روستاهای شهرستان میاندوآب

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان میاندوآب

اسامی روستاهای میاندوآب استان آذربایجان غربی به شرح زیر است:

ا

 • اوچ‌تپه‌قلعه
 • اوچ‌تپه‌کرد
 • اورتادرق
 • اوزون‌اوبه (میاندوآب)
 • اولامچی
 • ابراهیم‌آباد (میاندوآب)
 • ابراهیم‌حصاری
 • ات‌دره‌سی
 • احمدآبادقاشقاگوز
 • اربط سفلی
 • اربط علیا
 • ارمناک سفلی
 • ارمناک علیا
 • اسلام‌آباد (میاندوآب)
 • اسلام‌تپه (میاندوآب)
 • اسماعیل‌کندی (میاندوآب)
 • اغبلاغ (میاندوآب)
 • اغداش (میاندوآب)
 • اقکند (میاندوآب)
 • اقکندباروق
 • امن‌کندی
 • امیرآباد (میاندوآب)
 • ایدیشه
 • ایشگه
 • ایلانلوتپه

و

 • ولی‌آباد (میاندوآب)

ب

 • باداملو (میاندوآب)
 • باش‌اچیق
 • باش‌بلاغ (میاندوآب)
 • بفروان
 • بگتاش
 • بیوک‌بلاغ

پ

 • پتک‌لو

ت

 • تازه‌کند (میاندوآب)
 • تازه‌کنداغبلاغ
 • تازه‌کندحاج‌حسن
 • تازه‌کندحاصل‌قوبی
 • تازه‌کندللکلو
 • توپاغاچ
 • تپه‌رش (میاندوآب)
 • تپه‌صارمی
 • تک‌اغاج (میاندوآب)
 • تلخاب (میاندوآب)

ج

 • جارچلو (میاندوآب)
 • جان‌اقا
 • جوادحصاری
 • جبیگلو
 • جعفرآباد (میاندوآب)
 • جعفرآبادچلیک

چ

 • چاخراحمد
 • چالی‌خماز
 • چوغانلو
 • چلیک (روستا)

ح

 • حاجی‌بهزاد
 • حاجی‌حسن (میاندوآب)
 • حاجی‌حسن‌خالصه
 • حاجی‌کندی (میاندوآب)
 • حاصل‌قوبی‌افشار
 • حاصل‌قوبی‌امیرآباد
 • حسن‌آباد (میاندوآب)
 • حسن‌کندی (میاندوآب)
 • حسین‌آبادقلعه
 • حصارلو
 • حمید (میاندوآب)
 • حیدرآباد (میاندوآب)
 • حیدرباغی
 • حیران (میاندوآب)

خ

 • خان‌کندی (میاندوآب)
 • خزینه‌انبارجدید
 • خزینه‌انبارقدیم
 • خیرآباد (میاندوآب)

د

 • داش‌التی (میاندوآب)
 • داش‌تپه (میاندوآب)
 • دولت‌آباد (میاندوآب)
 • دلک‌داش (میاندوآب)
 • ده‌ویس‌اقا
 • ده‌منصور (میاندوآب)

ر

 • رسول‌آباد (میاندوآب)

ز

 • زارنجی
 • زاغه (میاندوآب)
 • زنجیرآباد (میاندوآب)
 • زنگی‌آباد (میاندوآب)
 • زینال‌کندی

س

 • ساتلمیش‌توپخانه
 • ساتلمیش‌محمدآباد
 • ساتلمیش‌محمدلو
 • ساینجق
 • سوگلی‌تپه
 • سبزی (میاندوآب)
 • سرچنار (میاندوآب)
 • سیستک علیا

ش

 • شورجه‌باروق
 • شورجه‌کرد
 • شعبانلو (میاندوآب)
 • شکورکندی
 • شهرک‌اوچ‌تپه‌کرد
 • شیبلوی سفلی (میاندوآب)
 • شیبلوی علیا (میاندوآب)
 • شیرین‌اب (میاندوآب)
 • شین‌آباد (میاندوآب)

ع

 • عسگرآباد (میاندوآب)
 • علی‌بلاغی (میاندوآب)
 • علی‌بیگلو (میاندوآب)
 • علی‌یارکندی

ف

 • فسندوز
 • فیروزآباد (میاندوآب)

ق

 • قاریاغدی
 • قوچ‌کندی (میاندوآب)
 • قوری‌درق (میاندوآب)
 • قباغکندی
 • قپچاق (میاندوآب)
 • قدرت‌کندی
 • قرقچی
 • قرمزخلیفه سفلی
 • قرمزخلیفه علیا
 • قرمزی‌بلاغ
 • قره‌بوغاز
 • قره‌تپه (میاندوآب)
 • قره‌سقال (میاندوآب)
 • قره‌قوزلو
 • قزقلعه (میاندوآب)
 • قشلاق‌تلخاب
 • قشلاق‌حاجی‌حسن (میاندوآب)
 • قشلاق‌زینال‌کندی
 • قشلاق‌نوروزلو
 • قطارداش
 • قل‌حسن
 • قلعه‌بزرگ
 • قمیش‌لو

ک

 • کانیه‌سر
 • کوخان (میاندوآب)
 • کورآباد
 • کوسه‌لر سفلی
 • کوسه‌لر علیا
 • کردکندی (میاندوآب)

گ

 • گاومیش‌گلی
 • گوزللوی سفلی
 • گوزللوی علیا
 • گوزلی (میاندوآب)
 • گوگ‌تپه‌خالصه (میاندوآب)
 • گوگ‌تپه‌لله (میاندوآب)
 • گوگ‌جلو
 • گوی‌خرابه
 • گرده‌رش (میاندوآب)
 • گرده‌قل
 • گزلان
 • گل‌سلیمان‌آباد
 • گنج‌آباد (میاندوآب)

ل

 • للکلو

م

 • محمدقلی‌قشلاق
 • مروان‌کندی
 • مرجان‌آباد (میاندوآب)
 • مسجد (میاندوآب)
 • مشیرآباد (میاندوآب)
 • مظفرآباد (میاندوآب)
 • ملاشهاب‌الدین
 • ملاکندی (میاندوآب)
 • ملحم‌لو
 • ملک‌آباد (میاندوآب)
 • ممه‌دل
 • ممه‌کندی
 • منصورآباد (میاندوآب)
 • منصورکندی
 • میرزانظام

ن

 • نادرگلی
 • نوروزلو (میاندوآب)
 • نبی‌کندی (میاندوآب)
 • ن

  • نخطالو
  • نصیرکندی (میاندوآب)
  • نظام‌آباد (میاندوآب)

  ه

  • هوبه‌کوخان

  ی

  • یاریجان سفلی (میاندوآب)
  • یاریجان علیا (میاندوآب)
  • یاریجان‌خالصه
  • یاستی‌کند
  • یقینعلی‌تپه
  • یلکلو
  • یلی‌بلاغ
  • ینگجه (میاندوآب)
  • ینگی‌کند (میاندوآب)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران