شهرستان ماکو
ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان ماکو

اسامی روستاهای ماکو استان آذربایجان غربی به شرح زیر است:

 • علیاباد (ماکو)

ا

 • اولنلر
 • اداغان
 • اغبلاغ‌چمنلو
 • اغگل
 • ایلان‌قره سفلی
 • ایلان‌قره علیا
 • اینچه‌حاج‌محمد
 • اینچه‌نوراله

و

 • ولی‌کندی (ماکو)

آ

 • آوارایر

ب

 • باش‌کند
 • باغچه‌جوق
 • بلجک
 • بیجان

پ

 • پنجرلو

ت

 • تاتار (ماکو)
 • تاجدو
 • تازه‌کندآداغان
 • تخته‌دوز
 • ترکان (ماکو)
 • ترکمه
 • تلیم‌خان سفلی
 • تلیم‌خان علیا
 • تیکمه‌عجم
 • تیکمه‌کرد

ج

 • جان‌عزیز
 • جگن‌لوی‌عجم
 • جگن‌لوی‌کرد
 • جل (ماکو)

چ

 • چمنلو

ح

 • حاجو
 • حاجی‌حسن (ماکو)
 • حاسین‌بزرگ
 • حاسین‌کوچک
 • حسوشکی
 • حسوشیری
 • حسولزگی
 • حصار (ماکو)

خ

 • خرمن‌یری
 • خزرقشلاق
 • خلخله

د

 • دانالوی‌بزرگ
 • دانالوی‌کوچک
 • درویش‌کندی
 • درگاه‌قلی
 • دیبک (ماکو)
 • دیم‌قشلاق علیا

ذ

 • ذلکه سفلی
 • ذلکه علیا

ر

 • رند

س

 • سارنج
 • سالبند
 • سوریک
 • سنگر (ماکو)

ش

 • شاطر (ماکو)
 • شاه‌آباد (ماکو)
 • شوراق‌گل
 • شوریک (ماکو)
 • شیخعلی‌جان

ع

 • عبداله‌کندی
 • عجمی (ماکو)
 • علوحاجی
 • علی‌فراش
 • علی‌قندو
 • عیسی‌خان
 • عیسی‌کندی

غ

 • غله‌زاغسی

ق

 • قادرقامو
 • قوچعلی
 • قوری‌بلاغ
 • قوری‌شکاک
 • قره‌بلاغ (ماکو)
 • قره‌تپه (ماکو)
 • قره‌خاج
 • قره‌قویون
 • قزل‌ارخ سفلی
 • قزل‌ارخ علیا
 • قزل‌داغ‌عجم
 • قزل‌داغ‌کرد
 • قشلاق‌بهلوله
 • قشلاق‌نعمو
 • قم‌قشلاق

ک

 • کاروانقران
 • کوسه‌کندی
 • کجوت
 • کشمش‌تپه
 • کلیک (ماکو)
 • کهریزقلعه‌درسی
 • کهریزمایل‌کندی

گ

 • گاموس
 • گدایی (ماکو)
 • گریک (ماکو)
 • گل‌عالی

م

 • ماراکمی
 • مایل‌کندی
 • موس (ماکو)
 • مولیک علیا
 • محموداغلی
 • محمدآباد (ماکو)
 • محمدکندی (ماکو)
 • مخند
 • ملاحسن (ماکو)
 • ملحم (ماکو)
 • میرزاخلیل
 • میرزادولماز
 • میلان (ماکو)
 • ه

  • هورو
  • هندور

  ی

  • یارم‌قیه سفلی
  • یارم‌قیه علیا
  • یارم‌قیه‌وسط
  • یخلقان
  • یعقوبعلی‌کندی


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران