شهرستان قائنات
 • جاذبه های طبیعی
 • جاذبه های تاریخی

روستاهای شهرستان قائنات

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان قائنات

اسامی روستاهای قائنات استان خراسان شمالی به شرح زیر است :

ا

 • اویج
 • ابوالخیری
 • ابراهیم‌آباد (قائنات)
 • اچونی
 • اسفشاد
 • اسفیان
 • اسماعیل‌آباد (قائنات)
 • امیرآباد (قائنات)
 • انجول
 • اندریک

و

 • ورزق
 • ورزگ
 • ورنجان
 • وزق

آ

 • آفریز

ب

 • باراز
 • بخش‌آباد (قائنات)
 • برکوک
 • بزبیشه
 • بزن‌آباد (قائنات)
 • بسکاباد
 • بن خونیک
 • بنرگ
 • بیدمشک (قائنات)
 • بیناباج
 • بیهود

پ

 • پهنایی

ت

 • تبلان
 • تجرگ
 • تجن (قائنات)
 • تکاب بند
 • تندیل
 • تیغاب
 • تیغدر
 • تیگاب

ث

 • ثقوری

ج

 • جان میرزا
 • جوزاندر
 • جبار (قائنات)
 • جعفرآباد (سده)
 • جعفرآباد (قائنات)
 • جلگه سده
 • جنت‌آباد (قائنات)
 • جینان (قائنات)

چ

 • چاده
 • چاه اسلام آباد
 • چاه جملی
 • چاه دهنه
 • چاه زول
 • چاه ضیائی (قائنات)
 • چاه فیض آباد
 • چاه کاذب
 • چاه کشمیر
 • چاه یوسف
 • چاهک (قائنات)
 • چدان
 • چلونک

ح

 • حاتم‌آباد (قائنات)
 • حاجی آباد نوغاب
 • حسن آباد (سده)
 • حسین‌آباد (قائنات)

خ

 • خوگ
 • خونیک بالا
 • خونیک پائین (قائنات)
 • خونیک پای گدار
 • خونیک تجن
 • خرواج
 • خرم‌آباد (قائنات)
 • خرمنج
 • خسروی (قائنات)
 • خشک (قائنات)
 • خشکان
 • خنج (قائنات)
 • خنجوک
 • خنکوک

د

 • دوچاهی (قائنات)
 • دره باز
 • دره سفید
 • دستجرد (قائنات)
 • ده میر
 • دهشک

ر

 • روشک
 • روم (قائنات)
 • رومشتیک
 • رجنگ
 • رزدنبل

ز

 • زوک
 • زول (قائنات)
 • زمانی (قائنات)
 • زنگوئی (قائنات)
 • زیرنج

س

 • سورگ (قائنات)
 • سر ساران
 • سراب (قائنات)
 • سرمستی
 • سفتوک

ش

 • شاهیک
 • شونگان
 • شمس لنگ
 • شندان
 • شهرک کلاته شیخ علی
 • شهرک هاشمیه
 • شیر مغز پائین
 • شیرمرغ (قائنات)

ع

 • عباس آباد دشت
 • عباس‌آباد (قائنات)
 • عباس‌آباد (نیمبلوک)
 • عشق‌آباد (قائنات)
 • علی آباد موسویه
 • علی رحمانی (روستا)
 • علی زنگی
 • علی‌آباد سفلی (قائنات)
 • علی‌آباد علیا (قائنات)

ف

 • فتح آباد (قائنات)
 • فرخی (قائنات)
 • فلک (قائنات)
 • فیروزآباد (قائنات)
 • فیض‌آباد (قائنات)

ق

 • قومنجان
 • قیصار (قائنات)

ک

 • کارشک
 • کوه میران
 • کرچ (قائنات)
 • کرشک (قائنات)
 • کرغند
 • کره (قائنات)
 • کلاته بالا
 • کلاته خان (قائنات)
 • کلاته دلاکان
 • کلاته سری
 • کلاته سعید (قائنات)
 • کلاته عبدالرحمن
 • کلاته قصاب
 • کلاته نصیر
 • کلی (قائنات)
 • کنارنگ (قائنات)

گ

 • گوراب جدید
 • گوشیک
 • گرازان (قائنات)
 • گردتیغ
 • گرماب (قائنات)
 • گریمنج
 • گزومون
 • گزنوک
 • گزنشک
 • گلگنج

م

 • موسویه
 • محب پائین
 • محمدآباد چاهک
 • محمدآباد علم
 • مرتضی رحمانی
 • مزار دهنه
 • مزارنو
 • مزدآباد
 • مشارک
 • مصطفی رحمانی
 • مکارم بالا
 • ملک‌آباد (قائنات)
 • مهواج
 • مهموئی (قائنات)
 • مهنج
 • مهیار (قائنات)

ن

 • نارگندل
 • نوغاب پسکوه
 • نیگ
 • نیمروز (قائنات)

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران