شهرستان قائمشهر

روستاهای شهرستان قائمشهر

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان قائمشهر

اسامی روستاهای قائمشهر استان مازندران به شرح زیر است :

ا

 • اوجابندان
 • اوجی‌تالار
 • ابوخیل‌ارطه
 • ارطه‌دشت
 • استرآبادمحله
 • اسکندرکلا
 • افرا (قائم‌شهر)
 • افراپل
 • افراتخت (قائم‌شهر)
 • افراکتی
 • المشیر

و

 • واسکس
 • واکی‌کلا
 • وسطی‌کلا (قائم‌شهر)
 • ولوند

آ

 • آبجر
 • آبمال (قائم‌شهر)
 • آسیاب‌سر (قائم‌شهر)
 • آهنگرکلا (قائم‌شهر)
 • آهنگرکلانوکنده

ب

 • بارفکلا
 • باغ‌دشت
 • بالاافراکتی
 • بالاجنیدلاک‌پل
 • بالارستم حاجی
 • بالالموک
 • بای‌کلا
 • بورخیل‌ارطه
 • بی‌بی‌کلا

پ

 • پاشاکلا (قائم‌شهر)
 • پاشاکلاافراکتی
 • پایین‌افراکتی
 • پایین‌جاده
 • پایین‌رستم
 • پایین‌لموک
 • پرچی‌کلا
 • پرچینک

ت

 • تالارپشت سفلی
 • تالارپشت علیا
 • ترکمن‌خیل
 • تیل‌خانی

ج

 • جوجاده‌ارطه

چ

 • چاله‌زمین
 • چپی
 • چفت‌سر (قائم‌شهر)
 • چفت‌کلا
 • چمازکتی
 • چمران‌ده

ح

 • حاجی‌آباد (قائم‌شهر)
 • حاجی‌کلا (قائم‌شهر)
 • حاجی‌کلا ارزلو
 • حاجی‌کلا صنم

خ

 • خرماکلا
 • خشت‌پل (قائم‌شهر)
 • خطیرکلا
 • خمیرکنده
 • خناردرویش

د

 • دوک (قائم‌شهر)
 • دشتیان
 • دنج‌کلا
 • دیوکلا سفلی
 • دیوکلا علیا
 • دیزآباد (قائم‌شهر)

ذ

 • ذیلت

ر

 • شامی‌کلا
 • رستم‌کلا (قائم‌شهر)
 • رکابدارکلا
 • رنگریزکلا
 • ریکنده

ز

 • زاهدکلا

س

 • ساروکلا
 • سوخته‌کلا
 • سراج‌کلا
 • سنگ‌کتی
 • سید ابوصالح
 • سیف‌کتی

ش

 • شاهکلا سعیدکاشی
 • شهرودکلا
 • شهرک یثرب
 • شیخ‌رجه
 • شیخ‌کلی

ص

 • صنم (قائم‌شهر)

ط

 • طارسی‌کلا

ف

 • فوریجا
 • فولادکلا (قائم‌شهر)
 • فندری
 • فندری نماورکلا

ق

 • قادی‌کلا (قائم‌شهر)
 • قادی‌کلا بزرگ
 • قادی‌کلاارطه
 • قاسم‌خیل‌ارطه
 • قراخیل
 • قلزم‌کلا

ک

 • کاردگر خطیر
 • کاسگرکلا
 • کوتنا
 • کروا
 • کرچنگ
 • کشکا
 • کفشگرکلاارطه
 • کلاردره
 • کمانگرکلا

گ

 • گاوان آهنگر
 • گزنه‌کلا
 • گل‌افشان
 • گلاگرمحله
 • گیله‌کلا

ل

 • لهرم‌تلوک
 • له‌مال

م

 • موارم‌کلا
 • موسی‌خیل
 • متان‌کلا
 • مچه‌بن
 • ملک‌خیل
 • ملک‌کلا
 • مهدی‌آباد (قائم‌شهر)
 • میان‌رود (قائم‌شهر)
 • میدان‌سر
 • می‌کلا

ن

 • نوده (قائم‌شهر)
 • نوکلا
 • نوگیری

ه

 • هردورود


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران