شهرستان میناب

روستاهای شهرستان میناب

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان میناب

اسامی روستاهای میناب استان هرمزگان به شرح زیر است :

 • علی‌آباد (میناب)

ا

 • اوترنگ
 • اودوئی
 • احمدآباد (میناب)
 • احمدآباد کلیبی
 • ارنگو بالا
 • ارنگو پایین
 • اره کن
 • اسپنگون
 • اسفند (میناب)
 • امام‌آباد (میناب)
 • امیرآباد (میناب)
 • انبارک (میناب)
 • انجیرک (میناب)
 • انرت
 • اهاخانی
 • اسلام‌آباد (بندزرک)
 • اسلام‌آباد (سندرک)

ب

 • باباحاجی (میناب)
 • بازیاری
 • باغونی
 • باغک (میناب)
 • باغگلان
 • برنزکی
 • برهان (میناب)
 • بلبلی (میناب)
 • بن شهر
 • بن کرم
 • بن‌بست (میناب)
 • بندر (میناب)
 • کلاهی
 • بندزرک
 • بندک
 • بندکرمان
 • بنزیر
 • بنم بانی
 • بنهکان
 • بهمنی (میناب)
 • بینگ (میناب)

پ

 • پابنان
 • پازیارت
 • پاسنگر
 • پامنبر
 • پولاد قاسمی
 • پرازن
 • پشت کلات
 • پشته ازادکان
 • پشته تلنگ
 • پشته علی‌آباد
 • پشته گوربند
 • پشته مهنو
 • پلنگی (میناب)
 • پیشان لکی

ت

 • توکهور
 • تلنگ انباری
 • تلنگ سراتک
 • تم بابل
 • تم بلوچان
 • تم پریتک
 • تم خواجه بهمنی
 • تم ملنتکی
 • تمب ساط
 • تمب گوهر
 • تمبانو
 • تمبو بالا
 • تمبو پایین
 • تمبک بالا
 • تمبک پایین
 • تهتان (میناب)
 • تی بی شاهی
 • تیاب (میناب)
 • تیغ سیاه (میناب)

ج

 • جوزان (میناب)
 • جوشکی
 • جعفرآباد (توکهور)
 • جعفرآباد (کریان)
 • جنگان (میناب)
 • جهاد (میناب)

چ

 • چاه اسماعیل (میناب)
 • چاه حنان
 • چاه حیدر (میناب)
 • چاه خارو
 • چاه دراز (میناب)
 • چاه شورحلوائی یک
 • چاه شریف (میناب)
 • چاه‌شیرین (میناب)
 • چاه غربال
 • چاه نشینی
 • چاهلک
 • چراغ سوز
 • چراغ‌آباد (میناب)
 • چراغ‌آباد بالا
 • چراغ‌آباد جنوبی
 • چراغ‌آباد مرکزی
 • چراک بالا
 • چراک پایین
 • چروبونی
 • چلوگاومیشی
 • چهکار

ح

 • حاجی خادمی
 • حاجی‌آباد (میناب)
 • حجت‌آباد (میناب)
 • حکمی (میناب)
 • حلوایی دو
 • حلوایی سه
 • حنائی سرریگان

خ

 • خواجه شمسی
 • خورهوی
 • خشک‌آباد (میناب)

د

 • داوری بالا
 • داوری پایین
 • دودو (میناب)
 • دویری
 • دوین (میناب)
 • درباغ (میناب)
 • درپهن (میناب)
 • درجادون
 • درجک (میناب)
 • درخانه (میناب)
 • درگ بالا
 • درگزشاهی
 • درگلو
 • دشت آزادگان (میناب)
 • دلالون
 • دماغ ریگ
 • دمشهر
 • ده وسطی
 • ده زیارتان
 • دهو (میناب)
 • دهن در (توکهور)
 • دهن در (سندرک)
 • ده‌نو (میناب)
 • دهیچ

ر

 • راونگ
 • راشک (میناب)
 • رپکا
 • رضا علیچی
 • رضایی (میناب)
 • رکن‌آباد (میناب)
 • ریگ دراز
 • ریگ کگ
 • ریگ مولد

ز

 • زرتوجی
 • زمین در
 • زهوکی (میناب)
 • زیارت تلنگ
 • زیارت مولا

س

 • سولقان (میناب)
 • سبهتی
 • سرباران
 • سرچاه (میناب)
 • سرریگان
 • سرشیف
 • سرکم بهمنی
 • سرکنتکان
 • سرکهنان داوری
 • سرگجک
 • سرمازغ
 • سرمست (میناب)
 • سفیدکوه (میناب)
 • سلمانی (میناب)
 • سمسیلی (میناب)
 • سنگکی
 • سهران (میناب)
 • سیت (میناب)

ش

 • شاه منصوری (میناب)
 • شمجو
 • شمجوئیه
 • شمیلو
 • شهوار پالور
 • شهر اللهی
 • شهمرادی
 • شیوه‌ای
 • شیبکوه (میناب)
 • شیخ عمر
 • شیریش

ص

 • صادر

ط

 • طالار (میناب)
 • طالوار
 • طاهرویی

ع

 • عبدالله‌آباد (میناب)

ف

 • فخرآباد (میناب)

ق

 • قادرخانی
 • قاسم جلالی
 • قدمگاه حضرت علی (میناب)
 • قلات رستم
 • قلمان عبدالله
 • قلمان مشهدی چراغ
 • قلم‌زنی (میناب)
 • قلمکان

ک

 • کوتک رئیسی
 • کوتک قلات
 • کولغ کاشی
 • کولغ کلم
 • کوی هجرت
 • کچک
 • کرت زنی
 • کردر (میناب)
 • کرگان (میناب)
 • کرگان کهنه
 • ک

  • کره زن
  • کریان (میناب)
  • کش پیری
  • کش قلمان
  • کشتاران
  • کشقلمان بالا
  • کشقلمان پایین
  • کشهران
  • کل عالیون
  • کلات محمک
  • کلاتک (میناب)
  • کلو (میناب)
  • کلنتان
  • کلیبی
  • کلوت (میناب)
  • کمبیل
  • کناراسماعیل
  • کنارترش
  • کهورتاک
  • کهورچائو
  • کهوردان
  • کهتک (میناب)
  • کهنان سرنی
  • کهنک (میناب)

  گ

  • گودو (میناب)
  • گودی
  • گوربند (میناب)
  • گورزانگ
  • گونر
  • گبرانی
  • گرازوئیه
  • گرو (میناب)
  • گسمن
  • گشیراز
  • گلشوار (میناب)
  • گنان
  • گنبدسرخ (میناب)
  • گهرو (میناب)
  • گیزنگ
  • گیشنو

  ل

  • لاسک (میناب)
  • لور (میناب)

  م

  • مازاوی
  • مازغ بالا
  • مازغ پایین
  • مازغ کوریان
  • ماکیان (میناب)
  • ماه خاتونی (میناب)
  • ماهشهران
  • مجتمع امام
  • محمودشاهی
  • محمودی (حومه، میناب)
  • محمودی (بندزرک)
  • مرز (میناب)
  • مزرعه تفضلی
  • مشکاالدین
  • مغیری
  • ملاجماتی
  • ملاحسنی (میناب)
  • مه رغان
  • میاندر
  • میرآباد (میناب)
  • میسکنک

  ن

  • نوبندجدید
  • نوبندقدیم
  • نخل ابراهیمی
  • نز
  • نصیرایی
  • نیل گری

  ه

  • هامین
  • هشت بندی دو
  • هلائون
  • هنج
  • هنگر
  • هیئت‌آباد (میناب)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران