شهرستان قزوین

روستاهای شهرستان قزوین

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان قزوین

 استان قزوین به شرح زیر است :

 • علی‌آباد (قزوین)

ا

 • اواتر
 • اوانک (قزوین)
 • اورکن ترک
 • اورکن کرد
 • اوزون‌دره
 • اوه (قزوین)
 • اویرک
 • ابراهیم‌آباد (قزوین)
 • اتان‌رود
 • احمدآباد اوفان
 • اروس‌آباد
 • اربدیان
 • اردبیلک
 • اردک (قزوین)
 • ارشت (قزوین)
 • ارنجک
 • ازرت
 • ازگنین
 • ازگنین سفلی
 • ازگنین علیا
 • اسبمرد
 • آستین‌در سفلی
 • آستین‌در علیا
 • آستین‌در وسطی
 • اسدآباد خورین
 • اسدی (قزوین)
 • اسفستان (قزوین)
 • اسماعیل‌آباد (قزوین)
 • اشنستان
 • اصطلک
 • آقجه قشلاق
 • اک (قزوین)
 • اکوجان
 • اکبرآباد (قزوین)
 • الانگان
 • الوندی (قزوین)
 • آلتین‌کش
 • امام ضامن (قزوین)
 • امامزاده محمد (قزوین)
 • امشک
 • امیرآباد (قزوین)
 • امیرآباد اقبال
 • امین‌آباد (قزوین)
 • اندج
 • انگورازوج
 • ایل چوپان
 • ایلان (قزوین)

و

 • وثوق‌آباد
 • وربن (الموت)
 • ورتوان
 • ورک (الموت)
 • ورکرود
 • ورگیل
 • وشته (قزوین)
 • وناش بالا
 • وناش پایین
 • ونگین
 • ویکان
 • آ

  • آتان
  • آجر بند
  • آزادرود
  • آسیاب برگ
  • آفتابدر
  • آقابابا (قزوین)
  • آقاگیر
  • آق‌دوز
  • آلولک
  • آیین، قزوین

  ب

  • بادمجین
  • باراجین
  • بازرگاه
  • باغ دشت (قزوین)
  • باغ کلایه
  • باغستان (قزوین)
  • بوچینک جدید
  • بورمانک
  • بوزلین
  • بویینک
  • بشر (قزوین)
  • بغل‌دوز علیا
  • بک باغی
  • بک کندی
  • بلکان
  • بن زهره
  • بندزویار
  • بهرام‌آباد (رودبار)
  • بهرام‌آباد قاقازان
  • بهگانه رود
  • بیدلی

  پ

  • پراچان (قزوین)
  • پرچکوه
  • پررود
  • پلنگه
  • پیج بن

  ت

  • تاق‌دره
  • توان (قزوین)
  • توته چال
  • توینان
  • تراتن
  • ترکان (قزوین)
  • تسکین (قزوین)
  • تلاتر
  • تنوره (قزوین)

  ج

  • جوتان
  • جولادک
  • جولاده
  • جوینک
  • جزیره بونه
  • جم جرد
  • جنت‌آباد (قزوین)
  • جیردوزان

  چ

  • چاریس
  • چاله (قزوین)
  • چوبدر
  • چوبه (قزوین)
  • چوبیندر
  • چوثر
  • چوره سفلی
  • چربین
  • چرشدره
  • چشمه غلامعلی
  • چمن امیرآباد
  • چنارلو
  • چنگال دشت
  • چیزه

  ح

  • حاجی‌آباد (قزوین)
  • حسام‌آباد (قزوین)
  • حسن‌آباد (قزوین)
  • حسن‌آباد اقبال
  • حسنخانی
  • حسین‌آباد (قزوین)
  • حصار (قزوین)
  • حمیدآباد (قزوین)

  خ

  • خاکینه بالا
  • خاکینه پایین
  • خوبان
  • خوبکوه
  • خرزان
  • خرقان سفلی
  • خرمن سوخته (قزوین)
  • خسرود
  • خشکچال
  • خنجربلاغ
  • خیرآباد (قزوین)

  د

  • دوده تاج
  • دوده چای
  • دودهه
  • دورچاک
  • دورچال
  • دولجک‌خان محمدآباد
  • دربند (قزوین)
  • درک (قزوین)
  • دستجرد سفلی (قزوین)
  • دستجرد علیا
  • دک (قزوین)
  • ده دوشاب
  • دهک (قزوین)
  • دهنه (قزوین)
  • دیزجین
  • دیکین
  • دینک (قزوین)
  • دینه رود
  • دینه کوه

  ر

  • رامشان
  • روچ دره
  • روچ سفلی (قزوین)
  • روچ علیا
  • روح‌آباد (قزوین)
  • رودبر (قزوین)
  • رجائی‌دشت
  • رزان (قزوین)
  • رزجرد
  • رشتقون
  • رشکین

  ز

  • زاجکان سفلی
  • زاجکان علیا
  • زاکان (قزوین)
  • زواردشت
  • زوارک (قزوین)
  • زرآباد (قزوین)
  • زردچال
  • زردچین
  • زرشک (قزوین)
  • زرند (قزوین)
  • زرین‌آباد (قزوین)
  • زناسوج
  • زه‌آباد
  • زیتک قشلاق
  • زینبر

  س

  • ساربانک
  • سالارکیا
  • سوته‌کش
  • سوخته‌چنار
  • سورشان
  • سوگاه
  • سپوهین
  • سراج کلایه
  • سرخ کوله
  • سرخه دزک
  • سزنق
  • سفیدآب (قزوین)
  • سفیددر
  • سفیده‌کش
  • سکزناب
  • سلطان‌آباد (قزوین)
  • سلقیه
  • سلیمان‌آباد (قزوین)
  • سماق (قزوین)
  • سنبل‌آباد (قزوین)
  • سنجانک (قزوین)
  • سنگان سفلی (قزوین)
  • سنگان علیا
  • سیاه‌پوش (قزوین)
  • سیلکان
  • سیمیار
  • سیمیاردشت

  ش

  • شاه قدم
  • شاه‌وران
  • شورستان سفلی (قزوین)
  • شورستان علیا (قزوین)
  • شولومه
  • شترک (قزوین)
  • شریف‌آباد (قزوین)
  • شفیع‌آباد (قزوین)
  • شنازند
  • شنگل‌رود
  • شهرستان سفلی
  • شهرستان علیا
  • شهرک (قزوین)
  • شهرک دانش (قزوین)
  • شیخلر (قزوین)
  • شیداصفهان
  • شیرکوه (قزوین)
  • شیزر (قزوین)
  • شینقر

  ص

  • صایین کلایه
  • صفرین

  ط

  • طاله
  • طرازان سفلی
  • طرازان علیا
  • طزرکش
  • طهمورث‌آباد
  • طیاندشت

  ع

  • عباس‌آباد (قزوین)
  • عبدل‌آباد (قزوین)
  • علندر
  • علین
  • عمقین
  • عمند
  • عنبقین

  غ

  • غلام‌آباد (قزوین)
  • غنچه خوران

  ف

  • فارسیان (قزوین)
  • فانفین
  • فشک (قزوین)
  • فطر
  • فلار
  • فیشان
  • ق

   • قارخون (قزوین)
   • قانشاربلاغ
   • قوشچی (قزوین)
   • قره چم
   • قره دولو
   • قزل دره (قزوین)
   • قسطین ناحیه
   • قسطین‌رود
   • قسطین‌لار
   • قلالو
   • قلعه (قزوین)
   • قلعه هاشم خان
   • قیطول (قزوین)

   ک

   • کارنده چال
   • کافرکش
   • کاکوهستان
   • کامان (قزوین)
   • کوچنان
   • کورانه (قزوین)
   • کوشک (قزوین)
   • کوشکدر
   • کوشکک (قزوین)
   • کوهگیر سفلی
   • کوهگیر علیا
   • کتکان
   • کته پشت
   • کردانده
   • کش‌آباد سفلی
   • کش‌آباد علیا
   • کش‌رود
   • کشک دشت
   • کشکور (قزوین)
   • ککجین
   • ککجین دره
   • کلان (قزوین)
   • کلایه (رودبار الموت)
   • کلایه (الموت غربی)
   • کلج
   • کلمین
   • کله‌کوب
   • کلین (قزوین)
   • کمال‌آباد (قزوین)
   • کمنی
   • کندان سر
   • کنگرین
   • کیاکلایه علیا
   • کیخنان

   گ

   • گابری
   • گورخانه (قزوین)
   • گونج
   • گرکین
   • گرمارود
   • گرمارود سفلی
   • گرمارود علیا
   • گرمک (قزوین)
   • گزنه (قزوین)
   • گشنه‌رود

   ل

   • لات (قزوین)
   • لطر

   م

   • مارکین
   • ماهین
   • موشقین
   • موملی قشلاق
   • محمودآباد (قزوین)
   • محمودآباد علم‌خانی
   • محمدآباد (قزوین)
   • محمدده
   • مرتضی نک
   • مرتضی‌آباد (قزوین)
   • مردانچال
   • مزرعه اسماعیل‌آباد
   • مزرعه پرسه‌ای
   • مزرعه سفلی
   • مزرعه عشرکار
   • مزرعه علیا
   • مزرعه کتیرایی
   • مزرعه میان چال
   • مسعودآباد (قزوین)
   • مشکین‌آباد (قزوین)
   • مصطفی‌لو (قزوین)
   • معلم‌خانی بالا
   • مقانک (قزوین)
   • ملاعلی (قزوین)
   • ملاکلایه
   • مهدی‌آباد بزرگ
   • میان‌بر (قزوین)
   • میانج (قزوین)
   • میرخواند سفلی
   • میرخواند علیا
   • میزوج
   • میلک (قزوین)
   • میمونک
   • مینودشت (قزوین)

   ن

   • نارنده
   • ناصرآباد (قزوین)
   • ناصری (قزوین)
   • نوروزآباد (قزوین)
   • نجف‌آباد (قزوین)
   • نجم‌آباد (قزوین)
   • نرمیلات
   • نسا (قزوین)
   • نصیرآباد (قزوین)
   • نظام‌آباد (قزوین)
   • نمکین
   • نهران (قزوین)
   • نیارک
   • نیاق

   ه

   • هادی‌آباد (قزوین)
   • هاشاکلایه
   • هرانک
   • هریان (قزوین)
   • هریف
   • هلارود
   • هلال‌آباد (قزوین)
   • همت‌آباد (قزوین)
   • هندی زمین
   • هنیز
   • هیر (قزوین)

   ی

   • یارود
   • یارفی
   • یاکند علی‌آباد
   • یوج (قزوین)
   • یوزباشی چای
   • یرک
   • یل‌آباد (قزوین)
   • یله گنبد
   • یله‌گنبد
   • یمقان


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران