روستاهای فومن استان گیلان به شرح زیر است :

ا

 • اتورسرا
 • ازبر
 • اسپیدداربن
 • اشکلت
 • اشکلن
 • الاسر
 • الاله گوراب
 • امامزاده تقی
 • امامزاده هاشم (فومن)
 • انجیل بنه

و

 • وزمنا
 • وقفی (فومن)

آ

 • آبرود (فومن)
 • آغوزکله (فومن)

ب

 • باغبانان
 • بویین (فومن)
 • برکیله

پ

 • پامسار
 • پلنگ کل
 • پلنگدره (فومن)
 • پیش حصار
 • پیشده

ت

 • تازه‌آباد کلاشم
 • توسه کله
 • تطفرود
 • تله گنگاه
 • تنگدره (فومن)
 • تیمورکوه

ج

 • جهودبیجار
 • جیرده (فومن)
 • جیرزودل

چ

 • چپول
 • چپول کش
 • چیران

ح

 • حسین کوه
 • حسین‌آباد (فومن)
 • حلاج محله
 • حلقه بسته
 • حلقه سرا
 • حیدرالات

خ

 • خالصان
 • خانوانه
 • خجکه
 • خداشهر
 • خرمبیشه
 • خسروآباد (فومن)
 • خسمخ
 • خشک نودهان بالا
 • روستای خشکنودهان
 • خشکنودهان پایین
 • خطیب گوراب
 • خلیل سرا

د

 • دارباغ
 • دوال کوه
 • درفشه
 • دزدک (فومن)
 • دله خانی

ر

 • راسته کناربویین
 • رودبارچیره
 • رودپیش
 • رباب چال
 • رضی نسا

ز

 • زودل
 • زردلجه
 • زیده بالا
 • زیده پایین

س

 • سخیبن
 • سسطلان
 • سفیدسنگان (فومن)
 • سندبالا
 • سندپایین
 • سنگ بیجار
 • سیابکون
 • سیاه ورود
 • سیاه پیران کاشانی
 • سیاه پیران کسمایی
 • سیاه‌کش (فومن)
 • سیدآباد (فومن)
 • سیدسرا

ش

 • شالتوک
 • شالده (فومن)
 • شاهرود (فومن)
 • شولم
 • شپول کنار
 • شکال گوراب بالا
 • شکال گوراب پایین
 • شلشه دره
 • شلکه بانان
 • شله‌ویل
 • شنبه بازار
 • شیرتر
 • شیرذیل

ع

 • عباسکوه
 • علیسرا (فومن)

ف

 • فوشه

ق

 • قصابعلی سرا
 • قلعه کل
 • روستای قلعه‌رودخان

ک

 • کاس احمدان
 • کوچی چال
 • کوره‌خرم
 • کوریه
 • کردآباد (فومن)
 • کردمحله (فومن)
 • کلوعه
 • کلتاسر
 • کلده (فومن)
 • کلرم
 • کلفت (روستا)
 • کمادول
 • کمامردخ
 • کمسر
 • کهنه گوراب (فومن)
 • کیابان
 • کیش دره
 • کیش رودبار

گ

 • گاوکوه
 • گوراب پس
 • گوشلوندان
 • گراکو (فومن)
 • گران (فومن)
 • گربه کوچه
 • گرداولاست
 • گسگره
 • گشت (فومن)
 • گشت گوراب
 • گشترودخان
 • گل افزان
 • گیگاسر

ل

 • لات (فومن)
 • لادمخ (فومن)
 • لولمان (فومن)
 • لتین پرد
 • لش
 • للکام

م

 • ماوردیان
 • ماکلوان بالا
 • ماکلوان پایین
 • مالوان
 • مودگان
 • موسی کوه
 • مجتمع دامپروری شهیدبهشتی
 • مخ سر
 • مسجدپیش
 • معافمحله
 • ملاباغ
 • ملاکوه
 • ملال (فومن)
 • ملسکام
 • میان رز
 • میرمحله (فومن)
 • میشکه (فومن)

ن

 • نوده (فومن)
 • نوگوراب
 • نصرالله محله
 • نصرالله‌آباد (فومن)
 • نقاره چیان
 • نمی‌هشت

ه

 • هرزل کوه


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران