شهرستان لاهیجان

روستاهای شهرستان لاهیجان

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان لاهیجان

اسامی روستاهای لاهیحان استان گیلان به شرح زیر است :

ا

 • ارباستان
 • اربوکلایه
 • اکبرآباد (لاهیجان)
 • الکی صحرا
 • امیرآباد (لاهیجان)
 • امیرکلایه
 • انارستان (لاهیجان)
 • ایوان استخر
 • ایشگاه (لاهیجان)

آ

 • آزارستان
 • آزارستانکی

ب

 • بارکوسرا
 • بازارده
 • بازارسرلفمجان
 • بازکیاگوراب
 • بالابیجارانکیش
 • بالاتموشل
 • بالارودپشت
 • بالاشادده
 • بالافیدره
 • بالامحله پاشاکی
 • بالامحله گلرودبار
 • بالامحله لفمجان
 • بالامحله ناصرکیاده
 • بوجایه
 • بندبن بالا
 • بندبن پایین
 • بنگبر
 • بهادرکلایه
 • بیجارباغ
 • بیجاربسته سر
 • بیجاربنه (لاهیجان)
 • بیجاربنه بالا
 • بیجاربنه پایین
 • بیلاژمحله
 • بین کلایه

پ

 • پاشاکی
 • پایین بیجاران کیش
 • پایین تموشل
 • پایین شادده
 • پایین فیدره
 • پایین گمل
 • پایین محله پاشاکی
 • پایین محله رودبنه
 • پایین محله زمیدان
 • پایین محله گلرودبار
 • پایین محله لفمجان
 • پایین محله ناصرکیاده
 • پایین نارنج لنگه
 • پهمدان

ت

 • توساودشت
 • توستان
 • تبرکلایه
 • تنازارود
 • تی تی پریزاد

ج

 • جوپیش
 • جورگوابر (لاهیجان)
 • جیرباغ
 • جیرگوابر (لاهیجان)

چ

 • چاروق دوزمحله
 • چفل
 • چلک (لاهیجان)
 • چمندان
 • چهارخانه سر بالا
 • چهارخانه سرپایین
 • چی چی نیکوتی

ح

 • حاج سلیم محله
 • حاجی‌آباد (لاهیجان)
 • حسن بکنده
 • حسنعلی ده

خ

 • خالوباغ
 • خوبده
 • خورتای
 • خرتاب

د

 • دانگایه
 • دراپشتان
 • دره‌جیر
 • دزدکسو
 • دلیجان (لاهیجان)
 • دموچال
 • ده‌بنه (لاهیجان)
 • دهسر (لاهیجان)
 • دیزبن

ر

 • راهدارخانه (لاهیجان)
 • رجب سرا
 • رحیم آباد (لاهیجان)
 • رعیت محله
 • رمضان بیجار

ز

 • زمیدان
 • زمیدان بالا
 • زمیدان سرا

س

 • سوخته کوه (لاهیجان)
 • سوستان
 • سادات‌محله (لاهیجان)
 • سپهرپشت
 • ستارآباد
 • سحرخیزمحله
 • سراجار
 • سراش
 • سرچشمه (لاهیجان)
 • سرشکه
 • سطل سر
 • سیاه رودبار (لاهیجان)
 • سیاهگوراب بالا
 • سیاهگوراب پایین
 • سیدمحله (لاهیجان)

ش

 • شاددهسر
 • شرفشاده
 • شرم لنگه
 • شکاکم
 • شیخ علی کلایه
 • شیخانبر
 • شیرجوپشت بالا
 • شیرجوپشت پایین
 • شیرین نسا

ص

 • صالحبر
 • صداپشته
 • صیقل بنه

ع

 • علیسرود

ف

 • فشوپشته

ق

 • قاضی گوابر

ک

 • کاه بیجار
 • کوچکده
 • کورنده
 • کوره (لاهیجان)
 • کوره بر
 • کوشال
 • کوه بنه
 • کوه بیجار
 • کتشال بالا
 • کتشال پایین
 • کچلام
 • کردگاور
 • کردمحله (لاهیجان)
 • کلشتاجان
 • کلنگران
 • کنفگوراب
 • کهنه رودپشت
 • کیاسرا (لاهیجان)

گ

 • گاویه
 • گوراندان (لاهیجان)
 • گوشکجان
 • گوکه
 • گردکوه (لاهیجان)
 • گردگرف
 • گرمابرود
 • گلستان (لاهیجان)
 • گلکش
 • گمل
 • گمل سرا

ل

 • لاحشر
 • لاشیدان حکومتی
 • لاشیدان مطلق
 • لاکمه‌سر
 • لواسی محله
 • لمک محله لفمجان
 • لیالستان (لاهیجان)
 • لیالمان

م

 • مازی کله
 • مال بیجار
 • متعلق محله ارباستان
 • متعلق محله نوبیجار
 • مراددهنده
 • ملامحله چهل ستون
 • مهدی‌آباد (لاهیجان)
 • میان گوابر (لاهیجان)
 • میان محله چاف گاویه
 • میان محله رودبنه
 • میان محله زاکله بر
 • میان محله گلرودبار
 • میردریاسر
 • میشکاسر

ن

 • نارنج کلایه
 • ناصرکیاده میان محله
 • نوبیجار
 • نوشر (لاهیجان)
 • نخجیرکلایه

ه

 • هالوخانی

ی

 • یوسف‌ده


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران