شهرستان قصرقند
ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان قصرقند

اسامی روستاهای قصر قند استان سیستان و بلوچستان به شرح زیر است :

ا

 • اوشاب
 • ابند
 • الهی‌آباد
 • امیرآباد (قصرقند)
 • انجیرکی

و

 • ودو (قصرقند)
 • وشین چات

آ

 • آزادگز

ب

 • بانی شیب
 • بوچی
 • بورنیدوک
 • بوفکان
 • بگ (قصرقند)
 • بل بالا
 • بل پایین
 • بی‌تاب
 • بیستک

پ

 • پادکوب
 • پاسک
 • پتهک

ت

 • توتراندپ
 • توکدان
 • توکل (قصرقند)
 • تحتی
 • تلنگ (قصرقند)

ج

 • جدگال‌آباد
 • جغران وارو
 • جکاندر
 • جموک
 • جمیگ
 • جنگل (قصرقند)

چ

 • چوت‌آباد
 • چرتی
 • چرک (قصرقند)
 • چندوکان
 • چیل

ح

 • حاجی بازار
 • حاجی سبزان
 • حاجی‌آباد (قصرقند)
 • حواران (قصرقند)
 • حمیری (قصرقند)

د

 • دپ
 • درواسک
 • دزوانیک
 • دزبن
 • دک (قصرقند)
 • دن سر (قصرقند)
 • دنوکان
 • دنسرکالدان
 • دنگری
 • دهداتی
 • دهیرک
 • دیواری
 • دیرمان

ر

 • رحمان‌آباد (قصرقند)
 • رگ دف
 • رگشا

ز

 • زنر (قصرقند)

س

 • ساربک
 • ستانی
 • ستگ
 • سرتاپ (بخش تلنگ)
 • سرتاپ (قصرقند)
 • سرکاجه
 • سنی‌بازار
 • سی تل

ش

 • شادکامدپ
 • شادیگور
 • شارگ
 • شاهک بازار
 • شودیک
 • شه کافر
 • شیخ کلگ

ع

 • عزیزآباد (قصرقند)
 • علی‌آباد (شهردراز)

ف

 • فضل‌اللهی

ق

 • قمرزه
 • قند (قصرقند)

ک

 • کارچان (قصرقند)
 • کالدان
 • کالکوت
 • کوتیرو
 • کوچو
 • کوشات اول
 • کوشات دوم
 • کوشات سوم
 • کت بن
 • کچ (کوچو پایین)
 • کچل (قصرقند)
 • کدرم
 • کرکوم
 • کلاتین دپ
 • کلانزه
 • کلوک
 • کلمت
 • کهورانی گواش
 • کهن بالا (قصرقند)
 • کهن پایین
 • کهنان زه

گ

 • گازگر
 • گورچاری
 • گتی (قصرقند)
 • گتیوان
 • گربن (قصرقند)
 • گرداک (قصرقند)
 • گزی زهی
 • گهجن

ل

 • لالوبازار
 • لوریانی

م

 • مارونگز
 • مورتی هنز
 • مچیک
 • مدینه بیت بالا
 • میرچ
 • میناب (قصرقند)

ن

 • نالود
 • نوهانی بازار
 • نبخش

ه

 • هزاری (قصرقند)
 • هلونچکان
 • هیت (قصرقند)

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران