شهرستان مرودشت

روستاهای شهرستان مرودشت

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان مرودشت

اسامی روستاهای مرودشت استان فارس به شرح زیر است:

ا

 • اونجان
 • ابراهیم‌آباد (مرودشت)
 • احمدآباد (مرودشت)
 • احمدآباد کته
 • ازن‌دره
 • اسفدران
 • اسلام‌آباد (مرودشت)
 • اسماعیل‌آباد (مرودشت)
 • اشجرد
 • الله مرادخانی
 • امامزاده ابراهیم (مرودشت)
 • امیدیه (مرودشت)
 • انجیره (مرودشت)

آ

 • آب‌انار (مرودشت)
 • آب ماهی (مرودشت)
 • آباده (مرودشت)
 • آب‌باد (مرودشت)
 • آسیاب کرشکی

ب

 • بادکی (مرودشت)
 • بادمک
 • بارزآباد
 • بورکی (مرودشت)
 • بزمیان
 • بکیان
 • بنی یکه
 • بیدگل (مرودشت)
 • بیزجان سفلی
 • بیزجان علیا

پ

 • پالنگری کهنه
 • پالنگری نو
 • پلنگی (مرودشت)
 • پیرسبزعلی

ت

 • تاج‌آباد (مرودشت)
 • تنگ شور علیا
 • تیره باغ

ج

 • جونجان
 • جونکی
 • جشنیان (مرودشت)
 • جلیان (مرودشت)
 • جمال‌آباد (مرودشت)
 • جهان‌آباد (مرودشت)
 • جیدرزار

چ

 • چاه‌آب (مرودشت)
 • چاه میلک
 • چشمه تخت
 • چشمه سنگ بند
 • چشمه نوروزی
 • چم چنار
 • چم زیر
 • چم سهراب‌خانی
 • چم شیر (مرودشت)
 • چم کنگری
 • چمنی (مرودشت)
 • چهارطاق (مرودشت)

ح

 • حاجی‌آباد (مرودشت)
 • حسام‌آباد (مرودشت)
 • حسن‌آباد (مرودشت)
 • حسن‌آباد تل کمین
 • حسن‌آباد سنجرلو
 • حسین‌آباد (مرودشت)
 • حسین‌آباد داردان
 • حسین‌آباد سرطویله
 • حسین‌آباد قرق
 • حصار دشتک

خ

 • خالدآباد علیا
 • خانیمن
 • خواجه‌ای (مرودشت)
 • خورنجان
 • خرم مکان
 • خلف طاهونه
 • خیرآباد (مرودشت)

د

 • دولت‌آباد (مرودشت)
 • درودزن
 • دره باد
 • درهمال
 • دزد کردک
 • دشت کنار (مرودشت)
 • دشتبال (مرودشت)
 • دشتک (مرودشت)
 • دم افشان
 • ده بید (مرودشت)
 • ده چاشت
 • ده دامچه
 • ده کهنه (مرودشت)

ر

 • رامجردی
 • راهنویه
 • روزیان
 • رجاآباد
 • رزمنجان
 • رشمیجان
 • رضاآباد (مرودشت)
 • رضاآباد جوچین
 • رضاآباد شول

ز

 • زرقانک
 • زرگران (مرودشت)
 • زنگی‌آباد (مرودشت)

س

 • سرآباد
 • سربست (مرودشت)
 • سعادت‌آباد (مرودشت)
 • سعادت‌آباد وسط
 • سعادت‌آباد سفلی
 • سعادت‌آباد علیا
 • سلطان ولایت
 • سلمان‌آباد (مرودشت)
 • سهل‌آباد (مرودشت)

ش

 • شاهیجان
 • شول بزرگ
 • شول بزی
 • شمس‌آباد برزو
 • شمس‌آباد تخت
 • شهرک ابرج
 • شهرک ولی عصر (مرودشت)
 • شهرک طالقانی (مرودشت)
 • شهرک کنداز
 • شیرمحمدی (مرودشت)
 • شول سارویی

ع

 • عباس‌آباد (مرودشت)
 • عزآباد (مرودشت)
 • علی‌آباد سفلی (مرودشت)
 • علی‌آباد علیا (مرودشت)
 • عمادآباد (مرودشت)

غ

 • غیاث‌آباد (مرودشت)

ف

 • فالونک
 • فتوح‌آباد (مرودشت)
 • فتح‌آباد (مرودشت)
 • فخرآباد (مرودشت)
 • فیروزی (مرودشت)

ق

 • قاسم‌آباد (مرودشت)
 • قاسم‌آباد ساروئی
 • قدمگاه (مرودشت)
 • قرخلو (مرودشت)
 • قصرخلیل
 • قلعه چغا
 • قلعه دکترعماد
 • قلعه نو (مرودشت)
 • قلعه نوپالنگری

ک

 • کودین
 • کوشک (مرودشت)
 • کوشکک (مرودشت)
 • کوه سبز
 • کربلایی محمدحسین
 • کره تاوی
 • کره‌ای (مرودشت)
 • کمرزرد (مرودشت)
 • کناره (مرودشت)
 • کندازی
 • گ

  • گودزرشک
  • گوگی
  • گرم‌آباد (مرودشت)
  • گرمه (مرودشت)
  • گل مکان باصری
  • گل مکان قشلاق
  • گلدشت سفلی
  • گلدشت علیا
  • گله زن
  • گلی جان (مرودشت)

  ل

  • لیرمنجان

  م

  • مائین
  • ماده بانان
  • مالیچه (مرودشت)
  • مجدآباد (مرودشت)
  • محجن‌آباد
  • محمودآباد علیا (مرودشت)
  • محمدآباد (مرودشت)
  • مرادآباد (مرودشت)
  • مراگلو
  • مزرعه حاجی‌آباد (مرودشت)
  • مزرعه شاه تاج
  • مزرعه مغیلان
  • معصوم‌آباد (مرودشت)
  • مقصودآباد (مرودشت)
  • ملک‌آباد (مرودشت)
  • منصورآباد (مرودشت)
  • منگون
  • مهدی‌آباد (مرودشت)
  • میانرود (مرودشت)
  • میان‌قلعه (مرودشت)
  • میج (مرودشت)

  ن

  • نوسنجان
  • نصرآباد (مرودشت)
  • نعمت‌آباد (مرودشت)
  • نگارستان (مرودشت)

  ه

  • هاشم‌آباد (مرودشت)
  • هشتیجان


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران