شهرستان لردگان
ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان لردگان

اسامی روستاهای لردگان استان چهارمحال بختیاری به شرح زیر است :

 • علی‌آباد (لردگان)
 • علی‌آباد پشته

ا

 • ابواسحق سفلی
 • ابواسحق علیا
 • ابزادودرا
 • ابزاسردشت
 • ابزیر
 • ابلاران
 • احمدآباد (لردگان)
 • احمدخواجه
 • ارمند سفلی
 • ارمند علیا
 • اسلام‌آباد (میلاس)
 • اسلام‌آباد (لردگان)
 • اکبرآباد (لردگان)
 • البرزآباد
 • امام‌آباد (لردگان)
 • امامزاده درویشان
 • امیران سفلی
 • امیران علیا
 • امیری سفلی
 • امیری علیا
 • انجو
 • اینکک
 • اینکک دودراء

و

 • ورکاب
 • ورکهله

آ

 • آب گرمک (لردگان)
 • آب‌بیدک (لردگان)
 • آب‌تلک
 • آب‌چنار (لردگان)
 • آب‌چنار سفلی
 • آب‌چنار علیا
 • آتشگاه (لردگان)

ب

 • بابامنصور
 • بادامستان امید علی
 • بادامستان آقاجون
 • بادامستان مشهدی امیر
 • بازنگی
 • باغ انارمیلاس
 • باغ قلندر
 • باغ کاج
 • باغ محمدعلی
 • باغ‌بهزاد
 • بوگر (لردگان)
 • برآفتاب چیگو
 • برآفتاب خنک
 • برآفتاب سردشت
 • برآفتاب شیدان
 • برآفتاب شیرانی
 • برآفتاب میلاس
 • برجوئی
 • بردبر
 • بردکارخانه
 • بندون علیا
 • بیدله
 • بیژگن (لردگان)

پ

 • پاتوه (لردگان)
 • پاگچ (لردگان)
 • پروز
 • پل بارز
 • پل بریده (لردگان)
 • پیران (لردگان)

ت

 • تل اشگفتی
 • تل ماران
 • تنگ کلوره
 • تنگ گهراب
 • تنگارک
 • تیرسامان

ج

 • جاجوفاج
 • جوانمردی
 • جوب نسا
 • جرجیس (لردگان)
 • جغد (لردگان)

چ

 • چال چندار
 • چال خزینه
 • چال شیرین
 • چالبتان
 • چال‌دراز اسفندیار
 • چالدراز بیت‌الله
 • چال‌دراز غلامعلی
 • چال‌دراز نعمت‌الله
 • چال‌دراز هادی
 • چال‌دراز یدالله
 • چالکو
 • چاهگاه (لردگان)
 • چاه‌گاه (لردگان)
 • چاگاه میلاس
 • چرکن
 • چشمه خانی (لردگان)
 • چل بردی
 • چلمانگاسیون سفلی
 • چله گاه (لردگان)
 • چمن بید (لردگان)
 • چنارمحمودی
 • چهارده (لردگان)
 • چیگو
 • چیلته دودرا

ح

 • حاتم‌آباد (لردگان)
 • حاجی‌آباد (لردگان)
 • حسن هندو
 • حسین‌آباد (لردگان)

خ

 • خاردان (لردگان)
 • خسروآباد (لردگان)
 • خلیل‌آباد (لردگان)
 • خلیل‌آباد (میلاس)

د

 • دادا (لردگان)
 • دارجونه
 • دورک (لردگان)
 • دوله خرگوش
 • دوله سیب
 • دومکان
 • درکه (لردگان)
 • دره اشگفت (لردگان)
 • دره باغ (لردگان)
 • دره بید (لردگان)
 • دره روآب
 • دره شور (لردگان)
 • دره شورخنگ
 • دره شورمهدی
 • دره شیر (لردگان)
 • دره قوطی
 • دره نامداری
 • دره نیک
 • دستگرد (لردگان)
 • دشت پاگرد
 • دشت دراز
 • دشتینه
 • دلی (لردگان)
 • دم اب (لردگان)
 • ده بابا (لردگان)
 • ده بارز
 • ده‌باغ (لردگان)
 • ده ترکان (لردگان)
 • ده تل (لردگان)
 • ده چنار (لردگان)
 • ده چنار سفلی
 • ده چنار علیا
 • ده چناردالورا
 • ده رشید (لردگان)
 • ده زیردودرای
 • ده سوخته (لردگان)
 • ده صحرا
 • ده علی (لردگان)
 • ده کهنه (لردگان)
 • ده کهنه امامزاده
 • ده‌گاه (لردگان)
 • ده گلابی علیا
 • ده‌نو (جوانمردی)
 • ده نوبارز
 • ده نوگرک الله
 • ده نوهوشنگ خان
 • ده‌نو (پشت‌کوه)
 • دهنو الله‌مراد
 • دهنو شمسعلی
 • دهنو محمد حسین
 • دهنو عباسعلی
 • دهنو گودرز
 • دهنو محمدقلی
 • دهنو میلاس
 • دهنوعلی بابا
 • دهنوگودسر

ر

 • رحیم‌آباد (لردگان)
 • رستم بیگ
 • رمرون

ز

 • زرین درخت
 • زیتی ۱
 • زیتی ۲
 • زیتی ۳

س

 • ساخت سردشت
 • سورمنده
 • سرپوت
 • سرتنگ دینارعالی
 • سرتنگ گهراب
 • سرتنگ مسن
 • سردار (لردگان)
 • سرزاگاه
 • سرقلعه (لردگان)
 • سرکمر (لردگان)
 • سفیدار (لردگان)
 • سلح چین
 • سلطانی (لردگان)
 • سلمانک سفلی
 • سلمانک علیا
 • سندجان سفلی
 • سندجان علیا
 • سندگان
 • سهل‌آباد (لردگان)
 • سیدمحمد (لردگان)
 • سیله
 • سینی (لردگان)

ش

 • شاه‌حسینی (لردگان)
 • شاه قریه
 • شاه نجف
 • شوار (لردگان)
 • شوراب (لردگان)
 • شوش (لردگان)
 • شش‌بهره سفلی
 • شش‌بهره علیا
 • شش‌بهره میانه
 • ش

  • شکرته
  • شملک
  • شهرک امام خمینی (لردگان)
  • شهرک برآفتاب شیرانی
  • شهرک سونک
  • شهرک مأمور
  • شهرک مشک دوزان
  • شهریار (لردگان)
  • شهسوار (لردگان)
  • شیدان (لردگان)
  • شیرمرد (لردگان)

  ص

  • صالحات
  • صفی‌آباد (لردگان)

  ط

  • طلایه
  • طلینه دودرا

  ع

  • عدوک
  • علی همت‌آباد طهماسبی

  غ

  • غربا

  ف

  • فاج
  • فارسون (لردگان)
  • فیض‌آباد (لردگان)

  ق

  • قرح
  • قطعه (لردگان)
  • قلعه افغان
  • قلعه بارز
  • قلعه چه (لردگان)
  • قلعه سوخته (لردگان)
  • قلعه سمه
  • قلعه شاه ولی شهیدرجائی
  • قلعه مدرسه (لردگان)
  • قلعه مزعل
  • قلعه‌چه (لردگان)

  ک

  • کوه نارمه
  • کرتگل
  • کرتگل سفلی
  • کرف سفلی
  • کرف علیا
  • کل ابچنار
  • کل گچی
  • کلات (لردگان)
  • کلار سفلی
  • کلار علیا
  • کلامویی
  • کلواری
  • کلواری سفلی
  • کلواری علیا
  • کلگه سردشت
  • کندر (لردگان)
  • کهیان
  • کینک

  گ

  • گاودانه (لردگان)
  • گاوراه
  • گاه کده
  • گودبنوشیر
  • گودسر
  • گورزرد وسطی
  • گوشکی (لردگان)
  • گوشه (لردگان)
  • گرازآباد (لردگان)
  • گرداب سفلی
  • گرداب علیا (لردگان)
  • گرگر (لردگان)
  • گلابی سفلی
  • گلمتین
  • گنج (لردگان)
  • گنداب (لردگان)
  • گیساران

  ل

  • لاچنار
  • له‌دراز (لردگان)
  • لیر (لردگان)
  • لیرابی (لردگان)
  • لیرشملک

  م

  • مازه سردشت
  • مونوم
  • مسن (لردگان)
  • مشکدوزان
  • منارجان
  • منجرمویی
  • میان اب (لردگان)
  • میان قلعه (لردگان)
  • میانجو
  • میانطلان
  • میج قان علیا
  • میچ قان سفلی
  • میشان سفلی (لردگان)
  • میشان علیا (لردگان)
  • میلاس (لردگان)
  • میلان بابااحمدی

  ن

  • نارگیلی
  • نارمه سفلی
  • نارمه علیا
  • نازک
  • ناغان سفلی
  • ناغان علیا
  • نورآباد (لردگان)
  • نجیلدون بالا
  • نخودکار
  • نساکوه
  • نصیرآباد (لردگان)

  ه

  • هرمو
  • هزارجریب (لردگان)

  ی

  • یوردسوخته
  • یونکی

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران

 • زینب در ۲۱ شهریور ۱۳۹۹

  اوووو نونسم ای همه روستا داریم