شهرستان فیروزکوه

روستاهای شهرستان فیروزکوه

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان فیروزکوه

اسامی روستاهای فیروزکوه استان تهران به شرح زیر است :

ا

 • اتشان (فیروزکوه)
 • ارو (فیروزکوه)
 • اسور
 • امیریه (فیروزکوه)
 • امین‌آباد (فیروزکوه)
 • اندور
 • اندریه
 • انزها
 • اهنز

و

 • ورسخواران
 • وزنا
 • وشتان

آ

 • آب‌باریک کوچک

ب

 • بادرود (فیروزکوه)
 • بهان
 • بهانک

پ

 • پردین
 • پیرده (فیروزکوه)

ج

 • جلیزجند
 • جلیل‌آباد (فیروزکوه)

ح

 • حصاربن

خ

 • خمده

د

 • درده (فیروزکوه)
 • دریابک
 • دمی آقا
 • دهگردان
 • دهین

ز

 • زرمان (فیروزکوه)

س

 • سائو بزرگ
 • سرانزا
 • سرچمن
 • سرمندان
 • سلمان (فیروزکوه)
 • سله بن
 • سیمین‌دشت

ش

 • شادمهن
 • شهرآباد (فیروزکوه)
 • شیخ وزا

ط

 • طارس
 • طارم گورسفید
 • طارن
 • طرود (فیروزکوه)
 • طهنه

ع

 • عرب لی

ف

 • فرح‌آباد (فیروزکوه)

ک

 • کبوتردره
 • کبودبند
 • کتالان
 • کدوده
 • کرگوانه
 • کلارخان بالا
 • کله‌سر (فیروزکوه)
 • کله‌منار (فیروزکوه)
 • کندیان

گ

 • گاوده
 • گورسفید (فیروزکوه)
 • گچه
 • گدوک (فیروزکوه)
 • گذرخانی سیدآباد

ل

 • لاسم چشمه
 • لزور

م

 • محمودآباد (فیروزکوه)
 • مرگسر (فیروزکوه)
 • مزداران
 • مه‌آباد (فیروزکوه)
 • مهن

ن

 • ناماور
 • نواس
 • نجفدر

ه

 • هرانده
 • هریاج

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران