شهرستان نایین

روستاهای شهرستان نایین

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان نائین

اسامی روستاهای نایین استان اصفهان به شرح زیر است :

 • علی‌آباد (نائین)

ا

 • اوشن علیا
 • ابی‌آباد
 • ارور (نائین)
 • ارجک
 • ارموده (نائین)
 • اسدآباد (نائین)
 • اسفجان
 • اسماعیلان
 • اشتیان (نائین)
 • اشکستان (نائین)
 • اکبرآباد (نائین)
 • الله‌آباد (نائین)
 • امیرآباد (نائین)
 • امین‌آباد (نائین)

و

 • واشه (نائین)
 • وچه (نائین)
 • ورپای سفلی
 • ورپای علیا
 • ورپشت (نائین)
 • ورچم
 • ورشت
 • وندیش
 • ونستان (نائین)

آ

 • آرند
 • آشناآباد (نائین)
 • آقاآباد
 • آقاحساب

ب

 • باباجمال
 • باباچو
 • برزوئیه
 • برگشاد (نائین)
 • بلاآباد
 • بلاآباد چه
 • بلان (نائین)
 • بنوید
 • بنوید سفلی
 • بنوید علیا
 • بیابانک (نائین)
 • بیدچاه
 • بیدچه
 • بیل‌آباد

پ

 • پدندستان
 • پریکان

ت

 • توتچو
 • توکلیه
 • تمینان
 • تنگستان (نائین)
 • تیوکچه
 • تیرآباد (نائین)

ج

 • جامکان
 • جوزدان سفلی
 • جوی‌آباد
 • جزلان
 • جزن‌آباد (نائین)
 • جلال‌آباد (نائین)
 • جهان‌آباد (نائین)

چ

 • چاه باشه (نائین)
 • چاه سوتک
 • چاه گربه
 • چوپانان (نائین)
 • چم (نائین)
 • چوپانان
 • چیر سفلی
 • چیر علیا

ح

 • حاجی‌آباد (نائین)
 • حسن‌آباد (نائین)
 • حسن‌آباد توکلی
 • حسن‌آباد سفلی (نائین)
 • حسن‌آباد کوکول
 • حسین‌آباد حاج کاظم
 • حسین‌آباد عاشق
 • حسین‌آبادخان (نائین)
 • حمیدی (نائین)

خ

 • خاروان
 • خارزن
 • خرم دشت (نائین)
 • خرم‌آباد (نائین)
 • خیرآباد (نائین)

د

 • دولت‌آباد (نائین)
 • دولت‌آباد شیخ
 • دلنگی
 • ده‌نو (نائین)

ر

 • راحت‌آباد (نائین)
 • رومند
 • رومندچه
 • رسول‌آباد (نائین)
 • رستم‌آباد (نائین)

ز

 • زالوبند
 • زوروکی
 • زرده (نائین)
 • زمان‌آباد (نائین)
 • زنگی‌آباد (نائین)

س

 • سالکیه
 • سپرو
 • سرخونی (نائین)
 • سرشک (نائین)
 • سعدآباد (نائین)
 • سفیده
 • سلطان نصیر
 • سنجدواله قلی
 • سنگیج
 • سهامیه (نائین)
 • سهیل (نائین)
 • سیدآباد (نائین)
 • سیف‌آباد (نائین)

ش

 • شاه کوه
 • شیخ‌آباد (نائین)

ص

 • صالح‌آباد (نائین)
 • صفی‌آباد (نائین)
 • صفی‌آباد نو

ع

 • عباس‌آباد (نائین)
 • عباس‌آباد کلانیه
 • عشرت‌آباد (نائین)
 • عفیف‌آباد

ف

 • فوداز
 • فخرآباد (نائین)
 • فرح‌آباد (نائین)
 • فریدون (نائین)
 • فهیه
 • فیض‌آباد (نائین)
 • فیض‌آباد حاج کاظم

ق

 • قاسم‌آباد (نائین)
 • قلعه دار
 • قیوم‌آباد

ک

 • کافی‌آباد (نائین)
 • کاله چو
 • کوشکوئیه (نائین)
 • کبریائی
 • کجان
 • کچی (نائین)
 • کدونوئیه
 • کلوت محمدیه
 • کمال‌آباد (نائین)
 • کم‌آباد
 • کهنویه علیا و سفلی

گ

 • گاله کجان
 • گجد
 • گل‌آباد (نائین)
 • گلچی
 • گلستان (نائین)
 • گنوئیه (نائین)

ل

 • لاغره

م

 • مارچوییه
 • مازمهرآباد
 • ماندگی سفلی
 • ماندگی علیا
 • موسی‌آباد (نائین)
 • محمودآباد (نائین)
 • محمدآباد (نائین)
 • محمدآباد کوره‌گز
 • محمودآباد، لای سیاه
 • مرغ چوییه
 • مزرعه نو (نائین)
 • مزیک
 • مزیکچه
 • مشجری
 • مظفرآباد (نائین)
 • معصوم‌آباد (نائین)
 • معین‌آباد (نائین)
 • ملکان (نائین)
 • مهرادران
 • مهرآباد (نائین)

ن

 • نوبهار (نائین)
 • نوجوک
 • نورآباد (نائین)
 • نوشین (نائین)
 • نوگنبد
 • نجف‌آباد (نائین)
 • نرگور
 • نصیرآباد (نائین)
 • نعیمیه (نائین)
 • نیستانک

ه

 • هاشم‌آباد (نائین)
 • هامون‌آباد
 • هرمزآباد (نائین)
 • هماآباد سفلی
 • هماآباد علیا
 • هندوچوب
 • هیود

ی

 • یورتگا
 • یوزستان پایین
 • یک باغی

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران