شهرستان میانه

روستاهای شهرستان میانه

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای میانه

اسامی روستاهای میانه به شرح زیر می باشد :

 • اورق
 • اورنجق
 • اولیاجه
 • اونلیق
 • ابابین
 • احمدآباد خانلیق
 • احمدآباد گروس
 • ارباط
 • ارس (میانه)
 • استانجین
 • اسکوق
 • اسلام‌آباد (میانه)
 • اشلق
 • اشنار
 • آغ‌قشلاق (میانه)
 • افشار (میانه)
 • افضل
 • اکبرآباد (میانه)
 • اکرم‌آباد (میانه)
 • الله‌داد
 • النجارق
 • امیرآباد (شیخ‌درآباد)
 • امیرآباد (گرمه جنوبی)
 • اندرود سفلی
 • اندرود علیا
 • ایورق
 • ایدی‌گوز
 • ایستگاه شیخ صفی
 • ایستگاه میانه
 • ایشلق

و

 • وردوق
 • ورزقان (میانه)
 • ورنکش
 • وکند
 • ولستان
 • ولیین
 • ونجان
 • وهیل

آ

 • آوین مسجدلو
 • آرموداق
 • آغ‌ورن
 • آغچه‌دربند
 • آغچه‌قشلاق (میانه)
 • آغدرک
 • آغ‌طورق
 • آلاتیمور
 • آیدمیر

ب

 • باتلاق (میانه)
 • بادلو
 • باش‌بلاغ
 • باشماق (میانه)
 • باغ دره‌سی
 • باغبانان علیا
 • باغجغاز علیا
 • باغچغاز سفلی
 • بالسین
 • بالسین شریف‌آباد
 • باللوجه
 • بولانلیق
 • بداغ‌بیگ
 • برانقار
 • برجوان
 • برزق
 • برزلیق
 • برنجق
 • برنلیق حسین‌خان
 • برنلیق مددخان
 • بسیط (میانه)
 • بقرآباد (میانه)
 • بلوکان
 • بلغه‌تیمور
 • بناروان
 • بنیان‌آباد
 • بهمن‌آباد (میانه)
 • بیات سفلی
 • بیجرلو
 • بیرون
 • بیگ‌بلاغی (میانه)

پ

 • پاورس
 • پورسخلو

ت

 • تازه‌کند پروچ
 • تازه‌کند دیوانعلی
 • تازه‌کند شور
 • توپ‌قره
 • توشمانلو
 • تجرق (میانه)
 • تجره‌رود
 • تختمیشلو
 • ترناب
 • تلواربلاغی
 • تلیم‌کندی
 • تندرلو
 • تیرآباد

ج

 • جلودار
 • جمال‌آباد (میانه)
 • جهنددیز
 • جیرانبلاغی
 • جین‌قشلاقی

چ

 • چای‌تلوار
 • چولاقلو
 • چپقلو (میانه)
 • چتاب سفلی
 • چتاب علیا
 • چخمور
 • چرور
 • چرکینلو
 • چرن
 • چشمه‌کش
 • چنار (میانه)
 • چناق‌بلاغ
 • چهارخانوار

ح

 • حاج‌خلیل
 • حاجی‌محمودلو
 • حاجی‌میر
 • حاجی‌همتلو
 • حاجی‌یوسف‌لو سفلی
 • حاجی‌یوسف‌لو علیا
 • حسن‌آباد (کاغذکنان)
 • حسن‌آباد (میانه)
 • حسن‌خان‌باغی
 • حصار قرانقو
 • حصار میدان‌داغی
 • حلاج سفلی
 • حلاج علیا
 • حلمسی

خ

 • خاتون‌آباد (میانه)
 • خانقاه (میانه)
 • خانیوردی
 • خواجه‌ده
 • خواجه‌غیاث
 • خوبستان
 • خورده‌بلاغ
 • خطب (میانه)
 • خلف (میانه)
 • خلیفه‌باغی
 • خلیفه‌کمال
 • خلیفه‌لو (میانه)
 • خناوند
 • خیرآباد (میانه)

د

 • داوند
 • دادلو
 • داش‌بلاغ (کاغذکنان)
 • داش‌بلاغ (میانه)
 • داش‌کسن (میانه)
 • دوزنان
 • دول‌قشلاقی
 • دونبلی
 • دوه‌داشی
 • دویچ
 • دریندرق
 • دستجرد (میانه)
 • دلی‌قیز
 • دمیرچی (میانه)
 • دیزج (میانه)
 • دیزگوین
 • دیشاب

ذ

 • ذاکر (میانه)

ر

 • رشیدآباد (میانه)
 • رضاخانلوی سفلی

ز

 • زاویه (میانه)
 • زرده‌ملک
 • زرشلو
 • زرنجین
 • زرنق (میانه)
 • زرنکش
 • زناری

س

 • ساوجبلاغ (میانه)
 • سانیان سفلی
 • سوتی
 • سورباق
 • سورق
 • سورناکهل
 • سونج سفلی
 • سونج علیا
 • سوین (میانه)
 • سبز (میانه)
 • سرخه‌حصار (میانه)
 • سردرق
 • سلیمان‌قشلاق
 • سلیمانلو (میانه)
 • سمکلو
 • سنقرآباد (میانه)
 • سهل‌آباد (میانه)
 • سیاه‌کمر
 • سیدلر (میانه)
 • سیدمنصور

ش

 • شال (میانه)
 • شاه‌علی‌بیگلو
 • شورجه قاسم
 • شمی‌کندی
 • شهیدلو
 • شیویار (میانه)
 • شیخ‌احمدلو (میانه)
 • شیخدرآباد
 • شیخ‌طبق
 • شیخلر (میانه)
 • شیرین‌بلاغ (میانه)

ص

 • صومعه سفلی
 • صومعه علیا
 • صومعه کبودین
  • طغای
  • طوق (میانه)

  ع

  • عاقل
  • عجمی (میانه)
  • عجمی کله‌بوز
  • علی قشلاقی (میانه)
  • علی‌بیگلو (میانه)

  غ

  • غریب‌دوست

  ف

  • فراهیه
  • فندقلو (میانه)

  ق

  • قاراب سفلی
  • قاراب علیا
  • قاسم‌درق
  • قاضی‌ولی
  • قاضی‌کند
  • قاضیلو
  • قالوجه (میانه)
  • قواق سفلی
  • قواق علیا
  • قواق عمولر
  • قوچغار
  • قورجاق
  • قوشه‌بلاغ
  • قویوجاق
  • قویولار
  • قباق‌تپه (میانه)
  • قراجه (میانه)
  • قراجه اربط
  • قراجه میدان‌داغی
  • قره‌آوری
  • قره‌بلاغ (کاغذکنان)
  • قره‌بلاغ (میانه)
  • قره‌تپه (میانه)
  • قره‌جه‌قیا
  • قره‌جه‌قیه
  • قره‌حاجی سفلی
  • قره‌حاجی علیا
  • قره‌حاجیلو
  • قره‌صفرلو
  • قره‌طورق
  • قره‌قانلو (میانه)
  • قره‌قیه (میانه)
  • قزل‌بلاغ (میانه)
  • قزلجه (میانه)
  • قزل‌یاتاق
  • قشلاق (میانه)
  • قشلاق برزلیق
  • قشلاق سوپورگلی
  • قشلاق سلمانی
  • قشلاق سیف‌الدین
  • قشلاق موسی‌بیگ
  • قلعه اصلانیان
  • قلعه‌سنگی (میانه)
  • قلعه‌جوق الفلو
  • قلعه‌جوق نجف‌قلی‌خان
  • قلیج‌چی
  • قمقان
  • قهرمانلو

  ک

  • کوخه‌قشلاق
  • کولا (میانه)
  • کوهسالار سفلی
  • کوهسالار علیا
  • کوهستانق
  • کرامه
  • کرکچی
  • کریم‌آباد (میانه)
  • کزرج
  • کسجین
  • کسلان
  • کلاله (میانه)
  • کلکش (میانه)
  • کلهر (میانه)
  • کله‌گاه
  • کلیان (میانه)
  • کمرکوه
  • کندوان (میانه)
  • کنگاور (میانه)
  • که
  • کهورین
  • کهبان
  • کهریز (میانه)

  گ

  • گاو (میانه)
  • گاوانی
  • گاولیق
  • گاوینه‌رود
  • گورجیق
  • گوگدرق
  • گوگرچین‌لو
  • گوندوغدی (میانه)
  • گونلو (میانه)
  • گرده‌لائین
  • گل گلاب (میانه)
  • گلوجه (میانه)
  • گلوجه اسلام
  • گلوجه خالصه
  • گلوجه غمی
  • گلوجه یدی‌بلاغ
  • گلبوس
  • گل‌تپه حسن‌آباد
  • گل‌تپه خیرآباد
  • گمین (میانه)
  • گنجین
  • گنگدیک

  ل

  • لله‌لو
  • لیوانلو

  م

  • ماوی (میانه)
  • ماهی‌آباد
  • مونق
  • مروشین
  • ملاحاجی
  • ملک (میانه)
  • ممان (میانه)
  • مندجین
  • مهماندوست (میانه)

  ن

  • ناولیق
  • نودوزق
  • نودیق
  • نوروزآباد (میانه)
  • نشق
  • نشلانده
  • نقاآباد
  • نقلان
  • نی‌باغی

  ه

  • هشی‌آباد
  • هفت‌چشمه (میانه)
  • همپا (میانه)
  • هندلان

  ی

  • یالقوزآغاج (میانه)
  • یال‌قشلاقی
  • یان‌بلاغ
  • یدی‌بلاغ (میانه)
  • یله‌قارشو (میانه)
  • ینگ‌آباد چای
  • ینگ‌آباد کوه
  • ینگجه (میانه)
  • ینگجه دلیگانلو
  • ینگی‌کندی (میانه)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران