شهرستان مهرستان
ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان مهرستان

اسامی روستاهای مهرستان استان سیستان و بلوچستان به شرح زیر است :

ا

 • اشکستگان
 • افشان
 • افضل‌آباد پایین
 • اناران (مهرستان)
 • انجیروک
 • انگوری (مهرستان)
 • ایرافشان

و

 • وشنا
 • ودگر
 • وشکان چان

آ

 • آشار

ب

 • بختی بالا (درمحمد)
 • برزین دن
 • بزگان (جلال‌آباد)
 • بشانه
 • بلندان
 • بهرام‌آباد (مهرستان)

پ

 • پتکان (مهرستان)
 • پتکوک (مهرستان)
 • پرت‌آباد
 • پرکانی لوپ
 • پرکن (مهرستان)
 • پریسان
 • پیران (مهرستان)
 • پیرآباد (مهرستان)
 • پیره چاه

ت

 • تاسیان
 • تود
 • تودان (مهرستان)
 • ترادک
 • تل (مهرستان)

چ

 • چاه لشکران بالا
 • چاه لشکران پایین
 • چاهوک (مهرستان)
 • چتوک
 • چد بالا
 • چد پایین
 • چرپان شیب
 • چشمه سلیم
 • چشمه کریم بخش
 • چگرد (مهرستان)

ح

 • حانیان
 • حنسان

د

 • داربست (مهرستان)
 • دورتوم
 • دشتک (مهرستان)
 • دهی (مهرستان)

ذ

 • ذهنرو

ر

 • رزی (مهرستان)
 • رگنتگ
 • رهتوک

ز

 • زرد (مهرستان)
 • زردین گر (مهرستان)
 • زیارت (مهرستان)

س

 • ساندک
 • سورگان
 • سرتاپی
 • سرخ دوک
 • سرخ گزی (مهرستان)
 • سردر (مهرستان)
 • سرکلاندن
 • سکوک
 • سنگلک
 • سیاه اتفاق پایین
 • سیاهینکان
 • سوخته گز
 • سیدآباد (مهرستان)

ش

 • شنبه بر گاه
 • شهردراز (مهرستان)
 • شیب جو
 • شیرآباد (مهرستان)

ص

 • صالح‌آباد (مهرستان)

ع

 • عزیزآباد (مهرستان)

ق

 • قادرآباد (مهرستان)

ک

 • کاشگائی
 • کاشنوک
 • کانی گان
 • کوران (مهرستان)
 • کوسیجی
 • کولک
 • کوه کنار (مهرستان)
 • کتوکان (مهرستان)
 • کتینکان بالا
 • کریم‌آباد (مهرستان)
 • کشک (مهرستان)
 • کلاتک (مهرستان)
 • کلان (مهرستان)
 • کلان کورد
 • کلگ (مهرستان)
 • کلگی کش
 • کله چات
 • کله گان (مهرستان)
 • کله گوک (مهرستان)
 • کلویی
 • کهن امام بی‌بی سوراپ
 • کهن جان محمد
 • کهن حسین پایین
 • کهن رسول بخش
 • کهن سیدمحمد بختی
 • کهن شاه سلیم
 • کهن علی‌محمد
 • کهن کریم بخش
 • کهن کهور
 • کهن گل محمد
 • کهن مگار
 • کهن ملا (مهرستان)
 • کهناب (مهرستان)

گ

 • گورابک (مهرستان)
 • گورناگ (مهرستان)
 • گوری (مهرستان)
 • گوندان
 • گتان (مهرستان)
 • گدامدر
 • گررگی
 • گرسمان بالا
 • گرسمان پایین
 • گرمیرخادم
 • گزاوز
 • گل میرک
 • گیتانی

ل

 • لدخوکان

م

 • ماهانی (مهرستان)
 • موجن
 • مورت انجیر
 • مرادآباد (مهرستان)
 • مزرعه بگان
 • مسکوتان (مهرستان)
 • ممی (مهرستان)
 • منظوری

ن

 • ناوکان
 • ناصرآباد (مهرستان)
 • نورآباد (مهرستان)
 • نوک بند
 • نوک‌آباد (مهرستان)
 • نوکجو
 • ندان

ه

 • هان (مهرستان)
 • هوت عمر
 • هیزآباد بالا
 • هیزآباد پایین


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران