شهرستان قیروکارزین

روستاهای شهرستان قیرو کارزین

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان قیروکارزین

اسامی روستاهای قیر و کارزین استان فارس به شرح زیر است :

ا

 • ابوعسکر
 • اسلام‌آباد (قیر و کارزین)

آ

 • آب بادا
 • آب بیدک (قیر و کارزین)
 • آب سیدی
 • آبگرم (قیر و کارزین)

ب

 • باغ مصلی‌نژاد (قیر و کارزین)
 • باغ نو (قیر و کارزین)
 • باغ نجف‌آباد
 • بریخون
 • بندوبست
 • بنکوی امیری
 • بنکوی چهاربنه چه
 • بنکوی حسن‌لو
 • بنکوی رحیمی
 • بنکوی سلیمانی
 • بنکوی عزیزالله قادری
 • بنکوی قربانی
 • بنکوی قره‌لو
 • بنکوی نصرتی
 • بیشه زرد (قیر و کارزین)

پ

 • پوزه چهارابی
 • پوزه هزارقدمی
 • پیرغیب (قیر و کارزین)

ت

 • تشویه (استان فارس)
 • تل سمنگی
 • تنکویه سفلی
 • تنگ بادی بالا
 • تنگ شور
 • تنگ کیش
 • تنگویه علیا
 • تنگ‌رویین
 • تنگ کله

ج

 • جیگردان

چ

 • چرچره
 • چشمه آبگرم (قیر و کارزین)
 • چم کور

ح

 • حاجی‌آباد (قیر و کارزین)
 • حسن‌آباد (قیر و کارزین)

خ

 • خوشاب (قیر و کارزین)
 • خوشابجان
 • خیرآباد (قیر و کارزین)

د

 • دشتشور
 • دشتک سیاه
 • ده به
 • دیمه سرخ

ر

 • ریکان (قیر و کارزین)

ز

 • زاخرو بالا
 • زین‌آباد زاخرو
 • زین‌آباد هنگام

س

 • سرچاه (قیر و کارزین)
 • سمنگی

ش

 • شارده
 • شاه مؤمن
 • شاه محیط
 • شلدان (قیر و کارزین)
 • شهرک امام (قیر و کارزین)
 • شهرک شمالی
 • شهرک علی‌آباد (قیر و کارزین)
 • شهرک قلات
 • شهرک هنگام

ط

 • طایفه میچک
 • طوای سیاه
 • طلارو

ع

 • عروسک (قیر و کارزین)

ف

 • فدم

ق

 • قره حسینی
 • قلمدان (قیر و کارزین)

ک

 • کردشول (قیر و کارزین)
 • کردشیخ
 • کردیل
 • کرکویه
 • کماسیج

م

 • مبارکه (قیر و کارزین)
 • مدخون
 • مزرعه (قیر و کارزین)
 • مزرعه لس
 • مظفری (قیر و کارزین)
 • منگویه

ن

 • نوآباد (قیر و کارزین)
 • نجف‌آباد (قیر و کارزین)
 • نجم‌آباد (قیر و کارزین)
 • نه تن
 • نهویه
 • نیمده

ه

 • هورز
 • هفت آسیاب (قیر و کارزین)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران