شهرستان مهاباد

روستاهای شهرستان مهاباد

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان مهاباد

اسامی روستاهای مهاباد استان آذربایجان غربی به شرح زیر است :

ا

 • اوزون‌تاش
 • اوزون‌دره سفلی
 • اوزون‌دره علیا
 • اوطمیش
 • ابراهیمه
 • اسلام‌آباد (مهاباد)
 • اصحاب (مهاباد)
 • اگریقاش
 • البلاغ (مهاباد)
 • امین‌آباد (مهاباد)
 • ایل‌تیمور

آ

 • آزاد (مهاباد)
 • آغاسور
 • آفان
 • آمید (مهاباد)

ب

 • باجوند
 • بادام (مهاباد)
 • باگردان سفلی
 • باگردان علیا
 • بوزه
 • براوا
 • برجو
 • برده‌رشان
 • برده‌میش
 • برهان (مهاباد)
 • بصری (مهاباد)
 • بنگوین
 • بیرم (مهاباد)
 • بیطاس

پ

 • پاژبرد
 • پایین‌دره
 • پلکه
 • پیربله
 • پیرمیکاییل

ت

 • توت‌اغاج
 • ترشکان
 • تکان‌لوجه
 • تنگ‌بالکه

ج

 • جانداران (مهاباد)

چ

 • چومل
 • چوملان
 • چهارگاه (مهاباد)

ح

 • حاجی‌آباد (مهاباد)
 • حاجی‌خوش
 • حاجی‌علی‌کند
 • حاجی‌مامیان
 • حاچی‌دره
 • حسن‌چپ
 • حمزه‌آباد (مهاباد)

خ

 • خاتون‌استی
 • خاتون‌باغ
 • خاتون‌خاص
 • خال‌دلیل
 • خانقاه‌خانگه
 • خانگه
 • خورخوره (مهاباد)
 • خره‌جو
 • خطایی
 • خلیفه (مهاباد)

د

 • داره‌لک
 • داش‌تیمور
 • داشخانه (مهاباد)
 • داغه
 • دوستعلی
 • دوسید
 • دول‌بهار
 • دول‌پمو
 • دریاز
 • دهبکر

ر

 • رفته

ز

 • زگدراو
 • زنده‌قول
 • زیوه (مهاباد)

س

 • ساروانه
 • سولغه
 • سویناس
 • سرو (مهاباد)
 • سرتنگ (مهاباد)
 • سرخاب (مهاباد)
 • سرطان (روستا)
 • سرهولان
 • سلوک (مهاباد)
 • سلکه
 • سلم (روستا)
 • سلیم‌ساغول
 • سمینو
 • سیاقول سفلی
 • سیاقول علیا
 • سی‌چان‌بلاغی

ش

 • شورآباد
 • شکربگ
 • شهرزور
 • شیخان
 • شیخ‌یوسف
 • شیلان‌آباد (مهاباد)

ع

 • عبدالله‌آباد (مهاباد)
 • عبداله‌کرده
 • عیسی‌کند
 • عین‌ملا

ق

 • قاضی‌آباد (مهاباد)
 • قالوی‌زندان
 • قورغان
 • قوزلوجه (مهاباد)
 • قوزلوی سفلی
 • قوزلوی علیا (مهاباد)
 • قویطال
 • قپی‌باباعلی
 • قجی‌آباد
 • قره‌بلاغ (مهاباد)
 • قره‌چلان
 • قره‌خان (مهاباد)
 • قره‌داغ (مهاباد)
 • قره‌قاچ (مهاباد)
 • قره‌قشلاق (مهاباد)
 • قزلجه سفلی (مهاباد)
 • قزل‌قپی
 • قشقونه سفلی
 • قشقونه علیا
 • قلات (مهاباد)
 • قلات سنان
 • قلعه‌جوغه
 • قلعه‌جوقه
 • قلقله (مهاباد)
 • قماریه
 • قمطره
 • قمقلعه
 • قهوه‌خانه‌حاجی‌کریمی

ک

 • کاولان سفلی
 • کاولان علیا
 • کاویس
 • کامم
 • کانی‌رش (مهاباد)
 • کانی‌سفید (مهاباد)
 • کانی‌سیب (مهاباد)
 • کانی‌کوتر
 • کانی‌میران (مهاباد)
 • کوتر
 • کوران (مهاباد)
 • کورگه (مهاباد)
 • کوسه‌کهریز
 • کوشگه‌دره
 • کوله‌سرمرگان
 • کارگ
 • کپه‌کند
 • کل‌تپه (مهاباد)
 • کله‌دنداوی
 • کله‌کاوی
 • کلیجه (مهاباد)
 • کهریزه شیخان
 • کهریزه علی‌بایزید
 • کهنه‌ده (مهاباد)
 • کهنه‌ده‌دوم
 • کیتکه
 • کیچ‌آباد
 • کیسلان

گ

 • گاومیشان (مهاباد)
 • گابازله
 • گاپیس
 • گاگش
 • گاگش سفلی
 • گاگش علیا
 • گوله (مهاباد)
 • گوملیان
 • گراوی
 • گردشیلان
 • گرده‌بردان
 • گرده‌رش (مهاباد)
 • گرده‌گرو
 • گردیعقوب
 • گلیار
 • گلینان
 • گنه‌دار (مهاباد)
 • گیاه‌دوران

ل

 • لاچین (مهاباد)
 • لج (مهاباد)

م

 • مازله
 • ماژگه
 • محمودآباد (مهاباد)
 • مرانه (مهاباد)
 • مرگرو
 • مزرعه (مهاباد)
 • میره‌ده
 • میری‌سه
 • ه

  • هرمه
  • هفتوانه

  ی

  • یادآباد سفلی
  • یادآباد علیا
  • یارعلی (مهاباد)
  • یوسف‌کندی (مهاباد)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران