شهرستان ممسنی

روستاهای شهرستان ممسنی

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان ممسنی

اسامی روستاهای ممسنی استان فارس به شرح زیر است :

ا

 • اودلی شکستان
 • آب‌زالو (ممسنی)
 • ابیان
 • اسلام‌آباد (ممسنی)
 • اسلام‌آباد جاوید
 • اشگفت دراز
 • اشگفت رومه
 • امام زاده علی‌اکبر
 • امامزاده حسن قاضی
 • امامزاده سیدحاج غریب
 • امامزاده شاه نورالدین
 • امامزاده شیرمرد
 • امامزاده ظاهر
 • امامزاده منیر
 • اهوباز
 • ایازگلو

آ

 • آب انجیر (ممسنی)
 • آب انجیر (میشان)
 • آب‌بید (ممسنی)
 • آب‌بید بوان
 • آب‌بید دالون
 • آب پخشان (روستا)
 • آب‌توت (ممسنی)
 • آب‌شیرین (ممسنی)
 • آب گرو
 • آب گرم سفلی
 • آب گرم علیا
 • آب مارو
 • آب مروارید (ممسنی)
 • آب نارو (ممسنی)
 • آب‌انبار جهاد عشایری
 • آب‌بید دشمن زیاری
 • آبعلی (ممسنی)
 • آبگرم (میشان)
 • آبگشت مدوئی
 • آقاجان توکل
 • آهنگاه
 • آهنگری (ممسنی)

ب

 • باباخانی (ممسنی)
 • باباسالاری
 • باباصالحی
 • بابامنیر
 • باتارچخر
 • باتون (ممسنی)
 • باجگاه (ممسنی)
 • باغ (ممسنی)
 • باغ انار (ممسنی)
 • بالمنگان
 • بام انگوری
 • بام بادامی
 • بام بادامی قرقانی
 • بام قلعه شریف‌خانی
 • بام گورین جا
 • بوان وسطی
 • بوان سفلی
 • بوان علیا
 • بجکی
 • بدره (ممسنی)
 • بربید محمدقلی
 • بردخران
 • بردقلعه
 • برم جمال
 • برم سیاه
 • برم شور
 • بره (ممسنی)
 • بست بنی
 • بستناری
 • بشارجان
 • بلوط جهان
 • بلوط گرو
 • بلوطک
 • بلمینی
 • بلندو (ممسنی)
 • بن‌بند
 • بندباریک
 • بنه بلوط (ممسنی)
 • بنه دروازه
 • بنه سور
 • بهلو
 • بی‌بی حنا
 • بید خل
 • بیدزردی
 • بیدکرز
 • بیدل بچه

پ

 • پارک برم
 • پاشیب
 • پاقلعه (ممسنی)
 • پودنک جونگان
 • پرسبیل
 • پرملا
 • پرنبار
 • پس مله
 • پسکی
 • پشت‌پر (ممسنی)
 • پل فهلیان
 • پل مورد
 • پی کمک
 • پیرالی
 • پیرحسینی
 • پیره دان
 • پیره سرخ بالا
 • پیره سرخ پایین

ت

 • تاوه داشقلی
 • تاوه فشنگ
 • توکل‌آباد مرکزی
 • توگه قره بس
 • تختک
 • تراب خانی
 • تل انجیر (ممسنی)
 • تل بلکی
 • تل بلند
 • تل‌حیدری (ممسنی)
 • تل خندق سفلی
 • تل خندق علیا
 • تل ریزی عالیوند
 • تل سیاه (ممسنی)
 • تل مشکین
 • تل نقاره (ممسنی)
 • تلخ آبشاهی جان
 • تلخاب (ممسنی)
 • تلخاب ولد
 • تلخاب قره‌خانی
 • تلخ‌آب (ممسنی)
 • تنگ اژدها
 • تنگ آب (ممسنی)
 • تنگ رودیان
 • تنگ سا
 • تنگ فراخ
 • تنگ فرج شهریور
 • تنگ کور
 • تیزدنگ سفلی
 • تیزدنگ علیا
 • تیشه گری

ج

 • جوزار بکش
 • جوزار جاوید
 • جویجان
 • جلیل‌آباد (ممسنی)
 • جمال کر
 • جمالی (ممسنی)
 • جنجان مرکزی

چ

 • چاه انجیر (ممسنی)
 • چاه انجیر برم شور
 • چاه انجیر بیدکرز
 • چاه انجیرعلیا (ممسنی)
 • چاه توت
 • چاه چنار (ممسنی)
 • چاه زندگانی
 • چاه سفید
 • چاه سنگی (ممسنی)
 • چاه شریفخانی
 • چاه گچ سفلی
 • چاهکی (ممسنی)
 • چشمه انجیر (ممسنی)
 • چشمه آبگل
 • چشمه بگلو
 • چشمه پهن (ممسنی)
 • چشمه سردو
 • چشمه موری
 • چکاب (ممسنی)
 • چله‌گاه (ممسنی)
 • چم اسپید
 • چم امامزاده
 • چم‌بره (ممسنی)
 • چم زیتون اسلام‌آباد
 • چم شل
 • چم گز (ممسنی)
 • چم گل
 • چمزیتون
 • چناران (ممسنی)
 • چناربرگ
 • چهاربیشه (ممسنی)
 • چهارراه (ممسنی)
 • چهارراه پشت‌راه
 • چهارراه زیرراه
 • چیر (ممسنی)

ح

 • حجت‌آباد (ممسنی)
 • حسنی پاچر
 • حسنی سنگ بزرگ
 • حسین کوتاه
 • حمزه بیگی
 • حیدرآباد بابامنیر

خ

 • خومه‌زار سفلی
 • خومه‌زار علیا
 • خرنگان

د

 • دوازدهی
 • دودز
 • دوسرخان
 • دول علی‌خانی
 • دول ماهی
 • دول میش
 • درفش سفلی
 • درفش علیا
 • دره بادو
 • دره بختان
 • دره پلنگی
 • دره تلخ راشک
 • دره رود (ممسنی)
 • دره سفید (ممسنی)
 • دره شوربالا
 • دره صلب
 • د

  • دره غلام
  • دره کوگان
  • دره گرم (ممسنی)
  • دره مارو
  • دره نباتی
  • دشت اسد
  • دشت آزادگان (ممسنی)
  • دشت درابلوردی
  • دشت دیده‌بان
  • دشت رزم علیا
  • دشت رزم موسی عربی
  • دشت طاق
  • دشت عالی
  • دشت قندیل
  • دشت قیر
  • دشت کالوسی
  • دشت کربلادره دهک
  • دشت کریم
  • دشت کنگری (ممسنی)
  • دشت مورد
  • دشت هیبو
  • دلوارکوه سیاه
  • دم قنات جونگان
  • ده پس قلات
  • ده گپ محمودی
  • ده گردو (ممسنی)
  • دهنو بهمن
  • دیپون
  • دیرمیر
  • دیلمی (ممسنی)
  • دیم ظله
  • دیمه میل سفلی
  • دیمه میل علیا
  • دین باغان

  ر

  • رازیانه کاری
  • رودریا
  • رودکی (ممسنی)
  • روستای طالقانی (ممسنی)
  • رباط (ممسنی)
  • رجالو
  • ریمور الیاس
  • ریمورشریف

  ز

  • زردنرک
  • زرک تنگ خاص
  • زیرزرد علی شاهی

  س

  • سوله بدر
  • سراب بهرام
  • سراب رود
  • سروان (ممسنی)
  • سرآب گجستان
  • سرآسیاب بالا (ممسنی)
  • سرآسیاب پایین
  • سربال
  • سربیشه (ممسنی)
  • سرتنگ بزرگ
  • سرتنگ کوچک
  • سررود (ممسنی)
  • سرنجلک
  • سعادت‌آباد (ممسنی)
  • سلبیز
  • سنگر سفلی
  • سنگر علیا
  • سید عبدالله (ممسنی)
  • سیدمحمد (ممسنی)

  ش

  • شاه تسلیم علیا
  • شوراب ترک
  • شوراب زار
  • شورابلر
  • شورجونگان
  • شورگان
  • شهرک کلاسیاه
  • شهرک گچگران
  • شیخ عیب
  • شیخ محمد (ممسنی)
  • شیراسپاری
  • شیربیم
  • شیرگنجی
  • شیرین (ممسنی)

  ص

  • صحرای بید
  • صفربیک

  ط

  • طاق طاق

  ع

  • عباس‌آباد (ممسنی)
  • عدس‌کاری علیا
  • علی‌آباد سفلی (ممسنی)
  • علی‌شاهی (ممسنی)
  • عمویی (ممسنی)
  • عنا (ممسنی)

  ف

  • فضیلی (ممسنی)
  • فهلیان سفلی
  • فهلیان علیا

  ق

  • قایدان
  • قایقلو
  • قوچ خوس
  • قدم‌گاه (ممسنی)
  • قره‌گل سفلی
  • قره‌گل علیا
  • قزمزاری
  • قلاتک (ممسنی)
  • قلعه پیرو
  • قلعه سفید (ممسنی)
  • قلعه گرفهلیان
  • قلعه نو (ممسنی)

  ک

  • کورک (ممسنی)
  • کوسنگان
  • کوه درا
  • کتنان
  • کته کره
  • کته‌زار
  • کجایی
  • کرسرخ
  • کره در
  • کره کان
  • کل تخته
  • کلورکریم
  • کلگاه سفلی
  • کلگاه شیراز
  • کلگاه علیا
  • کلیکک
  • کمرلو
  • کیکمدان

  گ

  • گاو شاخی
  • گاوپیازی
  • گودگل
  • گودلیر
  • گور اسپید
  • گور برجعلی
  • گوراب (ممسنی)
  • گویم (ممسنی)
  • گچ الله‌قلی
  • گچ برات
  • گچ دروازه
  • گچ طهماسبی
  • گچ محمدحسن
  • گچگران
  • گرو (ممسنی)
  • گرداب پیازی
  • گردن تل بردنگان
  • گردن کلاه
  • گردنبه
  • گردنه جنجان
  • گرکود
  • گرمیش نادرلو
  • گزل‌دره (ممسنی)
  • گل سرخی
  • گل گاه
  • گلکون
  • گلگونی
  • گلیله جاوید
  • گنجگان (ممسنی)

  ل

  • لب برآفتاب

  م

  • مادردختر
  • مال احمدی
  • مال حاجی
  • مال محمود (ممسنی)
  • مالیچه شیخ
  • مورکرد
  • مورکش
  • مورکی (ممسنی)
  • مورگاه بابامنیر
  • مورمیر
  • مرغ بزرگ
  • مرغ کوچک
  • مزرعه شیمک شور
  • مزرعه گچی
  • مزرعه نولی
  • مشایخ (ممسنی)
  • مشتگان
  • مشیل بندر دو
  • مشیل بندر یک
  • ملانی
  • منوچهر عباسی
  • مهرآباد (ممسنی)
  • مهرنجان (ممسنی)
  • مهم‌آباد
  • میانه جنجان
  • میانه سفلی
  • میانه علیا
  • میدان (ممسنی)
  • میدانک (ممسنی)
  • میشان سفلی (ممسنی)
  • میشان علیا (ممسنی)
  • میلاتون

  ن

  • نارنجون
  • نوان
  • نوشک
  • نرگسی دلی قایدشفیع
  • نرمون (ممسنی)
  • نزاع سفلی
  • نزاع علیا
  • نزاع کوچک
  • نعل بویی

  ه

  • هجرت دورگ اتابک
  • هرایرز
  • هزاربلوط
  • هفت دشت سفلی
  • هفت دشت علیا
  • هفتکل (ممسنی)

  ی

  • یاغله مازه

  و

  • وندا (ممسنی)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران